Czech Republic

Olympijské vítězky Emmons a Špotáková motivují rodiče, aby vedli děti k pohybu

Vzhledem k aktuálním omezením kvùli pandemii koronaviru to nikdo jinı dìlat nemùže a pohyb je pro dìti dùležitı.

Až na vìtší pauzu na konci loòského jara a v létì a další krátká uvolnìní jsou èeské dìti už prakticky rok bez organizovaného sportu. Vìtšina z nich nechodí ani do školy, kde je beztak zakázanı tìlocvik. Pøes den tráví hodiny doma pøi on-line vıuce.

Motivace k pohybu je na rodièích. Patøí k nim i olympijské šampionky Emmons a Špotáková. „Nejsem jenom olympijská vítìzka, jsem hlavnì máma. Dìti si zaslouží pohyb,“ vzkázaly shodnì v nahrávkách na sociálních sítích.

Bıvalá støelkynì Emmons, zlatá medailistka z Pekingu 2008, je ètyønásobnou matkou. „Moc mì mrzí, že dìti teï nemají sportovní vyžití. Pøitom pohyb je pro nì stejnì dùležitı jako mytí rukou nebo èištìní zubù. Sama vím, jak nároèné je pro rodièe skloubit práci, péèi o dìti, distanèní vıuku a další aktivity. Nejvìtší porce zodpovìdnosti leží na nich, proto jsme je chtìly podpoøit, pøidat pár nápadù, jak dìti rozhıbat i za stávající situace,“ uvedla na webu olympijského tımu.

Na její dìti prı vždy funguje, když jim vytyèí cíl. „Takže když jdeme na dlouhou procházku, proložíme si ji nìjakou opièí dráhou, pøeskakujeme louže nebo si dáváme krátké úseky, kde tøeba všichni popobìhneme, každı podle svého - pøeci jen mám dìti vìkovì dál od sebe. A taky je baví, když si aktivity pøi procházce vymıšlejí sami,“ vyprávìla.

Konkrétní tipy pøinesla i svìtová rekordmanka a dvojnásobná olympijská vítìzka v hodu oštìpem Špotáková, která má dva syny. „Na zahradì hrajeme nìco jako babu se starım plyšákem. Øíkáme o nìm, že je strašidlo, a házíme ho po sobì. Rozhıbe to všechny, dokonce i babièky a dìdeèky,“ líèila. Její starší syn Janek je druhák, takže patøí k tìm šastnìjším, kteøí se vzdìlávají pøímo ve škole. Další pohyb má alespoò cestou do školy a domù.

Odborníci upozoròují, že nedostatek pohybové aktivit u dìtí bude mít dlouhodobé následky. Renomovanı profesor Pavel Koláø v nedávném rozhovoru pro Èeskou televizi zopakoval, že pohyb buduje imunitu a nìkteré ztráty z dìtství nelze v dospìlosti dohnat. Jeho názory obì šampionky sdílely. „To, co se dìje dnes, bude mít dùsledky v následující letech. Nevím pøesnì, ve kterém stupni PES se poèítá se znovuzavedením tìlocviku, ale pøedpokládám, že to nastane až na svatého Dyndy,“ poznamenala Špotáková.

Termín v nedohlednu, kterı odhaduje, je pøesnı. Platná matice PES poèítá s obnovením tìlocviku až ve druhém stupni. Èesko je aktuálnì v nejvyšším pátém a nìkteøí odborníci hovoøí o tom, že by kvùli nakažlivìjší britské mutaci mìl bıt zaveden ještì pøísnìjší šestı stupeò. Novì se vláda hodlá øídit nejen podle rizikového skóre, ale také podle zatížení nemocnic. Podle indexu je Èesko sedmı den ve ètvrtém stupni, ale vláda plánuje uvolnìní, až bude maximálnì 3000 hospitalizovanıch s covidem. Nyní jich je 6608, tedy více než dvojnásobek.

Football news:

Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive
Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible
Ronaldo ranked in the top 3 scorers of Juventus in Serie A in the XXI century (71 goals). He overtook Dybala
Rostov did not file a protest against the result of the match with Zenit. Replay is not possible (SE)
Ronaldo hit the wall twice with a free kick in the game against Verona. He has 66 shots and 1 goal in Juve
Andrea Pirlo: The young Juve players didn't understand the importance of the details. I asked Ronaldo and Alex to talk to them, but it was not enough
Verona coach: We only gave Juve one chance to score, and it's not easy when they have Chiesa and Ronaldo