Czech Republic

Olympijské ambice jsou pryč. Volejbalistce Štrbové otěhotněla parťačka

Po ètyøech letech se Andrea Štrbová vrátila z písku ke klasickému volejbalu.

Naposledy extraligu hrála za Frıdek-Místek, kde stále bydlí. Leè od této sezony je posilou krajského rivala - TJ Ostrava.

„Chtìla jsem znovu zažívat emoce, které v družstvu pøi zápasech jsou,“ zdùvodnila ètyøiadvacetiletá slovenská smeèaøka svùj návrat do haly. „Jsme skvìlı tım. Tìším se, že zase mohu bıt ve vìtším kolektivu, že mám kolem sebe tolik lidí. I když po tìch letech je to pro mì nezvyk.“

Byl pro vás návrat do haly hodnì tìžkı?
Popravdì je to jednodušší než opaènì, kdybych mìla jít z haly na písek. Akorát se poøád ještì s babami sehráváme. Jinak je to dobré.

Takže si zvykáte na to, že kolem sebe máte více hráèek než na písku?
S tím jsem mìla problém hlavnì v tìch úvodních zápasech. Už je to lepší. Jak jsem byla zvyklá hlídat si na písku celé høištì, tak jsme se nìkolikrát s naší liberkou (Adélou Chevalierovou) skoro popraly o balon, byly jsme u nìj obì. Ale všechny baby jsou tady šikovné. Pro mì je radost tady trénovat. Pùjdeme vıkonnostnì nahoru.

Andrea Štrbová se po ètyøech letech, kdy se vìnovala beachvolejbalu, naplno...

Andrea Štrbová se po ètyøech letech, kdy se vìnovala beachvolejbalu, naplno vrací k šestkovému volejbalu.

Pøedpokládám, že na plážovı volejbal jste nezanevøela.
V létì si asi nìkdy pùjdu zahrát (smìje se).

A olympijské ambice?
Ty momentálnì nemám, protože moje partnerka je tìhotná, takže nevíme, co bude.

S jinou by to nešlo?
To by v boji o Tokio nemìlo smysl, protože bych pøišla o polovinu bodù, které máme spolu s Natálii nasbírané. Jen s tìmi svımi body bych se nedostala ani do kvalifikace lepších turnajù. Musela bych zaèínat úplnì od nuly a pak znovu absolvovat ètyøletı cyklus pøed olympiádou.

Pokud vím, tak trenér Zdenìk Pommer vás do Ostravy lákal už døíve. Èím to, že to vyšlo až letos?
Kdysi... Ještì když jsem byla ve Frıdku-Místku, tak jsem komunikovala i s ostravskım vedením, ale nìjak to nedopadlo. Pak jsem se rozhodla pro písek, což byl i dùvod, že to nevyšlo. Byli jsme ale celou dobu v kontaktu a bavili se, co by bylo, kdyby... A nyní vše klaplo.

Jenže zrovna je celı rok poznamenanı koronavirovou pandemií.
Tato extraligová sezona se rozjela hodnì rychle, už v záøí. A i pøedtím se poøád nìco dìlo. Øešila se korona, zda budeme moci hrát, nebo ne. Já jsem do toho chodila zahrát si ještì i beach. Bylo to celé takové hrrr. Mìly jsme domluvené pøípravné turnaje, z nichž jsme asi polovinu ani neabsolvovaly, protože se postupnì rušily. Sešlo i z pøípravnıch zápasù na Slovensku. Ani jsme se nestihly poøádnì sehrát. V pøípravì jsme toho kvùli koronì odehrály málo.

A teï máte úplnou pauzu. Nemùžete hrát a v hale ani trénovat...
Z toho jsem rozèarovaná. Sehráváme se a oni to stopnout. Rozumím tomu, ale tìžko øíct, zda je to správné. Ten dopad na sportovce, když ètrnáct dnù nemohou poøádnì trénovat, je velkı. Nejde jenom bìhat po parku. To èlovìk vypadne z rytmu. Je to velká škoda, že sotva se sezona rozbíhá, tak se zastaví.

Andrea Štrbová se vrhá po míèi

Andrea Štrbová se vrhá po míèi

Stihla jste se aspoò podívat domù na Slovensko?
Od zaèátku korony jsem na Slovensku nebyla. Naposledy loni v prosinci. Mamka za mnou pøijela aspoò v bøeznu. Jinak jsem se s nikım z rodiny nevidìla, protože bychom museli do karantény. To jsem si nemohla dovolit.

Snad extraliga bude pokraèovat. Na co by si ostravské družstvo mohlo v této sezonì troufnout?
Tımy v extralize jsou hodnì vyrovnané. I s Prahou (Olympem) jsme hrály vyrovnanì Pøed sezonou na turnaji v Olomouci jsme rovnìž podávaly dobré vıkony. Je to však ženskı volejbal, takže je nevyzpytatelnı.

Hraje psychika u žen vìtší roli než u mužù?
Urèitì. Nìkteré ženy jsou pøece jen labilnìjší. (smìje se).

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona