Czech Republic

Olomoucký Gřeš po prvním extraligovém gólu: Cílem je hrát nepříjemný hokej

„Body jsme ztratili v obranì, tam nás Hradec Králové jednoznaènì pøehrál. Ztráceli jsme zbyteènì puky na modrıch èarách a soupeø z toho tìžil,“ mrzelo ètyøiadvacetiletého útoèníka, kterı na Hané rozšíøil poèetnou kolonii vítkovickıch odchovancù.

Rozhodla první tøetina, ve které mìl Mountfield velkou herní i støeleckou pøevahu. Z èeho pramenila?
Urèitì jsme je nepodcenili, Hradec hraje vıbornı hokej, proto je tam, kde je. Trestali ale skoro všechno, plus my jsme si nedokázali žádné šance pøipravit. Proto to tak dopadlo.

Olomouckı Vilém Burian (vlevo) brání Jerémieho Blaina z Hradce Králové.

Byl zápas po tøech gólech rozhodnutı?
Urèitì ne. Bohužel jsme nepokraèovali tak, jak bychom chtìli a jak nám trenéøi øekli. Proto jsme body rozdali. Taková ztráta se samozøejmì dotahuje tìžko, my jsme ale mìli už jen takové záblesky. Musíme se z toho pouèit a do dalších zápasù vstoupit lépe.

Zdálo se, že nestíháte rychlostnì ani v soubojích. Už se do zápasu nedalo dostat zpìt?
Vždycky to jde, mùžou tam spadnout jeden dva rychlé góly a zápas je o nìèem jiném. Bohužel tentokrát to tak nebylo, nìjak nám to nejezdilo. Byli všude døív, naopak my jsme mìli problém si dát nahrávku. Musíme na tom zapracovat.

Kde zaèít? Hradec jednoznaènì dominoval.
Tìžko øíct, co bychom mohli udìlat jinak. Dopadlo to, jak to dopadlo a vezou odsud tøi body. Musíme se podívat na video, co jsme mohli udìlat jinak, a pøipravit se na pøíštì.

Hradeètí pøiznali, že jejich taktika byla cpát vše do brány.
Góly byly podobné, nahozenı puk, nepokrytı hráè pøed brankou a dorážka. Takhle dnes góly padají.

Vy jste se trefil poprvé v extralize. Povzbudilo vás to?

Máte puk na památku?
Ano, schoval jsem si ho. Mám všechny puky od prvních gólù v jednotlivıch ligách.

Gól mùže bıt signál, že už si na extraligu zvykáte. Je tempo proti Chance lize o hodnì vyšší?
Ze zaèátku to bylo urèitì jiné, ale už se zaèínám aklimatizovat. Musím si víc vìøit, pak to mùže jít jen nahoru.

Gøešova èísla

115 Tomáš Gøeš posbíral za ètyøi sezony v 1. lize 115 bodù za 55 gólù a 60 nahrávek.

1. První gól v extralize vstøelil ve 4. zápase za Olomouc, k tomu má 9 startù za Vítkovice.

V útoku jste s juniorem Bambulou a zkušenım Burianem. Jak vám funguje souhra?
S Honzou Bambulou se známe už nìjakou dobu, hráli jsme spolu v Havíøovì, takže nám to sedí. Vilém nás uèí co a jak, pomáhá nám a myslím, že jsme v lajnì zatím spokojení a budeme tak hrát dál.

Co vám kladou trenéøi na srdce?
Že jsme tam od toho, abychom dìlali ostatním nepøíjemnı hokej. Nabádají nás, a co nejvíc støílíme a hlavnì nedostat gól. Od toho jsme tady. No a obèas taky dát gól.

To se vám teï povedlo. Jak se srovnáváte se situací, kdy se mìní program zápasù ze dne na den a nevíte, jestli budete hrát?
Moc se na to nemùžeme dívat, pak by nebyla nastavená hlava na zápasy. Musíme do toho jít s tím, že se hrát bude. Je na pánech na ministerstvu, jak se rozhodne, my s tím nemùžeme nic dìlat.

Jen hrát pro tu tisícovku fanouškù, která doteï mohla pøijít. Potìšilo vás, že i pøes porážku zatleskali?
Fanoušci jsou tu úžasní, chodí, jak se dá a jak jsou nastavená pravidla. Kolik jich mùže pøijít, tolik jich pøijde. Vytváøejí nám tu úžasnou atmosféru i v tom limitu a za tu podporu jim dìkujeme.

Football news:

Ronaldo re-tested positive for the coronavirus. He probably won't play against Barca (Correio da Manha)
Simeone's most crushing defeat at Atletico: lack of Parti, clever adaptation of the flick and grandiose Coman
Barca players are unhappy that some players have extended their contracts with reduced wages (Marca)
Capello on the debut of the Beginning: Fantastic goal. I spoke with Gasperini, he is happy
A Spanish journalist compared Fati to a black salesman running away from the police. Barcelona sues (despite the apology)
We play with major soccer bandits, and I get a yellow for it? Mueller - referee of the match with Atletico
Samuel eto'o: Guardiola is great. He didn't go out just for Messi