Czech Republic

Oheň zachvátil vagony u železničního muzea v Jaroměři, škoda je 1,7 milionu

„Hasièi požár rychle lokalizovali, ale i tak staèily plameny poškodit celkem pìt vagonù. Následnì provádìly jednotky dohašení uvnitø i vnì vagonù, likvidaci požáru ohlásil velitel zásahu v 5:18,“ sdìlila mluvèí krajských hasièù Martina Götzová.

Nová sloužící smìna se vrátila na požáøištì ještì po sedmé hodinì. Dohasila ohniska, která se rozdoutnala, a provedla kontrolu místa události.

Vzhledem k historické hodnotì odstavených vagonù majitel odhadl škodu napøed na 81,2 milionu korun. Odpoledne však ohledali požáøištì vyšetøovatelé hasièù a policie, dùkladnì jej zadokumentovali a nyní budou poznatky vyhodnocovat.

„Na základì ohledání byla také upøesnìna škoda, kterou bude hasièský záchranný sbor u tohoto požáru evidovat. Škoda byla snížena na 1,7 milionu korun, uchránìné hodnoty pøedstavují asi 1 milion korun. Tato èástka pøedstavuje materiální škodu,“ uvedla odpoledne mluvèí krajských hasièù.

Na místì zasahovali profesionální hasièi z Jaromìøe, dále dobrovolné jednotky z Jaromìøe, Velichovek a Kuksu.

Policie již zaèala vyšetøovat okolnosti a pøíèiny požáru, dosud nevylouèila žádnou z obvyklých vyšetøovacích verzí.

Pøedseda spolku Spoleènost železnièní výtopna Jaromìø Bohuslav Škoda soudí, že požár nìkdo založil úmyslnì.

„Vagony nebyly souèástí prohlídkové trasy a èekaly na renovaci. Už døíve jsme je zabezpeèili, aby se do nich nedalo vlézt. V poslední dobì jsme ve výtopnì byli skoro dennì a nevšimli jsme si, že by si v nich nìkdo udìlal bydlištì. Oheò nevypukl od nìjakých kamínek ani závadou, nìkdo tam musel oheò rozdìlat,“ øekl Bohuslav Škoda.

Podle nìj shoøely ètyøi vozy, další dva sousedící s požárem byly poškozeny. Stalo se to asi 300 metrù od výtopny na odstavných kolejích.

„Dva ze shoøelých vagonù byly salonní vozy maïarského Horthyho vlaku, používané za 2. svìtové války tamní elitou, které po válce zùstaly v Èeskoslovensku. Mìly zachovalý interiér. Pro mì osobnì je to velká ztráta. S maïarskými organizacemi bychom byli schopni se domluvit na spolupráci, snažili bychom se vozy obnovit. Nìco pìkného mohlo vzniknout, ale teï už je to asi passé,“ litoval pøedseda spolku.

Škodu odhadl tak vysoko právì kvùli dvìma salonním vagonùm Horthyho vlaku.

O Železnièní muzeum Výtopna Jaromìø se starají dva neziskové spolky. Spoleènost železnièní výtopna Jaromìø je provozovatelem muzea, Železnièní muzeum Jaromìø spravuje areál. Nadšenci pùsobí ve výtopnì od roku 1987, poøádají historické jízdy, opravují exponáty a provázejí muzeem.

Pøed tøemi lety po neshodì se státem muzeum pøišlo o opravovanou lokomotivu Conrad Vorlauf. Nejnovìjším pøírùstkem je parní lokomotiva Štokr, kterou chce spolek opravit do podoby vhodné k vystavení, poøádá na to i sbírku.

Football news:

Varane made the third productive mistake in the Champions League in 2020-the most
The Salzburg defender's career has had crosses and a stroke at 27 - and he's come back every time
A year ago, it had infuriated him that Holand was getting all the attention. Now he is the king of penalties and the main star of Salzburg
Three draws is not the main positive for Loko in the Champions League. All opponents are forced to adapt to Nikolic
Gladbach fans made a noise at the Inter hotel in the morning and left a hundred cans of Cola. In 1971, because of this, the match was canceled, in which the Italians flew 1:7
VAR-question for the first goal against Loko: was there definitely no offside? We were shown a shot, but not convinced
Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights