Czech Republic

ODS navrhla, jak ušetřit 81 miliard. Rozpočet je neopravitelný, řekl Pirát

„Na platech státních úøedníkù navrhujeme ušetøit 17 miliard korun,“ popsal ve Snìmovnì Skopeèek. Netıká se to uèitelù. Za souèasné vlády bylo podle nìj pøijato 16 tisíc novıch úøedníkù.

Celkem ODS pøedložila 23 pozmìòovacích návrhù k z rozpoètu.

„Z námi nalezenıch úspor ve vıši 80,8 miliardy korun stojí za zmínku pøedevším úspora témìø 22,5 miliardy korun za neinvestièní nákupy státu. Každoroèním evergreenem jsou pak neinvestièní dotace, které vìtšinovì shrábnou velké firmy a koncerny, nikoliv malí a støední podnikatelé, v této kapitole se dá uspoøit témìø jedenáct miliard, stejnì tak chceme ubrat 5 miliard na dotacích pro solární elektrárny,“ popsal ekonomickı expert obèanskıch demokratù Skopeèek nìkteré další návrhy strany, jak ušetøit.

ODS èelila v minulıch dnech vıtkám, že pomohla „zatnout sekyru“ do státního rozpoètu, když pomohla vládnímu hnutí ANO prosadit daòovı balíèek, kterı ruší superhrubou mzdu a zavádí danì z pøíjmu z hrubé mzdy 15 a 23 procent.

ÈSSD se rozpoèet nelíbí, ale bude pro nìj hlasovat

Menšinová vláda Andreje Babiše je ale v prekérní situaci. Nemá totiž zajištìné hlasy pro schválení rozpoètu.

Vıhrady k nìmu má i vládní ÈSSD, a to proto, že je nejasné, v jaké podobì bude nakonec schválen daòovı balíèek. Slíbila ale, že pro rozpoèet bude hlasovat.  „Nelíbí se nám. Ale jsme v koalici a ÈSSD bude hlasovat pro takovı rozpoèet, jakı schválila vláda,“ øekl první místopøedseda strany Roman Onderka. Právì on v rozpoètovém vıboru rozpoèet nepodpoøil.

Závìreèné schvalování rozpoètu je naplánováno na polovinu prosince a menšinová vláda se nemùže spolehnout na komunistù, kteøí vládu tolerují. Vláda totiž odmítá vzít armádì 10 miliard korun, což je podmínka KSÈM.

Poslankynì KSÈM Hana Aulická Jírovcová také navrhla pøidat 1,2 miliardy korun na financování sociálních služeb. „Budu ráda,když podpoøíte náš návrh, kterı pomùže tìm nejpotøebnìjším,“ øekla Aulická Jírovcová.

Šéfka TOP 09 navrhla škrtnout Hradu i slevu jízdného

Pøedsedkynì TOP 09 Markéta Pekarová navrhla škrtnout peníze z dotací agropotravináøskému komplexu a zcela zrušit slevu na jízdném, na kterou mají nyní nárok dùchodci a také studenti.

Navrhla také vzít Hradu 17,8 milionù korun a pøesunout je na podporu živého umìní. Chce snížit sumu pro Kanceláø prezidenta republiky na zahranièní cesty. Prezident nikam nejezdí, argumentuje Pekarová Adamová, a když nìkam jede, tak to je podle šéfky TOP 09 ostuda.

Snížit rozpoèet Kanceláøe prezidenta republiky a dát radši peníze na boj se závislostmi navrhl také poslanec Pirátù Mikuláš Ferjenèík.

Poslanec za ODS Jakub Janda hájil ve Snìmovnì odebrání dotace 6,3 milionù korun Èeskému svazu bojovníkù za svobodu. „Sotva se o našem návrhu zaèalo psát, potrefená husa se ozvala, komunisté,“ øekl Janda.

Šéf SPD Tomio Okamura vytkl vládì nákupy vojenské techniky ze zahranièí nebo vysílání vojákù do zahranièních bojovıch misí.

Hnutí Trikolóra navrhlo úspory ve vıši 72 miliard korun. Chce snížit snížit dotace soukromım firmám a na obnovitelné zdroje energie, uspoøit ve vıdajích ministerstvech vnitra, financí a dopravy a omezit podporu ekologickım spolkùm, evropské dotace i odvody do rozpoètu Evropské unie, èi zrušit plošnou inkluzi na školách.

Celkem poslanci navrhli pøesuny v rozpoètu zhruba za 279 miliard korun.

Rozpoèet nepoèítá s dopadem daòového balíèku

Do schodku 320 miliard korun není zahrnuta zásadní zmìna daní, kterou bude teprve pøíští tıden schvalovat Senát. Dopady daòového balíèku odhadla ministrynì financí Alena Schillerová na 130 miliard korun.

Prezident Miloš Zeman v úterı uvedl, že daòovı balíèek jako celek bude možná vetovat, a to pøedevším proto, že obsahuje i zásadní zvıšení slevy na dani na poplatníka z 24 840 korun za rok na vıši hrubé prùmìrné mzdy za pøedminulı rok, což nyní vychází na více než 34 tisíc korun.

Fakticky tím ale prezident tlaèí Senát, aby vyšší slevu na dani z balíèku vypustil, o což usilují i premiér Babiš a ministrynì Schillerová.

Zatímco nové sazby danì danì z pøíjmu 15 a 23 procent prosadilo ve Snìmovnì ANO s pomocí ODS a SPD, a proti vùli koalièního partnera ÈSSD, rùst slevy na dani navrhli Piráti a spolu s dalšími opozièními stranami pro to byla i sociální demokracie.

Zemanovi ovšem vadí i to, že v daòovém balíèku není jeho èasové omezení na dva roky, což mu pøed tím slíbili Babiš a Schillerová. Pozmìòovací návrh Romana Onderky z ÈSSD, kterı by zakotvil pøímo v zákonì èasové omezení novıch daòovıch sazeb, ministrynì financí nepodpoøila a poslanci ANO pro to pak nehlasovali.

Babiš øíká, že je na budoucí vládì, která vzejde pøíští rok z voleb, aby rozhodla, jak mají bıt danì nastaveny. Argumentuje, že Snìmovna v novém složení na to bude mít dost èasu.

„Já doufám, že dotáhneme tento pøíbìh do dobrého konce,“ øekl ve støedu k daòovému balíèku pøi projednávání rozpoètu pøedseda ODS Petr Fiala. Zdùraznil, že pro všech 4,5 milionù zamìstnancù bude znamenat daòovı balíèek, že budou mít v penìžence pøíští rok více penìz a sami rozhodnou, jak s nimi naložit.

Football news:

Liverpool's results are an anomaly. Don't be fooled by the shouting-the crisis is not so global (although it may cost the championship) Showsport's emotional reaction to Klopp's results
Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals