Czech Republic

Odpůrci vládních opatření se sejdou 28. října, omezení počtu na sto neřeší

Podle seznamu ohlášených akcí z webu pražského magistrátu bude akce s názvem Manifestace za svobodu a pravdu odsuzující teror a manipulaci probíhat od 11:55 do 15:00 vedle Staré celnice na námìstí Republiky. 

Výtržnictví, v jaké se zvrhla nedìlní demonstrace na Staromìstském námìstí, chtìjí organizátoøi podle svého tvrzení pøedejít. Jejich manifest má podle popisu akce na stránkách petice.com probíhat pokojnì. 

„Vezmìte si nìco k sezení, polštáøe, polystyrény èi molitany, deky apod. Abychom zabránili provokatérùm k násilí, budeme sedìt na dlažbì, kam nás beztak vláda všechny postupnì posílá,“ píše se v pozvánce pod peticí, kterou podepsalo 1 088 lidí.

Dùvod ke svolání akce organizátoøi vidí v tom, že vláda podle nich nedodržuje zákony a pro vyhlášený nouzový stav není dùvod.

„Nouzový stav má vláda vyhlásit, jen když ho potøebuje lid. Lid žádný nouzový stav nepotøeboval a po žádné nouzi nevolal. Nouzi nemají podle našich informací ani lékaøi a víme, že zdravotníci jsou na nemoci zvyklí. Tu hysterii okolo vyvolali politici,“ sdìlil iDNES.cz organizátor David Tesaø.

Poèet úèastníkù organizátoøi omezovat nehodlají

Pùvodnì byla akce nahlášena pro 500 lidí, což byl dosud maximální poèet stanovený vládou. To se však od ètvrtka zmìní, protože vláda v souvislosti se zavedením pøísnìjších opatøení povolila novì úèast na demonstracích maximálnì pro 100 lidí ve skupinách nanejvýš po 20 lidech.

„Svolavatel musí respektovat vládní opatøení a pøi jejich respektování se akce mohou konat,“ øekl k tomu mluvèí magistrátu Vít Hofman. 

Svolavatelé však poèet úèastníkù omezovat nehodlají.

„Právo na svolání našeho shromáždìní, náš Manifest se opírá o èlánek 23 Listiny základních práv a svobod, který není dotèen ani Váleèným stavem, natož stavem nouzovým. Úèastníkùm budeme doporuèovat maximálnì sterilní ústenku,“ poznamenal Tesaø.

Akce tak mùže skonèit pøedèasnì, jako v pøípadì demonstrace na Staromìstském námìstí, kterou ukonèil úøedník pražského magistrátu z dùvodu, že organizátoøi nezajistili dodržování hygienických opatøení. 

Zakázat shromáždìní magistrát dopøedu nemùže

Jak už døíve MF DNES øekl ústavní právník Jan Kudrna, poøádání veøejných shromáždìní je zakotveno v základní listinì práv a svobod a v ústavì. Magistrát mùže shromáždìní zakázat jen v pøípadì, že oficiálnì ohlášený úèel bude podnìcovat k násilí.

Podle nìj mohl magistrát maximálnì navrhnout zmìnu místa, napøíklad mimo centrum. To by však podle mluvèího magistrátu Víta Hofmana bylo vzhledem k hustotì obyvatelstva komplikované.

„Je otázkou, nakolik by dopad na nezúèastnìné byl menší jinde než na oznámených místech. Pøípadný návrh jiného místa není pro svolavatele závazný a mùže trvat na svém oznámeném,“ uvedl Hofman.

Rizikem je skandování bez roušek a rozestupù

Podle epidemiologa Rastislava Maïara, který byl na jaøe šéfem epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví, ale po sporech odešel, je na demonstracích nejvíce rizikové skandování bez rozestupù a roušek.

„U akcí podobného typu jako byla na Staromìstském námìstí je nejrizikovìjší èást, kdy se stojí na jednom místì v tìsné blízkosti bez dodržení doporuèených rozestupù a bez roušek, a kde se pokøikuje nebo skanduje, èím se vyluèuje z horních dýchacích cest více kapének a na delší vzdálenost,“ uvedl Maïar.

Problematické je podle nìj také míchání úèastníkù z rùzných regionù, kteøí pak po návratu mohou nákazu dovézt i do svého mìsta èi vesnice, kde mohla být situace dosud lepší.

„Riziko pøedstavuje za stávající epidemiologické situace i veøejná doprava, kterou se tam pøesouvají davy lidí, zejména mezimìstská, kde je expozice delší a stacionárnìjší,“ dodal.

Football news:

Stefano Pioli: Milan need to take the Celtic game seriously. They always play well
Atalanta captain Gomez did not follow Gasperini's instructions in the match against Midtjylland. He was replaced at half-time
We have a big battle ahead of us. Conor and Sergio Ramos agreed to a fight
Tuchel on the match with Manchester United: Victory is mandatory. Coming to England for her is a big challenge
Jimenez will miss Atletico's games with Real Madrid and Salzburg due to a hip injury
Gladbach midfielder Neuhaus: it's a Pity that we didn't close the issue with reaching the 1/8 final of the Champions League. Let's clear this up in Madrid!
Ex-Manchester City and Arsenal defender Gael Clichy moved to Servette