Czech Republic

Odložení olympiády v Tokiu přijde organizátory na 1,9 miliardy dolarů

Poøadatelé už døíve sdìlili, že upravenı rozpoèet olympijskıch her zveøejní v prosinci po seètení dodateènıch nákladù. Pùvodnì se poèítalo s tím, že gigantická sportovní akce bude stát zhruba 13 miliard dolarù (284 miliard korun). Mezinárodní olympijskı vıbor a japonské vláda musely kvùli globální zdravotní situaci odložit OH plánované na letošní léto na 23. èervence až 8. srpna 2021.

Dodateèné náklady organizátorù zahrnují mimo jiné platby za zablokování stadionù a dalších sportoviš pro novı termín, náklady na dopravu èi zaplacení pracovníkù. Nejsou v nich však zapoèítány prostøedky na plánovaná opatøení proti šíøení koronaviru, která by mìla uhradit japonská vláda.

Alespoò èást dodateènıch nákladù hodlají poøadatelé pokrıt úspornımi opatøeními v 52 oblastech ve vıši zhruba 283 milionù dolarù (6,5 miliardy korun), jež pøedstavili v øíjnu.

Organizátoøi chtìjí mimo jiné snížit poèet funkcionáøù na hrách, menší mají bıt vıdaje na vızdobu sportoviš, nepoèítá se s ceremoniály v olympijské vesnici a pøed slavnostním zahájením. Mìlo by se ušetøit na dopravì využitím menšího poètu vozidel.

Football news:

Kepa conceded 8 goals in 6 matches of the season for Chelsea
Musa could move to West Brom before the end of the season. Medical check-up-on Wednesday (Daily Mail)
Fikayo Tomori: Maldini, the best defender in history, called me and I knew I wanted to play in Milan
Benitez will not return to Chelsea if Lampard leaves, and will not take charge of Newcastle until the change of ownership
Arthur scored for Juventus for the first time. He is playing his 19th game for the club
Chelsea fans supported Lampard with the We Believe in Frank banner. Then. Now. Always
Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins