Czech Republic

Odložení EET je jeho faktickým koncem, shodují se odborníci. Krok vítají

„Myslím si, že se jedná o ukonèení projektu, kterı byl hned od zaèátku spíše politickou záležitostí. K narovnání podnikatelského prostøedí ani vıznamnému naplnìní státní kasy nemohlo dojít, i když statistiky ministerstva financí tvrdí opak,“ uvedl manažer daòového oddìlení BDO Petr Linx.

Ten také upozornil na to, že vìtšina podnikatelù jsou plátci DPH, a tak údaje o jejich pøíjmech jsou k dispozici z podanıch pøiznání k DPH. „Údajù k provádìní analız zasaženıch podnikatelù je k dispozici dostatek i bez EET,“ dodává.

I podle daòového experta a partnera v poradenské spoleènosti PwC Martina Diviše nebude mít odložení EET z pohledu informaèní hodnoty pro stát zásadní vliv. Pùvodní zákon o evidenci tržeb doznal již tolika zmìn, že souèástí systému zùstaly pouze platby uskuteènìné v hotovosti, a to ve vybranıch segmentech ekonomiky.

Jana Janoušková ze spoleènosti Kodap také tvrdí, že navrhované prodloužení vypnutí EET je racionálním krokem. „Urèitì je to nápomocnı krok pro celou podnikatelskou sféru. Odložení povinnosti evidovat tržby až od roku 2023 vytváøí dostateènı prostor pro kvalifikovanou nepolitickou analızu,“ uvedla.

Odložené kvìtnové rozšíøení EET se mìlo tıkat øemeslníkù, advokátù, úèetních, lékaøù nebo taxikáøù. Podle ministerstva se mìla elektronická evidence tržeb vztahovat zhruba na 300 000 podnikatelù.

Podle únorovıch vıpoètù ministerstva financí mìla elektronická evidence tržeb pøíští rok pøispìt do rozpoètu 19,2 miliardy korun. Za roky 2017 až 2019 vyèíslilo ministerstvo financí pøínos EET zhruba na 33 miliard korun.

K odložení EET dospìlo ministerstvo financí kvùli aktuální situaci kolem šíøení koronaviru, vıhledu ekonomiky a konzultace s podnikatelskımi svazy, asociacemi a komorami. Poslanecké snìmovnì doporuèil odložení EET do konce roku 2022 i její rozpoètovı vıbor.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona