Czech Republic

Oděvní značka Gap dorazila i do Česka, otevřela v Praze a v Ostravě

Prodejny v pražském nákupním centru Westfield Chodov i ve Foru Nová Karolina v Ostravì se otevøely hned po uvolnìní vládních protiepidemických opatøení. „Zájem pøedèil naše oèekávání. Potvrdilo se, že pøestože znaèka Gap nikdy oficiálnì na èeském trhu nepùsobila, povìdomí o ní je vysoké, což se odrazilo ve statisícových tržbách za jediný den,“ uvedl Jan Fahoun,  jednatel spoleènosti C.S. Retail 1969, která je výhradním distributorem pro èeský a slovenský trh.

Otevírání dalších jednotek je v plánu. „Jednáme s obchodními centry nejen v Èeské republice, ale i na Slovensku,“ dodal Fahoun.

Další dvì prodejny otevøou bìhem druhého prosincového týdne v pražském nákupním centru Nový Smíchov. Kromì klasického obchodu s módou zde vznikne i speciální prodejna pro dìti. 

Právì dìtské módì vìnuje znaèka, která byla založena v roce 1969 v San Franciscu, velký prostor. Zamìøuje se nejen na dívky, ale také na chlapce. „Pøekvapil nás i vyšší pomìr prodejù zboží z kluèièí kolekce. Je to dáno vyrovnanou nabídkou produktù pro kluky a holky, u našich konkurentù kdy hodnì èasto dominuje kolekce pro holèièky,“ zmínil Jan Fahoun s tím, že právì prodeje dìtské kolekce tvoøí zhruba polovinu celkových tržeb.

Prodejna Gap v pražském obchodním centru Westfield Chodov.

Prodejna Gap v pražském obchodním centru Westfield Chodov.

Znaèka navázala v rámci své kampanì spolupráci s èeskou zpìvaèkou a hereèkou Evou Salvatore Burešovou a slovenským rapperem Majkem Spiritem. Oba umìlci podpoøí zejména online kampaò. „Oba jsou i hrdými rodièi a dìtská kolekce tvoøí podstatnou èást nabídky. Eva i Majk reprezentují naše typické zákazníky,“ uvedl Fahoun.

Kromì klasického nákupu nabízí Gap i online objednávky a od pøíštího týdne i možnost osobního vyzvednutí na prodejnì.

Football news:

Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option
Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa