Czech Republic

Odešel hříšník, bůh zůstává. Osobní vzpomínka na sílu Maradonova vlivu

Když pøed 14 lety odjíždìl èeskı nároïák – poprvé a prozatím naposledy – na mistrovství svìta, pøipravovali jsme k tomu v redakci speciální magazín. Tehdy ještì byli Cristiano Ronaldo a Lionel Messi pøíliš mladí a nešlo vytušit, jaké gólostroje novovìku z nich vyrostou. Na misce vah „nejvìtší fotbalista na vìky vìkù“ se ocitla jiná jména: Pelé, Beckenbauer, Maradona. U èlánku jsme potøebovali jejich osobnosti vystihnout i fotografií.

Pelé se na ní usmìvavì zubí, v oèích má nezamìnitelnou jiskru, od pohledu pøitažlivı sympaák. Vlastnì se ani nedivím, co o nìm trochu šeptem prozrazoval jeho dávnı pøítel z fotbalovıch trávníkù Josef Masopust, že pøipomínal v mládí námoøníka – co hotel, to nìjaká dívèí známost. I tohle k fotbalové slávì patøí.

Víkend

Prošedivìlı Franz Beckenbauer by si vırazem nezadal s bankéøem èi uznávanım panem profesorem. Šlechetnost a dùstojnost k nìmu vždy sedìly.

Maradona je úplnì jinı. Hledí do dáli, trochu podmraèenì a povıšenì. Má na sobì malièko odrané trièko a obnažené pravé rameno s vytetovanım Che Guevarou, argentinskım levicovım revolucionáøem. Od Maradonovıch úst proudí hustı kouø z doutníku. Jistì kubánského, jelikož jinı by si jako obdivovatel Fidela Castra urèitì nevzal.

Od Maradonovıch úst proudí hustı kouø z doutníku. Jistì kubánského, jelikož...

Od Maradonovıch úst proudí hustı kouø z doutníku. Jistì kubánského, jelikož jinı by si jako obdivovatel Fidela Castra urèitì nevzal.

A nyní mùžete tipovat: která z fotografií stála nejvíc penìz? Dokonce mnohonásobnì víc než zbıvající dvì?

a) Král Pelé

b) Císaø Franz

c) Feák Diego

C je správnì. Tak vysokou sumu za celı svùj novináøskı život nepamatuji. Sedìli jsme tehdy v redakci a èekali snad tøi dny na ortel z šéfredakce, jestli fotku, vymykající se z rozpoètu, koupíme.

Vıjimeènì se to schválilo, protože šlo o vıjimeènou osobnost. O Maradonu.

Zastavit ho? Nakopat mu

On vıjimeènı prostì byl. I když se mi lidsky protivil, jak se choval, že bral drogy, že si zadával se sicilskou mafií, že mìl sklony k marxistickım myšlenkám.

Maradona coby postrach obráncù

Maradona coby postrach obráncù

Maradona vždy míval obdivovatele, nebo nepøátele, ale nic mezi tím. I proto je s podivem, že – ošklivì øeèeno – nezemøel døív nìjakım krutım osudem. Vìkem pøežil další argentinské idoly, krále tanga Carlose Gardela, kterı zahynul v 45 letech pøi leteckém neštìstí, i Evu Perónovou, tu v 33 letech odvedla ze svìta rakovina.

Ze svaté argentinské trojice mìl Maradona nakonec nejpevnìjší koøínek. O život se ho nepokusil pøipravit ani nìjakı pošetilı atentátník, nepotkal ho osud Che Guevary, jehož v 39 letech zastøelili.

Maradona coby mistr svìta

Maradona coby mistr svìta

Unikátnost Maradony vynikala na høišti. Pøed lety napsal redakèní kolega Petr Neèada, že kdyby si mìl vybrat fotbalistu, s nímž by mužstvo vyhrálo mistrovství svìta, tak Maradonu. Až na druhé místo nasadil Pelého.

Chápu proè. Maradona byl chlap do první bojové linie ve zdánlivì prohranıch bitvách s nejt잚ími soupeøi. V 80. letech minulého století, kdy se hrál na dnešní pomìry zákeønı fotbal a nohy fotbalistù trpìly (i Diego to odnesl tìžkou zlomeninou kotníku), byl Maradona témìø neoddìlitelnı od míèe. Zasekávaèka, klièka, levá noha, sprint, znovu dominantní levaèka, tøetí klièka, pátá, støela a gól. Úchvatnı driblink, tempo i dùraz.

Zastavil ho jen ten, kdo mu doslova nakopal. Po takovıch šlehách, jaké dostával do celého tìla, by se dnes Messi nebo Ronaldo nechali odnést z trávníku a pár dní marodili.

Maradona a jeho slavná boží ruka

Maradona a jeho slavná boží ruka

Zatímco zrovna Messi se „veze“ s vıkonem mužstva nahoru a dolù, Maradona mužstva velkımi doslova „dìlal“ za všech okolností. Nedávno vysílanı televizní dokument o Diegovi k jeho kulatinám barvitì líèí pøíbìh Neapole z poloviny osmdesátıch let. „Nejchudší mìsto Itálie koupilo nejdražšího fotbalistu svìta,“ psal tamní tisk.

A právì tento jižanskı klub s nevalnou povìstí, mnoha dluhy, po celé zemi uráženı do špindírù, buranù a mafiánù, klub ze spodiny italské ligy pøivedl postupnì na vrchol. A kdyby jen italskı, dokonce i evropskı!

Pro Argentinu svou genialitou vyhrál titul mistrù svìta 1986 a mnoho nechybìlo, aby to zopakoval i na dalším šampionátu.

Co se dìlo dál, dobøe víme.

Zhuntované tìlo

Tìžce zkoušené tìlo i duše pod náporem kokainu a jinıch drog zaèaly chøadnout. Zasvìcení vìdìli, že „bere“, a když všechno prasklo, zaèal se mu svìt nenapravitelnì hroutit.

Pro ty, kdo dodnes mají pøed oèima nejedno Maradonovo úžasné fotbalové tango, bylo hodnì smutné sledovat neustále se opakující zprávy o rychlıch transportech do nemocnice a pobytech na odvykacích kúrách. Vidìt tlustou a upocenou kulièku ve vytahanıch teplácích, kterou nìkdo vyfotil na ulici pomalu jako bezdomovce. Èíst o další srdeèní zástavì a jak po nìkolika dnech vyhlašuje celému svìtu: „Stál jsem v tunelu smrti, ale pak jsem uvidìl zástupy fanouškù Boca Juniors, za nimi River Plate, San Lorenza a další a bylo mi jasné, že mùj èas ještì nenadešel.“

Diegovy lásky. Patøil k nim doutník, ale hlavnì dcery Dalma a mladší Giannina. Ta je dnes módní návrháøkou a má syna Benjamína se známım argentinskım fotbalistou Sergiem Agüerem.

Pochopení s takovım životem by mìl snad jen doktor v podání Rudolfa Hrušínského z Vesnièky mé støediskové, když pacientovi øíká: „Tìlo má jít do hrobu poøádnì zhuntovanı.“

Jestliže Diega nikdo neopouštìl, pak fanoušci. Právì u nich uspìl v hlasování o fotbalového krále 20. století. U odborníkù naopak dostal pøednost Pelé.

A kruh se znovu uzavírá: Pelé, nebo Maradona? Kdo byl lepší? Dosaïme v neprospìch Pelého, že nikdy nehrál v Evropì a jeho vıkony mu vždy usnadòovali lepší spoluhráèi.

Oba fotbaloví titáni se k osobnímu rozhovoru na delší chvíli dostali vlastnì jen jednou. Pøed lety se Maradona dal trochu dohromady, procházel lepší fází života. Kvùli narùstající obezitì mu podvázali žaludek, jedl jen polévky, kaše a dávky kuøecího masa. Rázem jeho hmotnost jako zázrakem klesla ze 120kg na 80. Vypadal svìže a nepostrádal odhodlání. „Už nechci kvùli drogám ztrácet pojem o èase, pøicházet o svùj život, o mé dcery,“ øíkal.

Na televizní stanici Canal 13 si založil diskusní poøad s rekordní ètyømilionovou sledovaností, kde si povídal s hercem Antoniem Banderasem, fotbalistou Zinedinem Zidanem a dalšími osobnostmi. Tou úplnì první byl Pelé. Rozhovor se nesl v duchu vzájemnıch lichotek, a když došlo na dotaz, kterı z nich byl lepším fotbalistou, Maradona dialog zakonèil vìtou: „Já to nevím, ale moje maminka øíká, že já.“

Zasmáli se tomu, ve studiu si pak zažonglovali s míèem, aby potvrdili dobrou kondici, a v závìru poøadu, kterı míval název Noc s desítkou, došlo i na vımìnu podepsaného dresu s desítkou na zádech. Oba s ní hrávali.

Z té doby také koluje vtip, jak papež nepoznal Pelého, kterı pøed ním stál. Prı mu ostatní napovìdìli: „Svatı otèe, to je ten, kterı byl v Diegovì poøadu. Naèež papež odvìtil: „No to jste mìli øíct rovnou!“

Vìèná škoda, že dva fotbaloví králové se už nikdy nepotkají. Na vìènost neodešel ten, kterı už má dávno dopøedu poøízenou hrobku s vıhledem na stadion brazilského Santosu, v jehož dresu strávil kariéru.

Svìt opustil o 20 let mladší høíšník Maradona.

Bùh Diego zùstává.

Football news:

Arsenal have terminated their contract with Sokratis
Miranchuk will make his debut for Atalanta in the Serie A match against Udinese. He came on as a substitute 9 times
Rummenigge on the Euro: UEFA President thinks it would be wiser to host the tournament in one country
Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website