Czech Republic

Očkovat se půjde i v práci. Ale až na konci jara, odhadl Blatný

„Firemní oèkovací støediska urèitì, s nimi se poèítá. Ale toto jsou lidé (zamìstnanci), kteøí jsou zdraví. Poèítá se s tím v prùbìhu pozdního jara zejména tehdy, až bude dávek daleko více než teï,“ uvedl Blatnı.

Oèkování mají teï pøednostnì dostávat klienti domovù seniorù, postiženıch a se zvláštním režimem, pacienti léèeben dlouhodobì nemocnıch. Ode dneška se mohou hlásit lidé nad 80 let. Za nimi jsou v seznamu zdravotníci, kteøí se starají o nemocné s covidem, personál domovù, hygienici, vìzeòská služba èi pomáhající dobrovolníci.

Jde zhruba o 838 tisíc lidí. V další skupinì jsou pak postupnì senioøi nad 65 let, ostatní zdravotníci, chroniètí pacienti èi uèitelé. To je 3,7 milionu osob.

Obì pøednostní skupiny dohromady tvoøí 4,5 milionu lidí. Pokud by mìli o oèkování zájem všichni, podle vládního rozpisu dodávek vakcín by pro nì oèkovací látka mìla bıt v zemi postupnì do konce èervna. Jak rychle ÈR zvládne oèkovat, není zatím jasné. Pokyny k oèkování schválila vláda tento tıden. Kraje chystají velkokapacitní centra i menší støediska.

O vakcínu mají zájem i zamìstnavatelé. Nìkteré podniky uvedly, že pøipraví vlastní oèkovací støediska. Chtìly by oèkovat své zamìstnance. Zmínila to tøeba Škoda Auto. O oèkování pracovníkù stojí ale i malé firmy.

Vládní pokyny k oèkování firemní oèkovací centra pøímo nezmiòují. Podle materiálu mají vznikat oèkovací místa. Mùže je zøídit „poskytovatel zdravotních služeb“, tedy nemocnice èi lékaøi. Støedisko mùže vzniknout ve zdravotnickém zaøízení i jinde, tedy také v podnicích.

Football news:

Lucas Vazquez asks to increase his salary by 15%, Real Madrid wants to reduce it by 10%
Arteta can lead Barcelona. He is Laporte's candidate
Ismailov asked Nurmagomedov to support Anzhi. Habib replied
Boyarintsev about the time in Nosta: The metallurgical plant was puffing at the top of its lungs. The sediment on the field fell out, sometimes
Fonseca about 1:2: Roma failed in the first 20 minutes and could not cope with the high pressure of Milan
Director of Akhmat about 1:2 with Dynamo: Logic is not always present in everything
National team coach Panikov on Golovin: For actions at speed with the ball-top. The more, the better the result