Czech Republic

Očkování bude dobrovolné, ale chceme k němu lidi motivovat, říká Rážová

Premiér Babiš oznámil de facto plošné dobrovolné testování, bude podle vás k nìèemu?
Rozhodnì bude, protože ve spoleènosti je mnoho lidí, kteøí nemají žádné pøíznaky, pøesto jsou ve skuteènosti covid pozitivní a tím pádem po urèitou dobu i infekèní. Plošné dobrovolné testování tak dá zase o nìco podrobnìjší informaci nejen nám, ale pochopitelnì i jim. Zároveò se jejich izolací sníží možnost pøenosu nákazy.

Tedy doporuèujete pøed návštìvou pøíbuznıch test?
Rozhodnì ano. Pokud se nìkdo nechá otestovat pøed návštìvou pøíbuznıch, zejména pokud jde o nìkoho ze zranitelnıch skupin, napøíklad seniory nebo chronicky nemocné, mùže ho díky zjištìní, že je pozitivní, aktivnì chránit tím, že ho nenavštíví. Nebo naopak, pokud dotyènı zjistí, že je negativní, mùže návštìva probìhnout z pohledu šíøení epidemie bezpeènìji a poklidnìji.

Antigenní testy mají ale vyšší chybovost, nebude pak øada falešnì negativních lidí, kteøí budou šíøit koronavirus?
Antigenní testy nemají zásadnì vyšší chybovost, navíc jsou k dispozici testy, které jsou velmi spolehlivé. Nám jde primárnì o to zachytit lidi, kteøí jsou pozitivní, a k tomu antigenní testování zcela urèitì pomùže. Testováním totiž odhalíme další pozitivní lidi, které mùžeme trasovat a zpomalit šíøení nemoci ve spoleènosti.

Nechceme zavádìt restrikce pro neoèkované. Tím cílem je spíše opaènı model. Kdo bude oèkovanı, bude moci bez absolvování testù využívat služeb, které by jinak mohl využít pouze pøi pravidelném opakovaném testování.

Jarmila Rážová Hlavní hygienièka ÈR

To má bıt jednorázová záležitost? Nebo byste akci v pøíštím roce zopakovala?
V této chvíli by šlo o jednorázové otestování, takhle to máme naplánováno. Samozøejmì i do budoucna existuje možnost plošného dobrovolného opakování, ale nyní jde o jednorázovou akci.

Vakcína proti covidu je na spadnutí, využila byste možnosti se nechat oèkovat?
Samozøejmì ano. Oèkování je nejspolehlivìjší ochranou. Opakovanì se to ukázalo v historii napøíklad u spalnièek nebo pravıch neštovic, které díky plošnému oèkování v podstatì úplnì zmizely.

Jak tedy vypadá národní strategie oèkování proti covidu? Už doznala zmìn?
Národní strategii oèkování proti covidu momentálnì dokonèujeme. Bude v ní jasnì øeèeno, které skupiny obyvatel budou oèkovány pøednostnì, napøíklad zdravotníci, policisté, hasièi, uèitelé, senioøi a podobnì. Následnì budou definovány ostatní skupiny obyvatel. V každém pøípadì ale pùjde o dobrovolné oèkování, to je nutné zdùraznit.

Není v tomto smìru kampaò za využití oèkování spíše nedostateèná?
Kampaò se rozbíhá a rozbìhne. O potøebì a vhodnosti oèkování mluvíme od zaèátku, poslední tıdny to ještì èastìji opakuji nejen já, ale i pan ministr zdravotnictví a další odborníci. Nyní máme jasnìjší obrysy toho, kdy by mohla vakcína skuteènì bıt na trhu, a proto v nejbližší dobì zaèneme informovat ještì intenzivnìji a plošnì.

Dokážete si pøedstavit restrikce - kdo není oèkovanı, nemùže chodit do posilovny, cestovat…?
Cílem je opaènı model. Kdo bude oèkovanı, bude moci bez absolvování testù využívat služeb, které by jinak mohl využít pouze pøi pravidelném opakovaném testování.

Chceme se vrátit k normálu, ale zodpovìdnì

Ministr prùmyslu a obchodu Karel Havlíèek tlaèil na otevøení obchodù i restaurací v omezeném režimu. Rozmlouvala jste mu to?
Pan ministr Havlíèek zastupuje resort a segment obchodu a služeb. Naprosto chápu, že mu jde o to, aby ekonomika nebyla uzavøena. 

Ministerstvo zdravotnictví naopak v tomto ohledu zastupuje naprosto všechny obèany bez rozdílu a musíme je ochránit. V tom jsme ale s panem ministrem Havlíèkem ve shodì, i on chápe, že protiepidemickı systém PES má svùj smysl a jeho existenci a funkènost nezpochybòuje.

Proè jste napøíklad nechtìli regulovat malé obchody na jednoho zákazníka?
Dùvodem je zvıšená mobilita lidí. Nikdo nikdy neøekl, že by nebylo možné regulovat poèet zákazníkù, ale ve chvíli, kdy se otevøou veškeré obchody, tak se dramaticky zvıší mobilita. 

Pokud momentálnì ještì není spoleènost oèkována, což by byla v tuto chvíli velká vıhoda, pak by zvıšená mobilita mohla pøispìt opìt ke zhoršení epidemické situace. A to nikdo z nás nechce.

A co nákupní centra? Regulace lidí bude pøi mnoha vchodech složitá...
Možná ano, ale vìøíme, že jednotlivá obchodní centra mají sama zájem na tom, aby se situace zvládla. Zodpovìdnost za dodržení opatøení vždy leží na provozovateli obchodu nebo centra. Situace ohlednì nastavení poètu zákazníkù na plochu obchodu nebo centra není nová, a protože si všichni pøejeme, aby se situace co nejdøíve vrátila do normálního režimu, tak skuteènì vìøíme, že se situace podaøí zvládnout i pøi nìkolika vchodech.

PES je jako zákon, úpravy jsou vyhlášky

Pøed dvìma tıdny jste nastavili systém PES, jak ho s odstupem hodnotíte?
PES je hodnocen nejen námi, ale napøíè resorty i dalšími odborníky jako funkèní. Nastavil jednoznaèná pravidla, podle kterıch se postupuje, všichni dopøedu vìdí, jak to bude, když se zmìní situace. Myslím, že nyní se všichni, a to vèetnì veøejnosti, orientují podstatnì lépe.

Od ètvrtka bude celá zemì ve 3. stupni PES. Nemìl by se øídit podle krajù? Nìkteré jsou už druhım tıdnem ve stupni 3 a doplácí na zbytek zemì.
Ale on se PES øídí podle krajù, ale až od druhého stupnì. Tøetí stupeò sice vypadá, že už je vše v poøádku a žádné riziko nehrozí, ale tak to není. I ve tøetím stupni jde stále o velmi vážnou situaci. 

Nejde øíci, že nìkdo na nìkoho doplácí, naopak, cílem je se mezi jednotlivımi stupni posouvat smìrem dolù, nikoli dostat se do tøetího stupnì a následnì se vracet ke ètvrtému stupni, protože se situace zhoršila.

Protiepidemickı systém PES se pøesto doèkal zmìn v oblasti sportu.
PES jako takovı se nedoèká zmìn, ale dochází k doplnìní o samostatné tabulky pro jednotlivé oblasti. Celı ten protiepidemickı systém si pøedstavte jako zákon a jednotlivé tabulky za jednotlivé oblasti k nìmu jako vyhlášky. Tedy PES zùstává stejnı a doplòující tabulky ho zpøesòují a vysvìtlují podrobnìji.

Britskı ministr zdravotnictví Matt Hancock už avizoval, že každı den rozvolnìní v dobì Vánoc bude vykoupenı pìti dny restrikcí. Mùže to tak dopadnout i u nás?
Záleží na nás všech. Už bylo øeèeno, že situace skuteènì ani ve tøetím stupni není vyhraná a je i nadále vážná. Je proto skuteènì nutné i nadále dodržovat opatøení. Nikdo si nepøeje opìtovné zhoršení situace, všichni si pøejeme, aby se pouze zlepšovala, ale to znamená, že se všichni musíme zapojit a bıt zodpovìdní.

Než pøijdou Vánoce, bude Mikuláš. I pro nìj platí omezení. Povolíte, aby mohl chodit do rodin?
Speciální mikulášská vyhláška není. Vychází se z vydanıch opatøení. Tedy z toho jakı je poèet lidí v jednu chvíli, na jednom místì, venku v zastavìné oblasti i ve vnitøních prostorách. 

Stejnì tak platí i pro Mikuláše, andìla i èerta povinnost nosit roušky. Pokud jde o návštìvu v domácnosti, jde o zodpovìdnost každého, zda si je do bytu pustí a bude pøípadnì riskovat nákazu, protože neví, jakı je aktuální zdravotní stav Mikuláše, andìla i èerta a s kım byli v kontaktu pøed tím, než pøišli k nim.

Mnoho lidí nyní øeší lyžování. Profesor Roman Prymula øekl, že z epidemiologického hlediska jsou nebezpeèné tøeba kabinkové lanovky. Jednáte s provozovateli skicenter, ti vám nabízeli omezení poètu lidí podle rozlohy areálu. Jak to tedy bude vypadat?
Na konci pøíštího tıdne má bıt hotovı doporuèující manuál, kterı bude zamìøenı na režim na lanovkách v rámci lyžování, na pohyb lidí na sjezdovkách, v pùjèovnách bot a lyží. Jedno je ale potøeba øíci, vìtším rizikem je pobyt v restauraci nebo následnı pobyt na chatì nebo hotelu, než samotnı pohyb na vzduchu, venku, pøímo na sjezdovce.

Do škol se vrátila èást dìtí, pøíští tıden nastoupí další. Nemyslíte si, že dojde k nárùstu poètu nakaženıch?
To ukážou následující dny a tıdny, obavu samozøejmì mám, ale opatøení jsou nastavena tak, aby pøi jejich dodržování byla nákaza minimalizována. Zároveò pøipravujeme i testování uèitelù, a i to by mìlo pøispìt ke zvıšení bezpeènosti a tím pádem ke snížení rizika.

Dovolte mi otázku, sama jste covid prodìlala, cítíte se už plnì fit? Øada lidí si stìžuje dušnost a únavu.
Máte naprostou pravdu, covid jsem prodìlala v záøí a i když je konec listopadu, tak stále pociuji zvıšenou únavu a rozhodnì nejsem v tak dobré kondici, jako jsem byla pøed nákazou.

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option