Czech Republic

Ochlazení vztahů s Ruskem chod firem nijak neovlivní, shodují se podnikatelé

Majitelé èeskıch firem, které vyvážejí své produkty do Ruska nebo mají ruské majitele, zatím neoèekávají vìtší ekonomické propady. Všichni podnikatelé vìøí, že se kauza jejich odvìtví nedotkne a nebudou vıznamnì zasaženi. Napøíè všemi odvìtvími se firmy shodují, že momentálnì zatím neregistrují žádné problémy tıkající se diplomatické kauzy Vrbìtice. 

Vıvoj událostí bedlivì sleduje spoleènost CzechTrade. Ta podotıká, že je brzy pro hodnocení obchodních vztahù. „Kauza se bude velmi pravdìpodobnì vyvíjet i v následujících dnech. Bohužel nikdo nedokáže urèit, jakım smìrem. Hlavním cílem spoleènosti je poskytovat pomoc èeskım exportérùm v danıch podmínkách. Ty nemusí bıt vždy pouze ideální. I pøesto dìláme maximum, abychom pomohli uzavøít co nejvíce obchodních pøíležitostí. Stejnì budeme pracovat i v Rusku,“ øíká Radomil Doležel, generální øeditel CzechTrade.

Generální øeditelka spoleènosti Aircraft Industries Ilona Plšková vìøí, že možné ochlazení politickıch vztahù s Ruskem neovlivní chod firmy. Podnik, kterı vyrábí v Kunovicích na Uherskohradišsku letadla L 410, vyváží vìtšinu své produkce právì do Ruska. Loni spoleènost vyrobila 15 letadel. „U nás je dùležité vyrábìt, plnit kontrakty, vyvážet do Ruska. Doufám, že si to všichni uvìdomují, že budeme muset dál pracovat, zamìstnávat lidi, vytváøet hodnoty. Není to jenom tak, že politici nìco øeknou. Chápu ochranu èeské zemì, to je dùležité, ale náš chod by to nemìlo žádnım zpùsobem omezit, mìlo by se to øešit na vládní úrovni,“ øekla Plšková.

Slezskı vırobce armatur MSA, která má ruského majitele, zatím nezaznamenala žádné signály, že by aktuální diplomatická roztržka mezi Èeskem a Ruskem mìla mít na jejich spoleènost nìjakı dopad. „Nepøedpokládám, že by nás to nìjak ovlivnilo. Situace se vyvíjí, aktuálnì nemám žádné zprávy, že by nás to mìlo jakkoliv ovlivnit, ale je to samozøejmì èerstvá vìc,“ dodal za spoleènost MSA Martin Határ.

Podle marketingové manažerky opavské firmy Arako Kamily Gregoøicové je také pøíliš brzy na to, aby se dalo øíct, zda se zhoršení vztahù mezi ÈR a Ruskem mùže nìjak projevit na chodu podniku. „Je to nová vìc. Co se tıká Èeské republiky, pravdìpodobnì na nás mùžou pohlížet hùøe, ale nedá se øíct, jestli to naši firmu mùže nìjak ovlivnit. Zatím nepociujeme, že by se nìco zmìnilo. U nás je vıhoda, že pracujeme na projektech, které jsou dlouhodobì podepsané, takže vıroba se urèitì nezastaví,“ øekla Gregoøicová.

Strakonická ÈZ s více než 1 100 zamìstnanci vyváží nejvíc do Ruska, loni asi 30 procent produkce, pro automobilovı závod v Jaroslavli èi pro STFK Kamaz. V ruském mìstì Nižnij Novgorod má firma i závod, ve kterém drží podíl 51 procent. „Pøedpokládáme, že naši politici jsou natolik rozumní, že nám nebudou kazit obchody. Nìkteré sféry ekonomiky jsou vlivem koronaviru mimo hru, a o to víc bych se soustøedil na to, aby zbytek ekonomiky tyto vıpadky nahradil,“ øekl mluvèí ÈZ Jan Pìnkava.

„Naše ruská majitelka už nám poslala dotazy, co se dìje. Pro ni je to velmi zneklidòující situace, protože tady má investici za miliony eur, a my bychom ji chtìli uklidnit, že se její investice nezhatí. Vìøím, že politika bude respektovat privátní vlastnictví, že jí to stát neodebere,“ øekl ÈTK pøedseda pøedstavenstva Kovosvitu Daniel Kurucz.

Jindøichohradecká likérka Fruko-Schulz, po Božkovu druhı nejvìtší vırobce tuzemského rumu v ÈR, také dopady neoèekává. „Pokud Rusko nevyhlásí nìjaké embargo, nic se nemìní. My tam vyvážíme, máme plno objednávek, je to náš nejvìtší odbìratel,“ øekl øeditel firmy Josef Nejedlı. Likérku vlastní ruskı holding Ladoga. Firma vyváží pìtinu vıroby, Rusko a Èína se podílí na exportu z 80 procent.

Aféra se ekonomiky nedotıká, prozatím

Rostoucí diplomatické napìtí mezi Èeskem a Ruskem by podle ekonomù nemìlo vıraznìji zasáhnout èeskou ekonomiku. „V poslední dekádì dál klesal podíl èeskıch vıvozù do Ruska – ze zhruba 4 procent v roce 2012 na necelá 2 procenta celkovıch vıvozù. I pokud by z jakéhokoliv dùvodu došlo k vıraznému poklesu poptávky Ruska po èeském a evropském zboží (stejnému jako v roce 2009), byly by dopady rozpoznatelné pouze v nejexponovanìjší odvìtvích. Na prvním místì u strojaøù, vırobcù kovù a v automobilovém prùmyslu,“ doplòuje Jan Bureš, ekonom z ÈSOB.

„Vysoká závislost na dovozech surovin z Ruska je samozøejmì dlouhodobım bezpeènostním rizikem. Toto krátkodobì nezmìníme, dlouhodobì ano, ale je potøeba na to vyèlenit investièní kapacitu. Pøímé vıvozy do Ruska dosáhly zhruba sto miliard korun, což jsou 2 procenta z celkovıch vıvozù. Zde koncentrace na jednu položku neexistuje, což je vıhoda, pøesmìrování vıvozù do jinıch zemí nebude tak nákladné. Pokud by došlo k zákazu pøímıch vıvozù do Ruska, po zohlednìní o dovozní nároènost by byl dopad maximálnì procento HDP,“ øíká David Navrátil ekonom z Èeské spoøitelny.

Export a import 2019
SkupinaVıvozy do Ruska (v mld. Kè Kè / z celkovıch %)Dovozy z Ruska (v mld. Kè / z celkovıch %)
Potraviny a zvíøata2 / 2 %0 / 0 %
Nápoje a tabák1 / 1 %0 / 0 %
Suroviny bez paliv1 / 1 %3 / 3 %
Minerální paliva0 / 0 %79 / 35 %
Živoèišné a rostlinné oleje0 / 0 %0 / 0 %
Chemikálie9 / 3 %9 / 2 %
Tržní vırobky10 / 2 %13 / 2 %
Stroje a dopravní prostøedky66 / 2 %10 / 0 %
Prùmyslové a spotøební zboží
10 / 2 %1 / 0 %
Ostatní0 / 0 %0 / 0 %
Celkem99 / 2 %115 / 3 %

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude