Czech Republic

Obří anděl a tanečníci prošli centrem Prahy. Zahájili festival Za dveřmi

Obøí andìl zaujal ještì pøed zaèátkem akce, fotily se s ním desítky lidí. Prùvod vyrazil z Mariánského námìstí po páté hodinì veèerní. Vedli ho klarinetista a zpìvaèka v ochranném štítu. 

Jako první zaznìla vánoèní píseò Byla cesta, byla ušlapaná, pak koledy jako Pásli ovce Valaši, Pùjdem spolu do Betléma, Nesem vám noviny a øada dalších. V èele kráèeli také dva andìlé na chùdách, kteøí mávali lidem, pøáli jim hezký advent i svátky a zdravili se s dìtmi. Tøetí andìl prùvod uzavíral.

Na Staromìstském námìstí se artisté zastavili pøed rozsvíceným vánoèním stromem a andìlé - akrobaté pøed mnoha pøíhlížejícími i zatanèili. Poté prùvod zamíøil zpátky k Mariánskému námìstí, kde jeho cesta zaèala i skonèila.

Jakub Vedral za poøadatele øekl, tvùrèí tým stál pøed otázkou, jak pøipravit festival bez možnosti „organizovaného diváka“. „Takže jsme se rozhodli, že každou adventní nedìli strávíme tak, že vyšleme na rùzná místa v Praze rùzný poèet postav, loutek a chùdaøù,“ uvedl kreativní øeditel ArtProm. Akce mají podle Vedrala lidem zvednout náladu a probudit v nich nadìji, že pøíští rok bude lepší.

„Ještì jsme pøemýšleli, co dalšího mùžeme bez organizovaného diváka dìlat a trošku jsme se inspirovali Karlem Kratochvílem a jeho Ostrùvky poezie. Od 7. prosince budeme organizovat takové ostrùvky živého umìní, protože si stále myslíme, že úkolem živého umìní a divadla je být v bezprostøedním kontaktu s lidmi a ne ho potkávat pøes obrazovky,“ popsal Vedral.

Podle jeho slov pùjde o sérii ètení, drobných divadelních textù i tanec, které lidé v pøedem neuvedenou hodinu potkají rùznì po Praze. 

„Ve stejném týdnu ještì na ètyøi dny otevøeme v Pražské tržnici takovou divadelní galerii,“ doplnil Vedral. 

Mezi 10. a 13. prosincem si tam pak lidé prohlédnou tøeba oživlou divadelní instalaci s osvìtlenými velkými loutkami, akrobatickými stroji a konstrukcemi, které putovaly po svìtì a reprezentovaly Èesko napøíklad na EXPO v Šanghaji a v Milánì.

Festival Za dveømi se letos v létì konal už podvanácté, jeho zimní verze je poprvé.

Football news:

Mbappe would like to play at Real Madrid or Liverpool. He is thinking a lot about his future at PSG
Raul is the only Real Madrid candidate in the event of Zidane's resignation (As)
Solskjaer on Klopp's criticism of Manchester United's defensive football: We attacked when we got the ball
Mourinho on Liverpool's 68 games without defeat at home: There are records that are almost impossible to break. They have achieved amazing results
Lampard to a reporter: You write about games with bias. Objectivity would be a good start for you
Roma were awarded their second technical defeat of the season. Now-for an extra substitute in the Cup
Liverpool do not want to sell Salah and I am sure that he will not push for a transfer in the summer