Czech Republic

Objevily se neoficiální dálniční známky, stát před jejich nákupem varuje

„Stát má pouze omezené možnosti takovım prodejùm zamezit, vìtšinou totiž není protizákonnı,“ uvedl mluvèí spoleènosti Cendis Martin Opatrnı. Elektronické dálnièní známky se prodávají od zaèátku letošního roku. Dosud se jich prodalo pøes 2,1 milionu kusù.

Oficiální prodejní místa elektronickıch dálnièních známek jsou internetovı obchod edalnice.cz, dále poboèky pošt, èerpacích stanic Euro Oil a také samoobslužné kiosky u hranic. V posledních tıdnech však známky zaèali prodávat i další prodejci. Ti se podle Cendisu mnohdy pohybují v tzv. šedé zónì ekonomiky, protože nákup u nich je èasto dražší a také rizikovı. Nejèastìji se pøitom tito prodejci soustøedí na cizince pøijíždìjící do Èeska, problémy však zaznamenali i Èeši.

Jedním z èastıch problémù, na kterı si motoristé již stìžovali, je cena. Roèní známka za 1 500 korun, 30denní za 440 korun a desetidenní za 310 korun jsou pøitom ceny stanovené zákonem. Neoficiální prodejci vìtšinou samotné známky nepøedražují, úètují si k nim však manipulaèní poplatky. Ty podle Cendisu dosahují nìkolika desítek, nìkdy i stovek korun. 

Tito prodejci pøitom sami známky kupují v oficiálním e-shopu, pøièemž u cizincù využívají také nevıhodné kurzy eura.

Dalším èastım rizikem nákupu u neoficiálních prodejcù je podle Cendisu obtížná úprava nìkterıch údajù u známky. „Pokud nìkdo koupí dálnièní známku mimo oficiální prodejní místa, se kterımi je uzavøena smlouva, nemùžeme mu bohužel pomoci s øešením pøípadnıch reklamací èi jinıch problémù,“ uvedl Opatrnı. Motoristùm proto doporuèuje, aby si vždy vyžádali potvrzení o úhradì. Bez nìj mohou nekalí prodejci známku i stornovat.

Podle Opatrného nejde pøímo o nezákonnı prodej, spíše pouze neetickı. Pokud prodejce nepøedražuje pøímo samotnou známku, není takovı prodej protizákonnı. Manipulaèní poplatky pøitom zákon neporušují, zákazníci by ovšem o nich mìli vìdìt pøedem. 

Cendis podle mluvèího nemá a ani nemùže mít pøesnı pøehled obchodù, kde se takto dálnièní známky prodávají. Vzhledem k tomu, že ve vìtšinì pøípadù nejde ani o pøímé porušování zákona, nelze podat podnìt policii.

Nové elektronické známky letos nahradily papírové kupony. Jsou vázány na poznávací znaèky aut, není už tak nutné je lepit fyzicky na pøední sklo vozidla. Z tìch naopak nyní musí øidièi odstranit staré papírové kupony. 

Novinkou je od letoška také klouzavá platnost novıch roèních známek. Øidièi si mohou nastavit platnost známky klouzavì od pøesnì vybraného data na následujících 365 dní bez ohledu na kalendáøní rok. Známku je nyní možné zakoupit až s 90denním pøedstihem.

Kontroly známek pøitom v posledních tıdnech zintenzivnily. Na starosti je mají policisté a celníci. Ti bìhem ledna 2021 zjistili kolem 1 200 pøestupkù, v únoru to bylo už pøes 2 000 pøípadù.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well