Czech Republic

Objevili se neoficiální prodejci dálničních známek, stát před nimi varuje

„Stát má pouze omezené možnosti takovım prodejùm zamezit, vìtšinou totiž není protizákonnı,“ uvedl mluvèí spoleènosti Cendis Martin Opatrnı. Elektronické dálnièní známky se prodávají od zaèátku letošního roku. Dosud se jich prodalo pøes 2,1 milionu kusù.

Oficiální prodejní místa elektronickıch dálnièních známek jsou internetovı obchod edalnice.cz, dále poboèky pošt, èerpacích stanic Euro Oil a také samoobslužné kiosky u hranic. V posledních tıdnech však známky zaèali prodávat i další prodejci. Ti se podle Cendisu mnohdy pohybují v tzv. šedé zónì ekonomiky, protože nákup u nich je èasto dražší a také rizikovı. Nejèastìji se pøitom tito prodejci soustøedí na cizince pøijíždìjící do Èeska, problémy však zaznamenali i Èeši.

Jedním z èastıch problémù, na kterı si motoristé již stìžovali, je cena. Roèní známka za 1 500 korun, 30denní za 440 korun a desetidenní za 310 korun jsou pøitom ceny stanovené zákonem. Neoficiální prodejci vìtšinou samotné známky nepøedražují, úètují si k nim však manipulaèní poplatky. Ty podle Cendisu dosahují nìkolika desítek, nìkdy i stovek korun. 

Tito prodejci pøitom sami známky kupují v oficiálním e-shopu, pøièemž u cizincù využívají také nevıhodné kurzy eura.

Dalším èastım rizikem nákupu u neoficiálních prodejcù je podle Cendisu obtížná úprava nìkterıch údajù u známky. „Pokud nìkdo koupí dálnièní známku mimo oficiální prodejní místa, se kterımi je uzavøena smlouva, nemùžeme mu bohužel pomoci s øešením pøípadnıch reklamací èi jinıch problémù,“ uvedl Opatrnı. Motoristùm proto doporuèuje, aby si vždy vyžádali potvrzení o úhradì. Bez nìj mohou nekalí prodejci známku i stornovat.

Podle Opatrného nejde pøímo o nezákonnı prodej, spíše pouze neetickı. Pokud prodejce nepøedražuje pøímo samotnou známku, není takovı prodej protizákonnı. Manipulaèní poplatky pøitom zákon neporušují, zákazníci by ovšem o nich mìli vìdìt pøedem. 

Cendis podle mluvèího nemá a ani nemùže mít pøesnı pøehled obchodù, kde se takto dálnièní známky prodávají. Vzhledem k tomu, že ve vìtšinì pøípadù nejde ani o pøímé porušování zákona, nelze podat podnìt policii.

Nové elektronické známky letos nahradily papírové kupony. Jsou vázány na poznávací znaèky aut, není už tak nutné je lepit fyzicky na pøední sklo vozidla. Z tìch naopak nyní musí øidièi odstranit staré papírové kupony. 

Novinkou je od letoška také klouzavá platnost novıch roèních známek. Øidièi si mohou nastavit platnost známky klouzavì od pøesnì vybraného data na následujících 365 dní bez ohledu na kalendáøní rok. Známku je nyní možné zakoupit až s 90denním pøedstihem.

Kontroly známek pøitom v posledních tıdnech zintenzivnily. Na starosti je mají policisté a celníci. Ti bìhem ledna 2021 zjistili kolem 1 200 pøestupkù, v únoru to bylo už pøes 2 000 pøípadù.

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life