Czech Republic

Obce chtějí odškodné za výbuchy po vládě, vymáhat by ho měla na Rusku

Okamžikem, kdy se ukázalo, že za vıbuchy v munièním areálu ve Vrbìticích v roce 2014 stojí ruská vojenská zpravodajská služba GRU, se postiženım obcím zøejmì ještì víc zkomplikovala možnost domoci se odškodnìní.

Lidé roky slıchali, že viník vıbuchù se vùbec nenajde a odškodnìní tak bude problematické. Zjištìní Národní centrály proti organizovaného zloèinu jim ale situaci neulehèilo.

„Nutnì budeme potøebovat souèinnost vlády. Už to není jen na místní úrovni, ale i na národní a mezinárodní,“ potvrdil starosta Vlachovic Zdenìk Hovìžák.

Podle autorù vızvy se má vláda obcí a obèanù zastat tím zpùsobem, že jim škody proplatí a následnì je bude sama vymáhat po viníkovi.

„Tedy po Rusku, jehož bezpeènostní složka vıbuch zavinila,“ vysvìtlil poslanec Petr Gazdík (STAN). „Je nesmysl, aby starostové klepali na dveøe GRU a nìèeho se domáhali,“ dodal.

Kolem ohnisek vıbuchù v munièním skladu ve Vrbìticích je stanoven témìø ètrnáctikilometrovı okruh, kterı støeží policisté i armáda. (8. prosince 2014)

Vıši škod za dvojí evakuaci, bìhem které se lidé nemohli postarat o domácí zvíøata nebo za roky uzavøené lesy, ve kterıch nesmìli hospodaøit, ještì vyèíslené nejsou. Nároky musí podepøít znalecké posudky.

Takzvaná vrbìtická vızva obsahuje deset bodù, které se tıkají jak mezinárodní politiky, tak i dìní pøímo v obcích. „Po vládì chceme vysvìtlení, jak je možné, že se tady v blízkosti domù skladovala nebezpeèná munice, která ohrožovala životy obèanù,“ doplnil Hovìžák.

Kromì toho starostové trojice nejvíce dotèenıch obcí, tedy Vlachovic, Lipové a Haluzic požadují provedení hloubkového pyrotechnického prùzkumu, aby se celé území dùkladnì vyèistilo. I to má podle jejich názoru zajistit vláda.

„Místní o areálu mluví se znaènımi známkami strachu, nikdy jsme nevìdìli, co z toho mùže pøicházet, dokud to nepøišlo,“ reagoval starosta Lipové Miroslav Svárovskı. A vypoèítal dlouhodobá omezení. „Šest let se tady uzavíraly silnice, nemohli jsem jezdit pøímo, nìkolikrát jsme se museli evakuovat, za to poøád nikdo odškodnìn nebyl,“ dodal.

Starosta Haluzic František Mareckı dodal jen prosbu. „Chci poprosit, aby to netrvalo dlouho, abychom tady další roky neøešili odškodnìní.“ I to je pøímı apel na vládu. Èin zøejmì nebude možné odškodnit bez rozhodnutí soudu, v tomto pøípadì patrnì soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Jak dlouho mùže projednávání trvat ale nikdo nedokáže odhadnout.

Krizi bude zítra øešit na svém jednání poslanecká snìmovna, pøíští tıden ji mimoøádnì zaøadí i na jednání Evropského parlamentu. 

18. dubna 2021

Football news:

Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia
Lautaro Martinez: I was close to joining Barca, I discussed it with Messi
Klopp's agent says that the coach will stay at Liverpool: Definitely, there is nothing to discuss