Czech Republic

Obavy z covidu klesají, stejně jako disciplína. Virus straší jen 39 procent Čechů, experti varují před třetí vlnou

Na pøelomu bøezna a dubna si polovina èeské populace dìlala velké starosti z epidemie koronaviru. Dnes se covidu ve vìtší míøe obává 39 procent Èechù. Vyplývá to z výzkumu, jejž zveøejnila organizace PAQ Research na stránkách Život bìhem pandemie.

Sbìr nejnovìjších dat probíhal v druhé polovinì listopadu a prùzkumu se zúèastnilo 2500 respondentù. Na konci øíjna pøitom bylo znepokojení obyvatel témìø srovnatelné s jarem, tehdy velký strach z infekèního onemocnìní pøiznalo 48 procent lidí.

„Klesá to ve všech generacích napøíè rùznými skupinami obyvatel. Je to reakce na pozitivní vývoj epidemie,“ øekl serveru Lidovky.cz Daniel Prokop, sociolog a jeden z autorù studie.

Lékaøi ale varují, že výhled do budoucna není pøíliš optimistický a stále nemáme vyhráno. „Epidemie pod kontrolou rozhodnì není, v nemocnicích leží stále dvanáctkrát více covidových pacientù než na jaøe. Spoleènost si na pandemii akorát zvykla,“ uvedl pro server Lidovky.cz prezident Èeské lékaøské komory Milan Kubek.

I on potvrzuje, že Èeši zaèínají nemoc podceòovat. „Epidemie už je tady s námi dlouho, èlovìk je velmi pøizpùsobivý tvor, øíká se, že si zvykne i na šibenici. Když je nové nebezpeèí, lidé se ho bojí, když se takøíkajíc okouká, už z nìj takový strach nemají, a to i pøestože situace mùže být závažnìjší,“ pokraèoval Kubek.

S tím souhlasí i psycholožka Michaela Veselá. „Nedá se dlouhodobì žít s pocitem ohrožení. Stejné to bylo i za války, tehdy lidé zprvu utíkali do krytu pøi každém hlasitém zvuku i víckrát dennì, po èase už ne,“ øekla serveru Lidovky.cz.

Èeši a covid

Covidový strašák se už tolik nebojí

Podle sociologa Prokopa obavy z koronaviru klesají zejména v Praze. „Tøeba na konci øíjna narostl strach Pražanù do velkých rozmìrù, hlavní mìsto na tom bylo špatnì,“ uvedl.

Metropole byla od jara covidovým strašákem, nyní si naopak vede nejlépe ze všech krajù. „Pokles obav nejspíš souvisí s tím, že se situace v Praze zlepšuje. Urèitì to bude jeden z dùvodù,“ potvrdila pro server Lidovky.cz šéfka pražských hygienikù Zdeòka Jágrová.

Prezident lékaøské komory Kubek zároveò upozoròuje, že už nyní, aè se obchody a restaurace ještì neotevøely, mobilita Èechù roste. „Snížená míra obav z pandemie mùže vést k vìtšímu riziku. Je vidìt, že disciplína obyvatel klesá, lidé ménì dodržují pravidla, zejména nošení roušek a shlukování,“ uvedl.

Jeho slova dokládají i údaje od mobilních operátorù. Podle mezinárodního sbìru dat z webu JSCharting.com se Èeši na konci øíjna pohybovali o 46 procent ménì než normálnì, o mìsíc pozdìji už jen o 39 procent ménì.

Na jaøe pøitom mobilita obyvatel byla v prùmìru o 75 procent nižší oproti bìžnému stavu. Na takové hodnoty jsme se nikdy bìhem podzimní vlny nedostali.

Pouèení z léta?

Mnozí odborníci se nyní obávají, aby vláda neudìlala stejnou chybu jako v létì. O prázdninách uvolnila témìø všechna protiepidemická opatøení a lidé nabyli dojmu, že koronakrize je za námi. Jenže opak se stal pravdou a epidemie se na podzim vrátila v druhé, silnìjší vlnì.

Pro pøedstavu: podle dat od operátorù Èeši v létì migrovali podobnì jako pøed epidemií, mobilita obyvatel byla pouze o pìt procent nižší oproti normálu.

Šéf lékaøské komory proto kritizuje ètvrteèní rozvolnìní ekonomiky. „Vláda zvolila chybnou strategii. Prozatím by mìla otevøít malé obchody. S restauracemi a službami bych ještì poèkal. Navíc se nám vrací žáci do škol a nejsou testováni. Skuteènì mùžeme oèekávat, že po novém roce vypukne tøetí vlna epidemie,“ varoval Kubek.

Stejného názoru je i bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. „Z dat zatím ještì nejsem pøesvìdèen o tom, že by pokles byl tak dramatický, abychom mohli otevøít vše. Zastávám opatrnìjší pøístup,“ øekl døíve v rozhovoru pro server Lidovky.cz. Vìtší uvolnìní ekonomiky by podle epidemiologa mìlo nastat, až když bude Èesko zhruba na tisícovce nových pøípadù dennì. Doplnil, že k takovému èíslu se pøiblížíme v polovinì prosince.

S tím, že pokles obav z pandemie mùže vést k vìtšímu pohybu obyvatel, souhlasí i sociolog Prokop. „Ale není to jediný dùvod. Èlovìk mùže omezit kontakty kvùli home office a ne kvùli strachu z epidemie. Naøídí mu ho zamìstnavatel nebo se tak rozhodne z racionálního hlediska. Když nìkdo pracuje z domova, redukuje v prùmìru 15 kontaktù týdnì,“ dodal.

Zároveò ale potvrzuje, že ètvrteèní otevøení služeb a restaurací je rizikové a rozvolnìní podpoøí shlukování obyvatel. „Míra obav urèitì nìjakým zpùsobem ovlivòuje poèet kontaktù. Když se teï otevøou restaurace, tak do nich pøijde spíše èlovìk, který velký strach z epidemie nemá,“ pokraèoval zakladatel organizace PAQ Research.

Epidemiologové se nejvíce obávají Vánoc, které mohou odstartovat tøetí vlnu pandemie. „Myslím si, že je potøeba apelovat spíše na zdravý rozum. Rodiny se samozøejmì budou chtít navštìvovat, ale mìli bychom se vyvarovat masivních akcí, na kterých se sejde tøeba dvacet lidí z rùzných lokalit. To bude nepochybnì rizikové,“ øekl serveru Lidovky.cz Prymula.

Sociolog Prokop také uvedl, že za vysokým poètem mezilidských setkání stojí nevyužitý home office. V první polovinì øíjna dìlala z domova jen desetina pracovnì aktivních respondentù, v listopadu patnáct procent, na jaøe skoro ètvrtina.

„Èeši obecnì nemají home office pøíliš rádi. Dle mezinárodních výzkumù provedených pøed pandemií pracovalo takto zhruba pìt procent Èechù. Oproti tomu v zemích západní Evropy je to kolem deseti procent,“ øekl Prokop. Podle jeho odhadù mùže z pohodlí domova pracovat až tøetina èeské populace.

Z nejnovìjších dat je patrné, že prùmìrný Èech se za jeden týden setká se ètrnácti dalšími lidmi. Na konci øíjna jich bylo tøináct a na jaøe Èeši vídali v prùmìru sedm až osm lidí týdnì.

V návaznosti na zvyšující se mobilitu obyvatel spoleènost Google vydala manuál, který popisuje, kdy je nejlepší èas chodit na nákup, do parku èi do lékárny. Jinými slovy, kdy jsou obchody nejménì pøeplnìné.

Podle dat z Map Google chodí Èeši nakupovat potraviny nejèastìji v pátek odpoledne mezi jednou a pátou hodinou. V jiných všedních dnech kolem tøetí hodiny odpolední. „Tou dobou je v obchodech v prùmìru nejvíce zákazníkù. Pokud se lidé chtìjí vyhnout davùm, mìli by zvážit návštìvu prodejen kterýkoliv den mezi 7. a 8. hodinou ranní,“ stojí v tiskové zprávì firmy.

Lékárny jsou nejvíce vytížené od støedy do pátku v dopoledních hodinách mezi desátou a dvanáctou.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years