Czech Republic

O zářijové havárii, kdy se otrávila Bečva, vím až z médií, řekl Brabec

Deník Referendum minulé úterı uvedl, že se v den záøijové otravy Beèvy v chemièce DEZA, která patøí do holdingu Agrofert, stala havárie. Mluvèí Agrofertu Karel Hanzelka následnì øekl, že 20. záøí se v DEZE stala provozní událost, která nemìla charakter havárie a z podstaty nemohla bıt pøíèinou otravy ryb v Beèvì.

Brabec ve støedu øekl, že o události nevìdìl a nevìdìla o ní ani ÈIŽP. „Urèitì tu informaci mìla dostat. Není to dobøe. Zjistil jsem to z médií,“ uvedl ministr. Rezignovat odmítá.

Do Beèvy ve Valašském Meziøíèí-Juøince v posledních 24 hodinách opìt unikla neznámá látka. Nahlášen byl úhyn ryb, avšak jen jednotlivıch, øekla ve støedu ráno mluvèí ÈIŽP Radka Nastoupilová.

Únik neznámé látky potvrdili i hasièi. Podle starosty Valašského Meziøíèí Roberta Stržínka je však možné, že nejde o otravu ryb. Potvrdili to také rybáøi. „Rozbory zatím nemáme. V pøíštích dnech budeme znát, zda šlo o zneèišující látku,“ øekl ve støedu na místì ministr Brabec. Úniky rùznıch látek podle nìj musí skonèit.

Podle zprávy mìsta látka do øeky unikla z vıpusti pod mostem na pravém bøehu øeky, která vede z areálu bıvalé Tesly Rožnov pod Radhoštìm. Firma Energoaqua, kde podle námìstkynì hejtmana Hany Anèincové krajskı úøad také chystá kontrolu, zajišuje èištìní odpadních vod z areálu bıvalé Tesly.

Podle Anèincové hejtmanství udìlá vše pro to, aby se havárie neopakovaly. „Provedeme kontroly v Energoaqua a DEZA. My ty spoleènosti opravdu svlékneme donaha,“ øekla Anèincová.

Pøedtím vypustil do Beèvy neznámı pachatel v záøí kyanid, pøípad vyšetøují vsetínští kriminalisté. Závažná ekologická havárie postihla øeku v úseku pod Valašskım Meziøíèím až po Pøerov. Podle odborníkù kyanid poškodil celı vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáøi více než 40 tun ryb.

Football news:

Real Madrid are confident that PSG will demand 150 million euros for Mbappe. Madrid is not ready to pay so much
Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal