Czech Republic

O rozvolnění obchodů a služeb rozhodne vláda ve čtvrtek, řekl Havlíček

Vláda minulé pondìlí umožnila tzv. rotaèní vıuku na prvním stupni základních škol, do mateøskıch škol se mohli vrátit pøedškoláci. Bìžná vıuka se obnovila ve speciálních školách a malotøídkách. Znovu mohly zaèít fungovat obchody s dìtskım obleèením a obuví, papírnictví a nìkteré služby jako zámeènictví, èistírny èi prádelny.

Pro zhodnocení dopadù tohoto kroku kabinet podle Havlíèka èeká na desátı den, tedy na støedu. Na základì vısledkù definitivnì stanoví systém rozvolòování obchodù a služeb. „Pokud se ta situace bude vyvíjet dobøe, pokud incidence bude smìøovat ke klíèové hranici, na které jsme se shodli, to je 100 za tıden vùèi 100 tisíc obyvatel, jsme pøipraveni ukázat ve ètvrtek systém rozvolnìní v obchodu a ve službách,“ øekl.

Dosavadní protiepidemickı systém (PES) by mìl bıt podle zástupcù vlády nahrazen novımi pravidly. Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) se nebude jednat o tabulku, ale spíše o „balíèky k rozvolòování“, uvedl døíve.

Provoz obchodù a služeb vláda naposledy povolila zhruba na tøi tıdny v prosinci. Po Vánocích se už ale vìtšina prodejen nemohla kvùli špatné epidemické situaci otevøít. Fungovat již døíve nesmìly bazény, fitness centra, sauny ani služby jako kadeønictví nebo kosmetika.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude