Czech Republic

O předávání státních vyznamenání bude Prymula jednat se Zemanem

V pùvodním režimu se podle nìj za aktuálního vıvoje koronavirové epidemie ceremoniál nemùže uskuteènit. Bude o tom hovoøit s prezidentem Milošem Zemanem. Prymula døíve uvedl, že pøi splnìní veškerıch hygienickıch podmínek by pro vyznamenání osobnì dorazil. Prezident se mu chystá udìlit nejvyšší vyznamenání, Øád bílého lva, za zvládnutí první vlny epidemie.

„Situaci dnes budeme projednávat. Stávající situace je taková, že ten ceremoniál urèitì nemùže probìhnout v pùvodním režimu. Budu o tom s panem prezidentem hovoøit. V tuhle chvíli situace epidemiologicky není pøíznivá,“ øekl Prymula. Pražskı hrad na zítøejších 11:00 oznámil briefing prezidentova kancléøe Vratislava Mynáøe právì k ceremoniálu udílení státních vyznamenání.

Hlavní hygienièka Jarmila Rážová minulı tıden øekla, že by hygienici mìli o pøedávání vyznamenání rozhodnout tento tıden. Pražští hygienici odmítli, že by byli pøi schvalování této akce jakkoliv èinní. Vıjimku podle nich mùže udìlit jen ministerstvo.

Prymula døíve øekl, že chápe symbolické dopady povolení akce v dobì, kdy sám apeluje na obèany, aby dodržovali vládní opatøení a minimalizovali spoleèenské kontakty. Na Pražskı hrad dorazí, pokud budou splnìny hygienické podmínky. „Opatøení budou muset bıt nastavena tak, aby se tam potkalo naprosté minimum lidí, tedy zpravidla šest osob tak, jak je garantováno. Já si nemyslím, že by to mìl bıt akt, kde by mìly bıt desítky osob,“ uvedl.

Vláda od ètvrteèních 06:00 do 3. listopadu naøídila omezení pohybu a kontaktu s jinımi lidmi. Vıjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaøi nebo za rodinou.

Zeman ještì nedávno trval na tom, že by se akce mìla konat. Pokud by se tradièní ceremoniál neuskuteènil, byla by to urážka státního svátku vzniku republiky i vyznamenanıch, øekl Blesku. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) Zeman souhlasil s tím, že se vyznamenání pøedají bez úèasti veøejnosti a politikù. Na ceremoniál by mìli dorazit jen vyznamenaní, kterıch má bıt kolem 40. Poslední slovo budou mít hygienici, zdùraznil døíve Babiš.

Football news:

Joao Felix: Atletico are missing Suarez and Costa
Loko didn't know what to do when Red Bull scored first. Naumov about 1:3
Gasperini about Atalanta: we will Go to Amsterdam with a small advantage
Striker Berisha Of Salzburg: We were better than Loko and deserved to win
Pep on city's 1st place in the Champions League group: we played very well in all the matches
Shakhtar defender Vitao on 2:0 with Real Madrid: the main Thing is not to fly too high in the clouds
Kiknadze and Meshcheryakov-out! Rabiner after Loko's defeat by Red bull