Czech Republic

O Jourové s Orbánem jednat nebudu, řekl Babiš před summitem EU

Jourovou, která je spojena s Babišovım hnutím ANO od jeho zaèátkù, do Evropské komise (EK) nominovala èeská vláda. EK uvedla, že Jourová má i nadále plnou dùvìru její šéfky Ursuly von der Leyenové. 

Za eurokomisaøku se postavil i èeskı ministr zahranièí Tomáš Petøíèek (ÈSSD). Rozhovor s Jourovou v magazínu Der Spiegel vyšel 26. záøí v souvislosti se zveøejnìním vıroèní zprávy, v níž komise hodnotí dodržování principù právního státu ve všech unijních zemích.

Maïarskı premiér se kvùli obsahu rozhovoru obrátil kritickım dopisem na von der Leyenovou a napsal jí, že takové vıroky odporují roli komise jako neutrální a objektivní instituce, porušují zásady spolupráce a brání jakémukoli budoucímu smysluplnému dialogu mezi Maïarskem a místopøedsedkyní EK.

„Prohlášení místopøedsedkynì Vìry Jourové jsou nesluèitelná s jejím souèasnım mandátem, a proto je její odstoupení nezbytné. Zatím s ní maïarská vláda pøerušuje veškeré politické styky,“ uvedl. Už v pondìlí Jourovou vyzvala k rezignaci i maïarská ministrynì spravedlnosti Judit Vargová.

Brusel Budapešti dlouhodobì vyèítá, že v zemi oslabuje demokratické principy. 

Unijní orgány s Maïarskem vedou øízení kvùli porušování evropskıch hodnot. Komise považuje za problematické mimo jiné omezování plurality médií èi útoky na nevládní organizace, které pomáhají uprchlíkùm. Jourová už døíve oznaèila za nebezpeènı i vıvoj v oblasti justice èi akademickıch svobod.

Mluvèí EK v úterı sice uvedla, že Jourová má i nadále plnou dùvìru šéfky komise, odmítla však odpovìdìt na dotaz, zda von der Leyenová souhlasí s tím, jak Èeška situaci v Maïarsku popsala. Sama Jourová si za svımi slovy stojí.

Babiš chce øešit také situaci v Bìlorusku

Babiš pøed odletem do Bruselu prohlásil, že se chce bìhem summitu vrátit také k situaci v Bìlorusku. Øekl, že podporuje návrh polského premiéra na ekonomickou pomoc zemi. Je podle nìj dùležité podpoøit Bìlorusy, kteøí si pøejí konání svobodnıch voleb.

Litevskı prezident Gitanas Nauséda ve ètvrtek vybídl EU, aby sankce uvalila i pøímo na bìloruského prezidenta Alexandrea Lukašenka. 

Zemì EU neuznaly vısledek srpnovıch prezidentskıch voleb, jejichž vítìzem úøady opìt vyhlásily Lukašenka, vládnoucího bıvalé sovìtské republice již 26 let. 

Podle unie nebyly volby demokratické a spravedlivé a Lukašenkùv režim tvrdım potlaèováním následnıch protestù porušuje lidská práva. 

Sankce blokuje Kypr

Ministøi zahranièí „sedmadvacítky“ ale zatím nebyli s to sankce proti bìloruskému režimu vyhlásit, protože potøebnou jednomyslnost blokuje Kypr, domáhající se unijních sankcí proti Turecku.

Unijní diplomacie navrhla dát na „èernou listinu“ ètyøi desítky lidí spojenıch s Lukašenkovım režimem, ale bez samotného Lukašenka, protože nìkteré státy chtìjí pokraèovat v dialogu s Minskem.

V samotném Bìlorusku pokraèují protesty proti autoritáøskému režimu sedmım tıdnem. Server Tut.by informuje o studentskıch stávkách a lidskıch øetìzech solidarity v ulicích Minska.

Kdy pøesnì by se mìli evropští lídøi situací v Bìlorusku zabıvat, Babiš neuvedl. Ve ètvrtek veèer ze summitu pøiletí kvùli televizní pøedvolební debatì zpìt, zastoupí ho tam polskı kolega. Po debatì Babiš plánuje návrat k jednáním v Bruselu.

Football news:

The first match between Ajax and Liverpool is Cruyff's favorite. Because of the fog, the stands did not see the goals, van Gaal slipped through without a ticket, and watched from the commentary room
Real Madrid conceded three goals in the first half of a Champions League home game for the first time since 2000
Arsene Wenger: Griezmann has to play in the centre, he is hardworking and passes well. But this is the zone and Messi
The guards would not let striker Borussia stadium on Tuesday by the coach of Inter. Markus presented a photo from the Internet
Woodward said that Manchester United is not aware of the negotiations on the creation of the European Premier League
Griezmann, Coutinho, Busquets and Roberto discuss new contracts with Barca with a reduced salary
Drogba on the inclusion of Cech in the squad for the season: I'm on my way to the Chelsea base