Czech Republic

O havárii v DEZE se Brabec dozvěděl až z médií. Není to dobře, tvrdí ministr

Další kontroly chystá podle námìstkynì hejtmana Hany Anèincové (Piráti) krajskı úøad, a to v podniku DEZA i firmì Energoaqua, která zajišuje èištìní odpadních vod z areálu bıvalé Tesly Rožnov pod Radhoštìm. V záøí øeku otrávil kyanid, což podle Brabce ovìøilo nìkolik laboratoøí.

Do Beèvy ve Valašském Meziøíèí-Juøince dnes opìt unikla neznámá látka. Od záøí už v této oblasti minimálnì poètvrté. Na místì znovu odebrali vzorky inspektoøi Èeské inspekce životního prostøedí (ÈIŽP) nebo hasièi.

„Rozbory zatím nemáme. V pøíštích dnech budeme znát, zda šlo o zneèišující látku,“ øekl dnes na místì ministr Brabec. Úniky rùznıch látek podle nìj musí skonèit.

Podle jednatele severomoravského územního svazu rybáøù Rostislava Trybuèka se dnes u vıpusti kanálu, která k Beèvì vede z areálu nìkdejší rožnovské Tesly, našly ètyøi leklé ryby. Podle stupnì rozkladu však podle nìj už byly odhadem mrtvé tøi až ètyøi dny. Kvùli opakovanému zneèišování øeky se chystají omezení pro rybáøe. „Do konce roku na Beèvì až do soutoku s Moravou nechytáme,“ øekl Trybuèek. Pozdìji podle nìj lidé nebudou mít dovoleno si chycenou rybu od vody odnést.

U kanálu z Rožnova se objevila v øece také minulé úterı pìna. Rozbory poté prokázaly zvıšené množství dusitanového dusíku, úhyny ryb ani jinıch živoèichù však tehdy nebyly potvrzeny. Na stejném místì se hladina øeky zpìnila také koncem øíjna. Vısledky rozborù prokázaly ve vodì zvıšenı vıskyt niklu, kterı není podle ÈIŽP pro èlovìka vıznamnì toxickı. V pøípadì zneèištìní øeky niklem a dusitany bìží podle Brabce správní øízení s konkrétními firmami, které vede rožnovskı mìstskı úøad. O jaké podniky jde prı neví.

Aktuálnì podle Brabce bìží øízení o novém povolení pro vypouštìní odpadních vod z areálu Tesla. Pro krajskı úøad to podle nìj znamená možnost ke zlepšení situace. Podle Anèincové hejtmanství udìlá vše pro to, aby se havárie neopakovaly. „Provedeme kontroly v Energoaqua a DEZA. My ty spoleènosti opravdu svlékneme donaha,“ øekla Anèincová.

V den otravy se stala havárie v DEZE

Deník Referendum v úterı minulı tıden uvedl, že se v den záøijové otravy Beèvy v chemièce DEZA, která patøí do holdingu Agrofert, stala havárie. Mluvèí Agrofertu Karel Hanzelka následnì øekl ÈTK, že 20. záøí se v DEZE stala provozní událost, která nemìla charakter havárie a z podstaty nemohla bıt pøíèinou otravy ryb v Beèvì. Brabec dnes øekl, že o události nevìdìl a nevìdìla o ní ani ÈIŽP. „Urèitì tu informaci mìla dostat. Není to dobøe. Zjistil jsem to z médií,“ uvedl ministr. Rezignovat odmítá.

Policie i Brabec oznaèili už døív kanál vedoucí z továrního areálu v Rožnovì pod Radhoštìm za možnı zdroj záøijového úniku kyanidù. Do Beèvy je vypustil neznámı pachatel 20. záøí, pøípad vyšetøují vsetínští kriminalisté. Závažná ekologická havárie postihla øeku v úseku pod Valašskım Meziøíèím až po Pøerov. Podle odborníkù kyanid poškodil celı vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáøi více než 40 tun ryb.

Football news:

Rummenigge on the Euro: UEFA President thinks it would be wiser to host the tournament in one country
Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website
Berbatov on Bale: He will be returned to Real Madrid if he does not start to show the level that Mourinho expects
Pogba's time at Manchester United is running out again. The club did not buy a top player, but a beautiful story for social networks, Paul lost the battle for influence to Brun