Czech Republic

O dovoz své vakcíny do Česka stojí po Rusku i Čína. Podání obou vakcín občanům zatím brání legislativa

„Nic konkrétního se na schùzce nedohodlo. Žádná formální jednání o èeském nákupu vakcíny neprobíhají. Zatím jde jen o sondáž,“ øekl serveru Lidovky.cz diplomatickı zdroj s tím, že je legitimní, když stát zjišuje všechny možnosti. „Dìlají to i ostatní unijní zemì,“ dodal.

Podle Zemanova kancléøe Vratislava Mynáøe zástupci firmy informovali prezidenta, že všichni zamìstnanci CITIC absolvovali obì dávky oèkování èínskou vakcínou Sinopharm. „Mohou øíct, že kdokoli z jejich známıch a okolí ze CITIC byl oèkován, nebyl nakažen covidem, což je dùkazem toho, že Sinopharm funguje,“ øekl Mynáø. Èínskou vakcínu dostali zatím ale jen èínští zamìstnanci firmy. „Nejsem oèkovanı žádnou vakcínou,“ uvedl pro server Lidovky.cz Tvrdík.

Vìc vlády, ne prezidenta

Aèkoli Èína je podle nedávného vyjádøení prezidenta Si in-pchinga ochotna vyhovìt každému, kdo o její vakcínu projeví zájem, Zeman, kterı už podstoupil vakcinaci americkou látkou Pfizer, o èeské cestì rozhodnout nemùže. „Je to vìc vlády, nikoli prezidenta. Ten nemùže domlouvat žádné konkrétní podmínky ani s Ruskem, ani s Èínou,“ øekl vysoce postavenı zdroj. 

Kabinet podle nìho prozatím èínskou vakcínu neøeší. „Na vládì o tom debata nebyla. Premiér je o aktivitách Hradu informován, ale je to spíš o tom, že se zjišují možnosti postupu, s kım pøípadnì jednat, jestli se státem, nebo s firmou, za jakıch podmínek by pøípadnì vakcíny dodali a podobnì,“ dodal zdroj s tím, že ministr zdravotnictví by mìl s èínskou vakcínou velkı problém. To má ostatnì i s ruskou látkou Sputnik V, která už, pokud povolí, klepe na vrata.

U Sputniku stále platí, že aby se mohl do Èeska dovézt, musel by k nìmu vydat stanovisko Úøad pro kontrolu léèiv (SÚKL), kterı od víkendu studuje dokumenty od ruské strany. Na základì pøípadného stanoviska by vakcína dostala na èeském trhu zelenou jedinì tehdy, kdyby jí udìlil vıjimku právì ministr zdravotnictví. Stejnı scénáø by èekal i èínskou látku.

Mimo Brusel, mimo zákon

I pak by ale ani Sputnik, Sinopharm, èi jakákoli jiná vakcína nezahrnutá v centrálním nákupu Evropské komise, ke kterému se Èesko zavázalo, nemohla skonèit napøíklad v oèkovacích centrech èi v ordinacích praktikù. Neumožòuje to èeskı oèkovací zákon è. 569/2020 Sb., kterı vstoupil v platnost na konci loòského roku.

Podle ministerstva zdravotnictví se tak úhrada oèkovací látky, samotného oèkování a distribuce z prostøedkù veøejného zdravotního pojištìní nevztahuje na oèkovací látky nakoupené jinak než spoleènım nákupem realizovanım Evropskou komisí. Stejnì tak neponese stát odpovìdnost za újmu zpùsobenou oèkovací látkou, která není nakoupená v rámci spoleèného nákupu Komise. Zmìna zákona by musela projít pøes èeskı parlament.

Èínská cesta

Samotné vakcíny by se bez legislativní zmìny nemohly hradit ze státního rozpoètu, tudíž by nemohly jít do bìžného zdravotnického systému a musely by jít napøímo tøeba firmám. Ty by si je zaplatily ze svého a zamìstnancùm by oèkování dávaly napøíklad formou bonusu. „Mezi firmami se nyní dìlá sondáž, zájem z byznysu lze pøedpokládat,“ doplnil zdroj serveru Lidovky.cz.

S Ruskem èeskı premiér Andrej Babiš (ANO) jedná podle zjištìní serveru Lidovky.cz o dvaceti tisících dávkách Sputniku, které by v pøípadì vıjimky od èeskıch úøadù mohly doputovat do 25. bøezna, v dalších mìsících by šlo o statisíce kusù. Cena za jednu dávku nemá pøekroèit deset dolarù. O èínské vakcínì Sinopharm zatím podobné detaily chybí.

Èesko mùže v souèasné dobì dle zákona veøejnost oèkovat jen vakcínami firem Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna, do konce tıdne by mohla dostat evropskou zelenou i vakcína firmy Johnson & Johnson. 

Football news:

Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield
Manchester United midfielder Bruno on Super League: Dreams can't be bought
The decision on Euro 2020 will be made on Friday. Three cities can exclude
Players will not be able to participate in the Euro and the World Cup if they play in the Super League. UEFA President confirmed