Czech Republic

Novou velvyslankyní při EU se stala Edita Hrdá, předchůdce Dürr kritizoval rozpočet na předsednictví

Pøedchùdce Hrdé Jakub Dürr skonèil ve funkci pøedèasnì. V minulosti se dostal do sporu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) kvùli rozpoètu na èeské pøedsednictví, považoval ho za pøíliš nízkı. Celou zmìnu avizovaly Lidovky.cz už v èervnu letošního roku.

„V dobì, kdy se bude postupnì zrychlovat tempo pøíprav našeho pøedsednictví, se tohoto postu ujímá zkušená diplomatka. Edita Hrdá zároveò v posledních letech pùsobila v Evropské službì vnìjší akce a skvìle zná fungování evropskıch institucí,“ uvedl ke zmìnì na diplomatickém postu ministr zahranièí Tomáš Petøíèek (ÈSSD). Dürr podle nìj odvedl v èele stálého zastoupení skvìlou práci, ministr mu za ni podìkoval.

Dürr se stal velvyslancem pøi EU v roce 2018, o jeho pøedèasném odchodu se spekulovalo nìkolik mìsícù. V èervenci kritizoval zámìr pøichystat úsporné pøedsednictví EU. Øekl, že kvùli nedostatku penìz mùže bıt problém zajistit jeho hladkı chod tak, jak jej zvládají jiné unijní zemì.

Rozpoèet na èeské pøedsednictví vláda stanovila na 1,24 miliardy korun, návrh podpoøili pouze ministøi za ANO. Proti pøedchozímu èeskému pøedsednictví v roce 2009 je zhruba tøetinovı, koalièní ÈSSD i èást opozice to považují za podhodnocené. Podle bruselskıch diplomatù je to nejnižší èástka, s níž se hodlá nìjaká èlenská zemì své klíèové role zhostit a limituje to èeské možnosti prosadit své priority.

Èeské pøedsednictví pøi EU je hlavním spojovacím èlánkem mezi èeskou administrativou a unijními orgány. Bude také hlavním orgánem pro koordinaci pøedsednictví v Radì EU

Edita Hrdá se v diplomacii pohybuje od roku 1992. Pùsobila jako èeská velvyslankynì v Argentinì a Paraguayi èi jako velvyslankynì pøi OSN v New Yorku. V posledních tøech letech byla vrchní øeditelkou pro americkı kontinent v Evropské službì vnìjší akce a hlavním vyjednavaèem EU pro politickou, rozvojovou a institucionální èást asociaèních dohod EU se zemìmi Latinské Ameriky.

Football news:

Khabib on meeting with Ronaldo: I was wondering how he keeps this fire going for 17 years. Motivation, discipline, as I understand it
Asensio on Real Madrid: One of the best squads in the world. Atletico and Sevilla can become our competitors in La Liga
Manchester United issued a warning to Greenwood due to his discipline problems. He was not in the squad for two games in a row
Raheem sterling: we Need to fight insults on the Internet. Do people want to change something?
Mourinho on Europa League: it's not fair that you get clubs from the Champions League in the play-offs
In real Life, they thought about changing the coach. Candidates - Pochettino and Raul (As)
Khabib: I like Football more than MMA. There is no need to beat, break. Just by beauty you show what a professional you are