Czech Republic

Novela chce pomoci posudkovým lékařům. Navrhuje zaměstnat nelékaře

Lékaøská posudková služba hodnotí pøedevším zdravotní stav lidí kvùli pøidìlení a výši invalidních dùchodù nebo pøíspìvkù na péèi.

„Tým odborný nelékaøský zdravotnický pracovník a lékaø zvládne podstatnì vìtší objem práce a rychleji než samotný lékaø,“ napsali pøedkladatelé Bìhounek a Kaòkovský v dùvodové zprávì. Odhadují, že ve správì sociálního zabezpeèení by mohlo pracovat 160 tìchto nelékaøù.

Lékaøská posudková služba dlouhodobì sklízí kritiku. Na její pøístup a dlouhé lhùty na vyøízení si stìžují lidé se zdravotním omezením i pacientské organizace. Situaci kritizovali opakovanì také poslanci.

Zájemci o práci v posudkové službì z øad zdravotníkù - nelékaøù by museli absolvovat podle novely certifikovaný kurz. Na pøípravì posudkù by se mohli podílet jen v rozsahu své kvalifikace. Kvalitu posudkù by mìlo zajistit to, že každý z nich by musel posudkový lékaø schválit a podepsat. V odvolacích øízeních by posudky zpracovávali výhradnì lékaøi.

Novela o organizaci a provádìní sociálních zabezpeèení by pøinesla i další zmìny. Patøí k nim zavedení elektronické komunikace mezi lékaøskou posudkovou službou a poskytovateli zdravotních služeb a zakotvení práva sociální správy žádat po poskytovatelích zdravotních služeb doplnìní podkladù o zdravotním stavu posuzovaných lidí. Úèelnìjší by mìla být podle pøedkladatelù také kontrola posuzování doèasné pracovní neschopnosti.

Pøedlohu, jejíž úèinnost autoøi navrhují od ledna, nejprve posoudí vláda. Rozhodne o ní Parlament. Není ale jisté, zda Snìmovna stihne novelu projednat do konce volebního období.

Football news:

Acts Kolisevski: Pirlo's perfect, because that gives us confidence. He is not afraid to produce young players
Laudrup on Hazard's injuries: it's sad to see months go by for such an outstanding player
The journalist apologized for statements to Fati: I wanted to extol the beauty of his movements
Khabib on meeting with Ronaldo: I was wondering how he keeps this fire going for 17 years. Motivation, discipline, as I understand it
Asensio on Real Madrid: One of the best squads in the world. Atletico and Sevilla can become our competitors in La Liga
Manchester United issued a warning to Greenwood due to his discipline problems. He was not in the squad for two games in a row
Raheem sterling: we Need to fight insults on the Internet. Do people want to change something?