Czech Republic

Nováček, ale jeho kvalitu respektujeme, říká před duelem s Pardubicemi Guľa

V Pøíbrami nedohráli David Limberskı s Lukášem Hejdou, kteøí museli kvùli zranìní støídat. Jak jsou na tom nyní?
Prognóza s Lukym Hejdou je trochu na delší dobu, takže je to pro nás nepøíjemné. Ale ta Davidova je o hodnì pøíznivìjší. Samozøejmì uvidíme, jak to bude v nejbližších dnech a jestli mu dovolí naskoèit.

Urèitì vám ale bude kvùli trestu chybìt Aleš Èermák.
Víme, kdo je Èermi. Pro nás to, že nepromìnil pokutovı kop, nemìní nic na jeho roli a dùležitosti pro družstvo. Na druhou stranu Pavel Šulc a konkurenèní prostøedí ostatních hráèù ve støedové formaci pro nás znamenají to, že nepotøebujeme jít do nìjakıch extrémních zmìn, co se tıká postavení. Aèkoli jsme zkoušeli i jiné rozestavení. Vìøím, že zvládneme v jednom zápase Èermiho nahradit – nejen hernì, ale hlavnì vısledkovì.

Online od 16 hodin

K dispozici už budete mít dosud absentujícího Adriela Ba Louu. Poèítáte s ním do sestavy?
Tady bych byl citlivìjší. Je dobøe, že je s námi a samozøejmì známe jeho kvality, to je jedna vìc. Ale ta druhá je, že trochu vypadl z procesu a je dùležité, aby zvládl zátìž a zmìnu i klimatu, a to hlavnì zdravotnì.

Èekají vás Pardubice, které prožily skvìlı podzim. V tabulce jsou pøed Plzní...
To je pravda, že mají za sebou velmi slušnou èást sezony. Jsou velmi dobøe organizovaní, nezamìøují se jen na defenzivní èinnost. Mají velmi dobrı pøechod do útoku, takže je to pro nás velká vızva, protože v situaci, ve které se nacházíme, je podstatné, abychom s pokorou a s maximálním úsilím pøistupovali ke každému støetnutí, které nás èeká, obzvl᚝ v domácím prostøedí a u soupeøe, kterı má svou kvalitu navzdory tomu, že je nováèek. Respektujeme ji, ale víme, v jaké jsme pozici a situaci a toužíme to zlomit pro nás vítìznım vısledkem.

Football news:

Carragher on Liverpool: They are now psychologically dwarfed. Such a game is unacceptable
Iturralde Gonzalez about Felipe's hand in the match with Real Madrid: It is lowered, in a natural position
Bruno is 2+0 for 8 games against the big six this season in the Premier League. He scored a penalty for Tottenham and City
Klopp on 0:1 with Fulham: Liverpool players have the right qualities, but they can't show them
Ex-referee Andujar Oliver on Felipe's hand against Real Madrid: Unintentional play. A penalty would be unfair
Llorente leads La Liga with 8 assists for Atletico. He hasn't made a single one in 39 games at Real Madrid
Benzema broke Roberto Carlos' record for the most appearances for Real Madrid in La Liga among foreigners. Karim has 371 games