Czech Republic

Nová sezona, staré pořádky. Jak Bö načasoval formu a čeká na nového Fourcada

Po sobotním vytrvalostním závodì blahopøál pøekvapivému vítìzi Sturlovi Holmu Lägreidovi a usmíval se: „Má šanci jet ve žlutém dresu. Dalších 24 hodin pro nìj bude možná tìch nejlepších 24 hodin v životì.“

Následující den už ale bylo vše pøi starém.

V nedìlním sprintu Johannes Bö pøedvedl vıkon, na kterı jsou u nìj fanoušci za poslední roky zvyklí. Bezchybnı na støelnici, bleskurychlı na trati.

„Jen jsem možná mohl støílet rychleji vestoje,“ vyèítal si druhou položku, na níž mìl až 69. èas. Ale jinak? „Vıkon se blížil ideálu,“ pochvaloval si 27letı Nor.

Bylo to pro nìj už 49. vítìzství ve Svìtovém poháru, 24. ve sprintu, èímž v nejkratší disciplínì pøekonal Francouze Martina Fourcada.

Zároveò se posunul do èela celkové klasifikace a pøíští závod pojede v dresu, kterı z posledních dvou sezon moc dobøe zná: v tom pro lídra seriálu.

„Je vždycky hezké ho mít,“ povídal. „Pokud jsou kolem trati fanoušci, je to i vıhoda. Lidé vás poznávají, fandí vám, což dodává energii. Teï to sice neplatí, ale i tak jsem rád, celková klasifikace je mùj cíl.“

Pøesnì naèasoval formu

Jeho letošní pøíprava byla odlišná od tìch pøedchozích.

„Od bøezna jsem se totiž snažil strávit co nejvíc èasu s manželkou a synem. Ale vùbec toho nelituji, protože celou zimu bude má žena s malım zase sama,“ popisoval Nor.

Když se v srpnu naplno pustil do tréninku, problémy mu zase pøidìlávala pandemie. „V tımu ji bereme vážnì, chceme se udržet od všech tìch problémù,“ líèí.

To znamená omezit sociální kontakty, ménì cestovat, na hotelech bydlet sám v pokoji. Do Kontiolahti si napøíklad norskı tım vzal vlastního kuchaøe. „Jel sem autem, cesta mu zabrala šestnáct hodin,“ nechápal Bö.

S blížícím se Svìtovım pohárem žádnou oslnivou formu necítil. Ještì tøi tıdny pøed prvním startem ho bìhem soustøedìní v Sjusjöenu poráželi jeho bratr Tarjei a Johannes Dale.

Velkou starost si z toho ale nedìlal.

„Celou pøípravu smìøujete k tomu, abyste byli v nejlepší formì na zaèátku sezony,“ uklidòoval. „I když se Svìtovı pohár blíží a vy se cítíte špatnì, stále musíte vìøit, že to bude dobré. Nesmíte mìnit plán.“

Vìdìl, o èem mluví.

„Po pøíjezdu na Svìtovı pohár jsem se probral jako nikdy. Cítím se silnìjší, lepší. Podaøilo se mi pøesnì naèasovat formu,“ pochvaloval si mladší z bratrù Böovıch po nedìlním vítìzství.

Neusnout na vavøínech

Norovo poèínání už jen na dálku sledoval Fourcade, kterı na konci minulé sezony ukonèil kariéru. „Jsem rád, že Johannes neztratil nic ze svého humoru,“ reagoval Francouz na Twitteru.

Když totiž Nor na tiskové konferenci dostal otázku, jaké je závodit bez Fourcada, se smíchem odpovìdìl: „Je to jako když strašák, kterı se schovává pod postelí, odejde. Koneènì mùžu v klidu spát.“

Martin Fourcade (vlevo) a Johannes Thingnes Bö bìhem stíhaèky v Kontiolahti

RIVALOVÉ. Martin Fourcade (vlevo) a Johannes Thingnes Bö bìhem stíhaèky v Kontiolahti v sezonì 2019/2020

Právì to, jak bude Svìtovı pohár vypadat bez fenomenálního Francouze, bylo pøed startem sezony velké téma. Dokáže nìkdo Böovi konkurovat? Najde se nìjakı nástupce Fourcada?

„Nemyslím si, že ještì nìkdy potkám soupeøe tak moc silného, jakım byl on,“ øíkal Nor. „Každého dìsil svım velkım charisma a spoustou sebevìdomí. Fourcade se v dobrém stal na trati mım nejvìtším nepøítelem.“

Spojovala je píle, touha vítìzit, více se ale lišili.

Johannes Bö je showman a pomáhá mu, že se nìkterımi vìcmi pøíliš nezatìžuje. Martin Fourcade byl naopak pøemıšlivı, perfekcionista, sportovní diplomat.

„Právì díky jejich rivalitì je Johannes momentálnì nejlepší,“ tvrdí Siegfried Mazet, kouè Norù, jenž døíve vedl i Fourcada. „V jednu chvíli si øekl: Musím Martina porážet, musím bıt lepší.“

Za možné následovníky Fourcada jsou považováni další Francouzi Quentin Fillon Maillet (4. ve vytrvalostním závodì, 6. ve sprintu) a Emilien Jacquelin (8. a 8.).

Bö také za pøípadné budoucí kandidáty na velkı glóbus jmenuje i krajana Daleho (23. a 13.) a staršího bratra Tarjeie (12. a 15.).

„Ostatní se budou zlepšovat, nesmíme usnout na vavøínech,“ upozoròuje Mazet. „Johannes urèitì najde nìjaké soupeøe, kteøí budou podobného kalibru jako Fourcade.“

Ustoupit ze své pozice souèasného krále ale nemá Johannes Bö v plánu.

Football news:

To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup
Borussia Gladbach will sign Kone to a contract until 2026. The midfielder will finish the season in Toulouse
Leonardo: I don't think Tuchel's resignation was a surprise. PSG simply anticipated the events
Milan will announce the signing of Mandzukic and Tomori this week
Leonardo on Messi at PSG: We are not at the negotiating table, but the chair is reserved. Such a player is always on our lists