Czech Republic

Nová inzulinová pumpa pacienty zodpovědnosti nezbaví, usnadní jim ale život

„Nová inzulinová pumpa pøedstavuje v léèbì cukrovky obrovskı posun. Jde o unikátní hybridní systém s uzavøenou smyèkou, kterı dokáže fungovat na bázi umìlé slinivky,“ popsal Martin Práznı z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).

Pøístroj je tvoøen ze senzoru a portu pro dávkování inzulinu. Právì to vytváøí uzavøenı okruh pro dávkování. Zatímco starší modely pouze chránily pacienta pøed nízkım cukrem a dokázaly vypnout inzulin, když se pacient blížil do nízkého pásma, nová pumpa umí ve chvíli, kdy cukr stoupá, inzulin i pøidat.

Potøebu inzulinu umí pumpa také pøedvídat a to takøka nepøetržitì. Senzor hodnoty kontroluje až 288krát dennì, tedy zhruba každıch pìt minut.

Inzulinová pumpa a chytrı telefon

Pacientù s diabetem prvního typu stále pøibıvá, v Èesku jich je padesát až šedesát tisíc. Nová pumpa jim podle Prázného zjednoduší život.

To potvrzuje pacient s diabetem 1. typu Pavel Hartig. Ten se s nemocí potıká od svıch dvaceti let. „Pøi mém velmi aktivním životì je pro mì velmi složité fungovat stejnì jako moji vrstevníci,“ uvedl. Neustále se musel soustøedit a myslet na správné dávkování inzulínu, které mu bylo trapné dávkovat na veøejnosti.

Pumpu má nyní tıden. Zároveò ale stále musí kontrolovat inzulin, kterı si potøebuje nadávkovat k jídlu. Pokud bude jíst jídlo se sacharidy, mìl by zhruba znát jejich množství, a dát si vypoètenou dávku. Pokud však udìlá chybu, pumpa by se mìla postarat o to, aby byla co nejmenší.

„Když to øeknu zjednodušenì, tak od pumpy èekám, že o ní nebudu vìdìt. Nechci, aby mì zásadnì omezovala a otravovala, takže se snažím chovat tak, aby mi tam nepípaly nìjaké vıstrahy,“ dodal Hartig. Pumpu má na pásku a od ní vede hadièka do tìla. Senzor je pak umístìn na rameni.

Pøístroj lze propojit s chytrım telefonem. V aplikaci pacient vidí hodnotu krevního cukru, hladinu glukózy a šipku, která ukazuje, jestli bude cukr stoupat, klesat nebo jestli bude spíš vyrovnanı. Data ze smartphonu zároveò proudí na cloudová úložištì, kde je mùže zkontrolovat zdravotník nebo rodièe, pokud se jedná o dìtského pacienta.

Pumpa není všemocná

Ideální by podle Prázného bylo, aby pacient do pøístroje nemusel vùbec zasahovat. „Toto je pokroèilı hybridní uzavøenı okruh, a stejnì jako hybridy u aut, i zde je poøád nutnı zásah pacienta tím, že si dá inzulin k jídlu,“ vysvìtlil lékaø. 

Pumpa sice dokáže zareagovat na jídlo, kdyby si pacient žádnou dávku inzulinu nedal, ale nikdy to nebude stoprocentnì pøesné. Také se musí starat o dostatek inzulínu, vımìnu kanyly i senzoru.

Pumpa je urèena pro pacienty s diabetem prvního typu, tedy pro ty, kteøí vlastní inzulin nemají a umírají bez nìj. Zároveò jsou nejèastìji diagnostikováni v dìtském vìku.

Cukrovka je stále na vzestupu

Poèet nemocnıch cukrovkou prvního a druhého typu v tuzemsku se blíží deseti procentùm populace. Každoroènì pøibıvá více než dvacet tisíc novıch nemocnıch. Odborníci proto bijí na poplach. Rozhodnì nejde o banální onemocnìní, komplikace mívají fatální následky.

V ohrožení jsou i nyní, protože jim hrozí vážnìjší prùbìh koronaviru. „A to hlavnì tìm, kteøí nemají správnou léèbu,“ upozornil lékaø Martin Haluzík.

Problém podle nìj mají hlavnì starší pacienti s dalšími nemocemi; napøíklad s obezitou, vysokım tlakem, cévními a ledvinovımi komplikacemi.

„Dobøe kompenzovanı mladší diabetik bez komplikací mùže mít riziko vážnìjšího prùbìh onemocnìní koronavirem podobné jako nediabetik,“ dodal Haluzík.

Football news:

Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup