Czech Republic

Nouzový stav se protáhne, míní Prymula. Souhlasí Piráti, TOP i Hamáček

Vize ukonèení nouzového stavu je podle nìj pøedstava z øíše snù. To, že je koronavirová situace vážná a že se nouzovı stav protáhne, už pøipouští i èást opozice - konkrétnì TOP 09 i Piráti.

Hamáèek ukonèení nouzového stavu v následujících dvou tıdnech pøíliš optimisticky nevidí. „V tuto chvíli otevøenì øeèeno, já si nedokážu pøedstavit, že bychom to celé zvládli za ètrnáct dní,“ øekl ministr v Èeské televizi.

Situace je opravdu vážná, myslí si ministr s tím, že se bojí dalších vysokıch èísel novì nakaženıch. „Takže pøedstava, že do ètrnácti dnù nebudeme potøebovat, nouzovı stav èi opatøení, tak to je spíše pøedstava z øíše snù,“ dodal Hamáèek, kterı je pøesvìdèen, že vláda o prodloužení nouzového stavu požádá.

Také poèítáte s tím, že se nouzovı stav protáhne pøes listopad?

celkem hlasù: 8058

K prodloužení nouzového stavu se pøiklání i opozice. „Vzhledem k naprosto katastrofálnímu vıvoji epidemie je nutné nouzovı stav prodloužit a TOP 09 bude urèitì hlasovat pro jeho prodloužení,“ reagovala na dotaz iDNES.cz pøedsedkynì stany Markéta Pekarová Adamová.

Situaci hodnotí jako extrémnì špatnou i pøedseda Pirátù Ivan Bartoš, kterı souèasnı stav dává za vinu premiéru Andreji Babišovi. „Ukázalo se, že není dobrı manažer, nepøipravil zemi na druhou vlnu, mystifikoval o slábnutí viru a v srpnu zrušil roušky. Vısledek je, že nám pøibıvá nejvíce mrtvıch v Evropì a COVID zabíjí stejnì jako rakovina a poøád roste,“ sdìlil redakci.

Piráti o prodloužení nouzového stavu rozhodnou až po zhodnocení koronavirovıch dat. „Proto bude patrnì potøeba nouzovı stav prodloužit, i když pan premiér Babiš ohlednì tohoto požadavku opìt mlží, abychom se z toho dostali. Nicménì, rozhodneme se, až žádost obdržíme a posoudíme, na základì dat a èísel, které vláda již koneènì zaèala zveøejòovat, zda to je nutné.

Není to na Babišovì osobní kartáøce, míní Rakušan

Pøedseda STAN Vít Rakušan uvedl, že „záleží na tom, jak souèasná opatøení zaberou“. „Teï nebudu spekulovat o tom, co bude za 14 dní. Základem je, zda se podaøí zbrzdit rùst poètu nemocnıch, kteøí potøebují nemocnièní péèi. Zkrátka záleží na datech, ne na tom, v jaké náladì se probudí premiér Babiš, jeho PR tım nebo jeho osobní kartáøka,“ doplnil na dotaz iDNES.cz.

Pøedseda ODS Petr Fiala sdìlil, že po vládì bude žádat co nejpodrobnìjší vyhodnocení aktuálních opatøení a zároveò, jaké další kroky jsou pøipravovány, aby si Èesko s epidemií poradilo. „Vláda musí snìmovnu a hlavnì veøejnost seznámit i s daty a kritérií, podle nichž se pøi zavádìní èi uvolòování opatøení øídí. Dùležitá také je okamžitá a dostateèná ekonomická pomoc zasaženım vládními restrikcemi,“ upozornil. 

Šéf poslancù KDU-ÈSL a místopøedseda strany Jan Bartošek øekl, že pøedsednictvo otázku projedná ve ètvrtek odpoledne.

Pøestože premiér Babiš prohlásil, že se zavedením tvrdších opatøení vyèká do 30. øíjna, nestalo se tak. Vláda od ètvrteèního rána uzavøela maloobchody a služby, omezila i volnı pohyb.

„Omlouvám se, že jsem v minulosti tuto možnost vylouèil. Musíme v první øadì ochránit životy obèanù,“ øekl po støedeèním jednání vlády premiér. Omezila kontakty na setkávání maximálnì dvou lidí, pokud nejsou ze stejné domácnosti. Vıjimku mají cesty do práce, za rodinou kvùli nutné pomoci blízkım, cesty k lékaøi a nejnutnìjší nákupy.

Aèkoliv má Hamáèek koronavirus, zatím podle jeho slov øízení krizového štábu zvládá. Pokud by se jeho zdravotní stav zhoršil, pak má podle nìj Babiš možnost do èela štábu jmenovat jiného èlena, øekl Hamáèek.

Ministr rovnìž upozornil, že povinností policie je kontrolovat dodržování vládních naøízení. „Policisté mají jednoduchı úkol prostì vykonávat službu. Samozøejmì v rámci té služby kontrolují vládní opatøení, jak jsou dodržována,“ dodal Hamáèek, podle kterého drtivá vìtšina obyvatel nošení roušek dodržuje.

Špièka této vlny bude okolo 11. listopadu, øekl Prymula ve Snìmovnì (20. øíjna 2020): 

Football news:

Flick about 3:1 with Stuttgart: we Understand that for such a game we will not get awards for beauty, but Bayern achieves results
Cloud has 112 dry games out of 200 for Atletico in La Liga. This is a record
Mahrez on Burnley's hat-trick: the Third goal is the best - I don't often score with my head. But city's victory is more important
Mourinho against Chelsea is always powerful. How will it be this time?
Real Madrid is the leader in students in the top-5 leagues. Spain generally dominates, and the supplier from Germany is only Stuttgart
Thomas Muller: What do they say, you need to prove yourself on a windy evening in Stoke? Stuttgart is not Stoke, but their team is good
Atletico won the sixth consecutive game in La Liga, a winless streak - 25 games