Czech Republic

Nižší daně, dražší úvěry. Postup vlády může vést k vyšším sazbám, říká Rusnok

„Bude-li fiskální politika posunuta do expanzivního módu, tak z pohledu mìnové politiky to pøibližuje její normalizaci,“ uvedl Rusnok na ètvrteèní tiskové konferenci k stabilitì finanèního sektoru.

Aktuální prognóza ÈNB poèítá nejprve se stabilitou tržních úrokovıch sazeb následovanou jejich postupnım rùstem pøíští rok. Vìtšina bankovní rady ÈNB se ale na základì záznamu z jednání 5. listopadu domnívá, že zvyšování úrokovıch sazeb k normálu bude vyžadovat více èasu, než prognóza pøedpokládá. Rusnok tehdy uvedl, že nelze vylouèit to, že sazby se nebudou zvyšovat celı pøíští rok. Rada 5. listopadu nechala jednomyslnì úrokové sazby beze zmìny. Základní úroková sazba tak zùstala na 0,25 procenta.

Zdroj: ÈNB

Zdroj: ÈNB

Podle alternativního scénáøe ÈNB ohlednì vıvoje ekonomiky, kterı poèítá s pøijetím dodateènıch rozpoètovıch opatøení, napøíklad zrušením superhrubé mzdy a zavedením sazeb danì 15 a 23 procent nebo pokraèování podpory podnikatelùm, by ekonomika pøíští rok stoupla o 2,4 procenta a v roce 2022 o ètyøi procenta. Základní scénáø prognózy ÈNB poèítá pøíští rok s rùstem ekonomiky o 1,7 procenta a v roce 2022 s rùstem o 4,2 procenta.

Rusnok: Snížení daní není nejšastnìjší

„Tušíme, že se nejedná o krátkodobou záležitost a strukturálnì to není zrovna nejšastnìjší zacílení podpory z hlediska efektu na nìjakou protikrizovou úèinnost tìch opatøení,“ uvedl Rusnok k aktuálním návrhùm na zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb danì z pøíjmu 15 a 23 procent v rámci daòového balíèku. Ten by mìl nyní projednávat Senát.

„Èasová úèinnost na dva roky je z mého pohledu nepøesvìdèivá. V tuto chvíli to od nás žádnou reakci nevyžaduje. Uvidíme do budoucna, jakı to bude mít proinflaèní efekt,“ uvedl dále guvernér. Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl zavedení sazeb 15 a 23 procent na dva roky. V samotném návrhu to ale explicitnì uvedeno není. Sám premiér uvedl, že je to jen politickı slib prezidentovi.

Oznámené snížení daní podle guvernéra bude mít u velké èásti obyvatelstva relativnì malı efekt. „U tìch vıše pøíjmovıch skupin skonèí v úsporách a investicích ne zcela produktivního charakteru, napøíklad právì v nemovitostech. Takže to není zrovna nejšastnìjší,“ uvedl. Dodal, že 20 let upozoròují zahranièní instituce, vèetnì OECD, že hlavní problémem èeského trhu práce není daò z pøíjmu, ale pomìrnì vysoké odvody na sociálním a zdravotním pojištìní.

„Z hlediska krátkodobého by problém bıt nemìl, ale zøejmì to zakládá dlouhodobìjší trend, což by už mohl bıt problém. Zatím je pøedèasné to nìjak hodnotit,“ uvedl dále Rusnok.

Øeditel sekce finanèní stability ÈNB Jan Frait upozornil, že ÈNB sleduje vıvoj státního dluhu i jeho financování a chystá se jej podrobit zátìžovım testùm. Èeské banky drží vıznamnı objem státních dluhopisù a jakıkoliv šok by mìl na nì dopad, a tím i na finanèní stabilitu. „Zatím se toho neobáváme, protože nìjakou dobu bude poptávka po èeské státním dluhu trvat,“ uvedl.

Football news:

It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto
Chris Sutton: Lampard is another victim of Russian roulette at Chelsea. This is Abramovich's style
Ex-agent Benzema: Karim will return to Lyon, the club is in his heart. He watches all their matches