Czech Republic

Neznámý vandal vylovil ryby v litoměřickém parku a uřezal jim hlavy

„Usmrcenıch ryb bylo nìkolik druhù, nìkteré okrasné, ale byli mezi nimi i kapøíci,“ uvedla Eva Bøeòová z litomìøické radnice s tím, že na poházené mrtvé ryby úøad upozornilo i nìkolik dalších obyvatel.

V parku je umístìna jedna z kamer mìstské policie, ale ta pøímo èin nezaznamenala. „Park není dostateènì osvìtlen, na kameøe nebylo nic vidìt,“ øekl øeditel mìstské policie Jiøí Králík.

Strážníci podle nìj provìøí kamerovı záznam v rozsahu nìkolika hodin, zda na nìm neodhalí nìjaké podezøelé chování. Zároveò se na prostor parku zaènou více soustøedit a budou ho èastìji kontrolovat.

Radnice pak vyzıvá i obèany, pokud si nìèeho podezøelého všimli, aby mìstskou policii kontaktovali. „Jsou èiny, které by nemìly nikomu procházet,“ poznamenala Bøeòová.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years