Czech Republic

Nesmíme si pustit do hlavy, že postoupit musíme, říká hradecký útočník Dvořák

„Není pøíjemné èekat, zda budete moci vùbec hrát, zvláštní doba,“ øíká dvaatøicetiletı útoèník fotbalového Hradce Králové pøed sobotním vstupem tımu do jarní èásti sezony, v níž bude hájit vedení v soutìži a zároveò postavení na jediném postupovém místì.

Právì zvláštnost, s jakou v této sezonì, už druhé, soutìže kvùli koronavirové pandemii probíhají, èásteènì bere Dvoøákovi jeho fotbalovı nadhled, kterı si díky svım zkušenostem do sezony pøinesl. A tìch není málo. S Hradcem pøed lety postup do 1. ligy už zažil a po dlouhém pùsobení v tomto klubu, kde fotbalové vyrostl, další poznatky nabral v nìkolika dalších prvoligovıch.

Co vám zkušenosti pøed jarním bojem o postup do 1. ligy øíkají?
Že s tím, co nás èeká, nikdo zkušenosti nemá. Jdete na testy a máte strach, jestli budete moci hrát nebo jestli vùbec bude hrát vaše mužstvo. Hroznı pocit, to je vìc, kterou úplnì nemùžete ovlivnit.

Váš tım to postihlo hned na zaèátku, minimálnì v prvním zápase bude chybìt trenér a dva zkušení hráèi.
To je právì ono. Samozøejmì mùžete øíct, že to mùže potkat každého, že to je podobné jako v pøípadì zranìní, ale pøece jen je to nìco nového. Tøeba teï dva a pùl mìsíce døete a pak se klepete, jestli budete moct hrát. Pak vám vypadnou dva tøi dùležití hráèi a to mùže hodnì vìcí ovlivnit. Tak to mùže bıt i teï v lize, bude to nároèné na psychiku.

Když od toho odhlédnete, co podle vašich zkušeností bude pro tım na jaøe dùležité?
Pøipravit se na to, že to nebudeme mít jednoduché. Že nebudeme všechny soupeøe drtit tøi ètyøi nula.

Na co ještì?
Že sice chceme vyhrávat, ale že si nesmíme pustit do hlavy, že postoupit musíme. Tímhle se nestresovat, pak by to všechno bylo ještì t잚í.

Musíte se pøipravit na to, že vás ostatní berou jako favorita a na druhé stranì, že by bylo škoda promarnit takovou šanci. Jak berete vaši vıchozí pozici?
Jsme první, tak jako dobrou.

Jakub Rada (uprostøed) v dresu Hradce støídá Jana Krále.

Mohla ale bıt i lepší, poslední tøi kola na podzim jste ani jednou nevyhráli.
Lepší bıt mohla. Pochopitelnì èlovìka napadne, kde jsme mohli bıt, kdyby to tehdy vyšlo lépe, vždy my mohli mít náskok tøeba i deseti bodù. Nemá cenu ale nad tím teï dumat, naopak v nìkterıch zápasech jsme mìli i štìstí. Tøeba hned v prvním kole nastøelila Vlašim úplnì na konci jen tyèku a my díky tomu udrželi vedení 1:0. A pøitom my jsme náš gól dali jen chvíli pøedtím.¨

Hradec v minulıch dvou sezonách s postupem neuspìl, i když se dalo postoupit i z tøetího místa. Nyní je ve høe jen jedno a vy k tomu zatím máte nejblíž. Není to trochu paradox?
Možná je, ale také trochu pochopitelnı. V minulé sezonì do 1. ligy postoupila dvì mužstva Pardubice a Brno a nikdo z ní nesestoupil. Odpadli nám tak soupeøi, kteøí mají po sestupu velkou snahu se hned vrátit, to letošní druhé lize chybí. Když ta dvì mužstva odeèteme, tak je Hradec vlastnì tam, kde byl i v minulıch sezonách, kdy se k postupu ani k baráži o nìj nedostal.

Pøesto nìkteøí vážní uchazeèi o postup v soutìži vedle vás jsou, hlavnì se mluví o Dukle Praha a Viktorii Žižkov, tìm však podzim pøíliš nevyšel a ztrácejí na vás pomìrnì dost bodù. Co tomu øíkáte?
Že uvidíme, co to na jaøe udìlá, ztrátu mají, ale není nepøekonatelná. My se na tohle nesmíme dívat, pro nás je dùležité, aby se nám daøilo vyhrávat. Jak už jsem øekl, vyhrávat chceme a pokud chceme postoupit, tak i musíme.

Co vám pøed jarem ukázala zimní pøíprava?
To se projeví až v lize. Pravda je, že v nìkterıch vìcech se povedla ne úplnì. Hernì to špatné vìtšinou nebylo, ale vısledky byly nìkdy horší. A pak tady byly chyby, které by se nám stávat nemìly. Ani teï na poháru v Plzni jsme nehráli špatnì, ale dva góly jsme dostali po standardních situacích, toho se musíme vyvarovat.

Je pøed vámi jaro, které vám mùže pøinést návrat nahoru mezi elitu. A bude pøi tom zase covid, kterı teï hıbe svìtem. A vás už na startu postihla nepøíjemná skuteènost: trenér a dva hráèi zaèátek nestihnou. Co jste tomu øíkali?
Na to se nic moc øíct nedá, jen to vzít jako fakt. A doufat, že to nepostihne nìkoho dalšího. Tahle doba je nevyzpytatelná.

Máte v kabinì nìjakı interní pøedpis, jak co nejvíc možné nákaze pøedcházet?
Vyvìšen pøímo ne, ale trenéøi a vedení o tom s námi èasto mluvili, a tak pravidla, jak se dá riziko alespoò omezit, jsou asi každému jasná. A každı rozumnı èlovìk chápe, jak se chovat. Myslím si, že zodpovìdnost u nás je. Vždy pro každého je nepøíjemné bıt pozitivní, a to nejen kvùli pøípadnım zdravotním komplikacím, ale i kvùli tomu, že by byl na èas vyøazen z možnosti hrát a trénovat. To jistì nikdo nechce.

Jak jste se vy sám se souèasnım systémem, kterı je nezbytnı, aby se fotbal vùbec mohl hrát, sžil?
Nic jiného nezbıvá, testù za sebou mám dost. I když možná ménì než nìkteøí ostatní, protože jsem byl pozitivní na podzim a pak jsem na nì chvíli nemusel.

První liga volá! Letos ale jen na vítìze

Radost fotbalistù Hradce Králové.

Covidovı problém jim ne právì lehkı úkol ještì ztížil. Pokud chtìjí trenéøi Hradce Králové splnit tøíletı plán, se kterım do klubu pøišli, právì tato sezona, nyní už jen její jarní èást, by mìla bıt postupová.

Jenomže právì kvùli covidu se musejí vypoøádat s tím, že na rozdíl od pøedcházejících druholigovıch roèníkù získá prvoligovou jistotu jen jeho vítìz. Nic víc, ani šance v baráži, která ve høe o postup v minulıch sezonách nechávala hned tøi nejlepší druholigové tımy. „Jaro bychom chtìli zakonèit postupem. Musíme vìøit sami v sebe, ve svoje kvality a v to, že jsme se v zimì pøipravili správnì kondiènì i psychicky,“ øekl Zdenko Frala pøed zítøejším vstupem hradeckého mužstva do jara, do kterého vkroèí na prvním místì.

Druholigové tımy na jaøe èeká ètrnáct zápasù, na podzim jich odehrály pouze dvanáct. Jejich nižší poèet je dán tím, že po minulé sezonì, jejíž závìr vıraznì ovlivnil koronavirus, sice dvì mužstva do 1. ligy postoupila, ale žádné z ní nesestoupilo. Ve 2. lize tak zùstalo jen 14 mužstev. Pro pøíští sezonu se opìt poèítá se šestnáctièlennım druholigovım polem a zároveò se snížením úèastníkù 1. ligy z 18 na 16.

A jsme u toho, proè Hradec v této sezonì má jedinou možnost, jak se po tøech neúspìšnıch pokusech v pøedcházejících letech mezi prvoligovou elitu vrátit.

„Èeká nás ètrnáct tìžkıch utkání a další tımy jistì neøekly poslední slovo. Bohužel je všechno kvùli pandemii ještì ménì èitelné. Mùžete do soutìže s nìèím jít, ale bìhem tıdne se mùže všechno otoèit. Máme však slušnì poskládanı tım a pokud nás nepotkají velké zdravotní problémy, rádi bychom tuto sezonu postupem zakonèili,“ uvedl Frala.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League