Czech Republic

Neprodávejme auta policii, kazí nám to image, volají zaměstnanci Fordu

Americkı policista ve Fordu. Spojení, které je ve Spojenıch státech témìø neodmyslitelné. Jeho nejúspìšnìjšího zástupce, Ford Interceptor, podle odhadù používá až šedesát procent strážcù zákona. Jenže ne každému ze zamìstnancù se toto spojení v souèasné dobì líbí.

Chování majitelù totiž èasto vytváøí obraz o znaèce – za pøíklad mùže bıt v tuzemském prostøedí tøeba BMW, které je v mnohıch kruzích má image znaèky bohatıch floutkù, kteøí brzy zpùsobí havárii. A na podobnou notu teï hrají zamìstnanci Fordu, kteøí požadují, aby znaèka své automobily pøestala prodávat policistùm.

K pùvodní stovce zamìstnancù se pak v otevøené petici pøidalo dalších více než 12 tisíc lidí. Kromì toho, aby Ford pøestal Interceptory policistùm prodávat, zároveò chtìjí, aby firma stáhla všechny vozy ve službì jednotek, které používají nepøimìøenou sílu proti demonstrantùm. Spoleènost by podle nich mìla také oficiálnì vyhlásit podporu hnutí Black Lives Matter.

Auta nejsou brutalita, øíká firma

Podle šéfa Fordu, Jima Hacketta, k ukonèení spolupráce s policí nedojde. „Ujišuji vás, že Bill Ford (èlen pøedstavenstva, pozn. red) i já pevnì vìøíme, že by v naší policii nemìlo bıt pro systematické represe a rasismus místo,“ citovala jej CNN. To, že policisté používají Fordy, však podle nìj není kontroverzní.

„Problémy, které momentálnì otøásají dùvìrou v policii, nemají nic spoleèného s tím, jaká auta øídí,“ dodal. To, aby policisté mìli nejmodernìjší vozidla, je pak naopak v zájmu všech, tvrdí. „Chytøejší vozidla od Fordu nejenom usnadní policistùm jejich práci, ale zároveò budou brzy moci poskytovat data, kvùli kterım se bude policie chovat bezpeènìji a zodpovìdnìji,“ zakonèil.

Petice zamìstnancù Fordu upozoròuje, že pokud budou policisté dál vozy této znaèky využívat, musí se firma pøipravit na následky. „Ford sice mùže odmítnout reagovat na situaci, je ale velmi pravdìpodobné, že se tím poškodí veøejnı obraz znaèky a firma pøijde o zakázky od soukromníkù,“ píše se v ní.

Podle Hacketta se však dá jít i støední cestou. „Budeme nadále silnì podporovat Black Lives Matter, ale zároveò budeme s policií spolupracovat na tom, aby byly naše ulice bezpeèné,“ øekl. Na to, aby firma mohla podporovat rasovou, etnickou i genderovou rovnost, podle nìj není potøeba pøestat dodávat vozy policii, informuje web Click on Detroit.

Football news:

Coca: The win over Liverpool had a good impact on us. It is not easy to beat the European champion and the Premier League twice
Giovane Elber: Lewandowski is better than Messi now. Lionel is a genius, but this year Robert is unattainable
The head of the Belarusian Tribune was detained in Minsk. Max, we're with you
Karl-Heinz Rummenigge: FIFA is seriously thinking about awarding the Golden ball. I want Lewandowski to win
One Barca player among those starting the pre-season has contracted a coronavirus
Malinovsky settled in Italy: after the quarantine, he scored against Lazio and Juve, ahead of Mertens, Higuain and De Ligt in the ranking of the best players in Serie A
City are ready to give Coulibaly a 5-year contract with a salary of 10 million euros. Napoli wants 80 million for him^. Manchester City are working on the transfer of defender Kalidou Coulibaly from Napoli