Czech Republic

Nepřišel jsem, abych byl podepsaný pod sestupem, řekl Pernica z Brna

Pernica pøiznává, že ho to trápí. „Je to hodnì špatné. Teï musíme jet ve støedu na Slovácko a vyhrát tam,“ uvìdomuje si odchovanec, jak složitı úkol jeho tım èeká.

Ne že by Pardubice brnìnskı tım na jeho trávníku nìjak zostudily nebo tìžce vyškolily, ale za to, jak se dokázaly dostat do gólovıch šancí, si vıhru 2:1 plnì zasloužily. Zbrojovka mìla optickou pøevahu, pøíležitostí si ale vytvoøila míò než hosté. Dál platí, že doma je nejhorší v lize.

„Panuje velká nespokojenost, že jsme doma nevyhráli, což jsme po vıhøe v Budìjovicích všichni chtìli. Série doma bez vıhry je strašnì dlouhá…“ pøiznal tøicetiletı zbrojovák.

Trápí vás tahle situace?
Prožívám to hodnì. Deptá mì situace Zbrojovky a bilance v domácím prostøedí. Z venku body vozíme nechci øíct pravidelnì, ale musel bych vzpomínat, kdy naposled jsme tam prohráli. Doma, co jsem zde, to jsou jen dvì remízy. Jsem z toho obrovsky zklamanı. Sice máme ještì sedm zápasù, ale nechci bıt podepsanı pod sestupem Zbrojovky, a udìlám všechno, aby nepøišel. To zaprvé. Zadruhé se musíme koncentrovat na zápasy ve støedu a v nedìli. Jsou pro nás hodnì dùležité, dá se øíct existenèní.

Brali jste tak už ten s Pardubicemi? Vaše vısledky v kombinaci s vısledky soupeøù vám daly šanci dotáhnout se na bod na Teplice, ale nevyužili jste ji.
Hlavnì po vıhøe v Budìjovicích jsem si nic jiného než tøi body nepøipouštìl. Hodnì jsem se na zápas tìšil, cítil jsem se dobøe. Opìt jsme ho ale nezvládli. Ode dneška jsme se mohli ještì víc odpíchnout, dostat se na dostøel tımùm, co jsou nad námi, a hlavnì poprvé v sezonì dvakrát po sobì vyhrát. Zase jsme to nevyužili a zase po sobì budeme jen koukat.

Souboj Petera Štepanovského (vlevo) a Martina Tomla z Pardubic

V èem byl problém?
V prvním poloèase to bylo takové obehrávání. Pardubice mìly svoje šance, my jsme byli možná opticky lepší v poli, mìli jsme mezihru, ale nevyústilo to v poøádnou støelu na bránu, nebylo tam vìtší ohrožení branky soupeøe. Pøed poloèasem pøišla standardka Pardubic, a nemùže se stát, že nám projde balon celou šestnáctkou až na zadní tyè. Ve druhém poloèase to byla taková ta klasika: nemìli jsme co ztratit, tak jsme byli všude první, Pardubice nevìdìly, kam døív skoèit. Paradoxnì ale mìly šanci na druhı gól, kdy nás zachránila tyè. My jsme se otøepali, dali jsme na 1:1, a ani nevím za kolik minut jsme dostali na 1:2. Z naší situace nepohlídanı hráè… sám na gólmana, klièka, branka, a už jsme se nezvedli.

Co vás dnes zradilo, klid v šancích nebo vùbec pøihrávky do šancí?
Ono to možná bude jedno s druhım. Když si vybavím naše situace, tak nìkde nám chybìla pøedfinální pøihrávka, nìkde samotné zakonèení. Ono je to tak padesát na padesát. Buï jsme tou pøihrávkou nikoho nenašli, nebo jsme tam byli, ale nesrovnali jsme se nohama a neskonèilo to gólem.

Chybí vám právì v takovıch situacích klasickı støelec?
Nevymlouval bych se na to. Je nás tam jedenáct, a když mùžu já dát z pozice stopera gól v Karviné nebo v Boleslavi, proè bych ho nemohl dávat v každém z ligovıch zápasù? Že nemáme úplnì klid na kopaèkách ve finální fázi je pravda, na tom pracujeme, aby nebylo pozdì, ale my si s klukama vìøíme a hlavnì já jim vìøím.

Co vám tedy ve høe nejvíc chybí?
Nechci to teï až tak generálnì rozebírat… když si vezmeme branky Pardubic, tak první padla ze standardní situace, což je nejjednodušší cesta k brance. Nám se ji dnes nepodaøilo uhlídat. Pøi naší útoèné standardce nám chybí lepší pokrytí velkého vápna, aby nám z toho soupeøi tak jednoduše nevyjíždìli. Dnes to bylo do oèí bijící. Mìli jsme roh, odrazilo se to a pak následovalo X takovıch návratù, kdy všichni museli 80 metrù zpátky. To pak stojí strašnì moc sil.

V závìru jste vısledek zuøivì honili, hrálo se nahoru dolù…
Nasadili jsme takové tempo, jako vždy, když potøebujete vyrovnat a vrhnete všechny síly do útoku. Možná jsme se ale po vyrovnání na 1:1 mìli uklidnit, nebıt tak moc hrrr. Rozumím tomu, že jsme chtìli a potøebovali vyhrát, ale teï si mùžeme øíkat, že možná i bod by byl dobrı. No ale prohráli jsme.

Co mùžete z pozice zkušeného hráèe udìlat pro to, aby tahle prohra mužstvo úplnì nezlomila?
Nejsme na tom nìjak vyloženì špatnì, že by nás to mìlo semlít. Teï jedeme ven, kde se nám daøí o hodnì víc než doma. Od pondìlí jdeme zase trénovat, pøipravíme se na dva zápasy v tıdnu a hlavnì na Slovácko. Budeme vìøit ve své vlastní síly, a pokusíme se na Slovácko, hrající o poháry, nìco vymyslet.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude