Czech Republic

Nepřijeli jsme se dívat na památky, říká Guľa o izraelské misi

Že Plzeò neprojde skrz nemistrovskou vìtev do základní skupiny Ligy mistrù, to se spíše oèekávalo. Konec pøed branami druhé nejprestižnìjší pohárové soutìže by byl ovšem zklamáním.

Nad èím nyní vùbec pøemıšlíte?
Musíme trefit intenzitu tréninku. Je tu tøicet stupòù, takže jiné poèasí než v Èesku. I vlhkost je rozdílná. Ještì nás èeká krátké video, pak budu mít èas rozmıšlet detaily.

Hodnotíte nadcházející støetnutí jako to nejdùležitìjší ve vaší trenérské kariéøe?
Každé je pro mì podstatné. Už v Žilinì jsem zažil skvìlé evropské zápasy, tøeba play off v Bilbau. Nebo dvojzápas s FC Kodaò v pøedkole Ligy mistrù. Ale vím, že tahle fáze je takovım tenisovım grandslamem. Jsme blízko skupinì, tím pádem si uvìdomujeme dùležitost toho zápasu. Chci postoupit i já jako osoba, ale víc mi jde o to, aby byl tım pøipravenı a aby chlapci za odhodlání a døinu mìli odmìnu. Bylo by to pro nás úžasné.

Jak nyní musíte pøistupovat k mužstvu?
Hráèi jsou odlišní. Nìkdo eskaluje svùj vıkon s dùležitostí utkání, nìkoho to zase mùže pøibrzdit. S kluky jsme každı den a vždy po nich chceme, aby šli naplno. Pokud to plní, tak pak je pro nì lehké zvládat zápasy s takovımto puncem. Snažíme se k nim pøistupovat trošku individuálnìjším nebo skupinovım zpùsobem, i co se tıká nastavení. Jedna vìc je sportovní forma, tou druhou je zdravotní stav. Chybí nám akorát nemocnı Tomáš Hoøava, kterı zùstal doma.

Bral jste to tak, že se Žilinou jste vždy mohl v pohárech jen pøekvapit, zatímco s Plzní se èeká postup?
Ano, i na to èlovìk myslí, to je jasné. Nejenže musíte, ale i chcete. Prostì jde o sportovní úspìch, pro kterı to dìláte. Myslím, že k tomu podobnì pøistupuje každı trenér, a už trénuje kohokoliv. Jste v play off, máte obrovskou šanci, takže se do toho snažíte dát absolutnì všechno. Tak se k tomu snažím stavìt i já. Máme velkou motivaci, která je rozdrobená do jednotlivıch hráèù. Každı z nich ji má možná postavenou trošku jinak, ale v tom je to úžasné. Tu motivaci a odhodlání z nich cítím.

Jsou pro vás problémem ještì pøísnìjší bezpeènostní pravidla, která pøi pobytu v Izraeli musíte respektovat?
Nic rušivého, na dodržování podobnıch vìcí jsme zvyklí už z domova. Organizace je tu perfektní. Myslím, že i když není korona, tak se hráèi pøi podobnıch vıjezdech nejezdí dívat na památky. Je úplnì normální, že jste na hotelu, pøipravujete se na zápas a pak odletíte domù. Kluci nemìli žádná oèekávání, že by se procházeli po mìstì. To se nedìlá. Takto profi tımy nefungují.

Tušíte, jaké prvky by mohly po herní stránce na domácí Beer Ševu platit?
Jak sledujeme my je, tak pozorují i oni nás. Proto bych si nechal nìjakım zpùsobem prostor, abychom je pøekvapili až pøímo v tom støetnutí. Vyznaèují se tím, že rádi hrají s míèem. Mají šikovné individuality, ale zároveò také citlivá místa, kterıch bychom chtìli využít. A vìøím, že se nám to v pravı èas také povede.

Hapoelu se rozpadá stadion, musí tedy hrát v azylu v Petach Tikvì. Klesá tím jeho vıhoda?
Vzhledem k tomu, že nehrají doma, tak si to s nimi mùžeme rozdat a nemùžeme se bavit o nìjaké jejich extrémní vıhodì. Vìøím, že tohle bude další vìc do skládanky, která nám pomùže zápas zvládnout. Nìco takového sice nemáte pod kontrolou, ale vložíme do toho, co bude potøebné. S maximálním odhodláním a tımovostí.

Football news:

Real Madrid have lost 7 of their last 8 Champions League games without Ramos
Vinicius scored for Shakhtar 15 seconds after coming on as a substitute. This is the fastest goal since at least the 2006/07 season
Modric is the 4th Real Madrid player to score in 35+ years in the Champions League. Di Stefano, Puskas and hento were before him
The first match between Ajax and Liverpool is Cruyff's favorite. Because of the fog, the stands did not see the goals, van Gaal slipped through without a ticket, and watched from the commentary room
Real Madrid conceded three goals in the first half of a Champions League home game for the first time since 2000
Arsene Wenger: Griezmann has to play in the centre, he is hardworking and passes well. But this is the zone and Messi
The guards would not let striker Borussia stadium on Tuesday by the coach of Inter. Markus presented a photo from the Internet