Czech Republic

Nenošení respirátoru řeší policisté domluvou. Prohřešky proti opatřením jsou zatím spíš ojedinělé

Nošení respirátorù èi dvou roušek na sobì je od ètvrtka povinné v obchodech èi prostøedcích hromadné dopravy. Cílem je zvıšit ochranu pøed koronavirem, kterı se v Èeské republice v souèasnosti šíøí v nakažlivìjší britské variantì.

Zatím bez pokut øeší nenošení respirátorù mìstská policie v Ostravì. Její mluvèí Jindøich Machù øekl, že strážníci až do konce února budou veškeré prohøešky související s novımi pravidly ochrany nosu a úst, øešit domluvou. „V tomto období budeme ve vztahu k nanorouškám a respirátorùm pùsobit spíše preventivnì,“ uvedl mluvèí. Neznamená to ale, že by strážníci neøešili napøíklad pøípady lidí, kteøí se na vymezenıch místech pohybují zcela bez ochrany nosu a úst. Machù upozornil, že kontrola nového opatøení je pro ostravské strážníky nároèná, protože nedostali žádnı pokyn, jak mají postupovat.

Stejnı problém øeší strážníci na západì Èech. „Na první pohled nepoznáme, jestli se jedná o nanoroušku,“ uvedla mluvèí plzeòské mìstské policie Jana Pužmanová. Žádnou vyhrocenou situaci v souvislosti s povinnım nošením respirátorù strážníci podle ní ve ètvrtek nezaznamenali. „Intenzivnìji budeme kontrolovat, zejména o víkendu, místa, kde se lidé více shlukují, jako jsou Bolevecké rybníky, kde se schází mládež,“ dodala.

V Liberci strážníci dohlíželi na nošení respirátorù v rámci bìžné èinnosti, žádné vıraznìjší porušení tohoto naøízení do odpoledne nezjistili. „Spíš je to na oznámení od obèanù, ale není toho moc. Jsou to jednotlivosti,“ uvedla mluvèí policie Liberec Daniela Bušková.

Porušení nového opatøení nezaznamenali ani strážníci v Dìèínì. Naopak v Ústí nad Labem ve ètvrtek dopoledne pøíslušníci mìstské policie domlouvali sedmi lidem, øekla mluvèí mìsta Romana Macová.

Strážníci v Praze ve ètvrtek na nová pravidla pro nošení ochrannıch prostøedkù pøedevším upozoròovali. Podle mluvèí Mìstské policie Praha Ireny Seifertové se kontroly zamìøovaly zvláštì na lidi, kteøí nemìli na ústech a nosu žádnou ochranu. Za to hrozí pokuta až 10 tisíc korun nebo oznámení správnímu orgánu.

Mìstská policie v Jihlavì pøi namátkovıch kontrolách nikoho nepokutovala, lidé naøízení nosit respirátor nebo jinou naøízenou ochranu dıchacích cest dodržovali. „Pouze v jednom pøípadì jsme napomínali,“ øekl zástupce øeditele Stanislav Maštera. Žádné pochybení pøi kontrolách dodržování vládního naøízení na Vysoèinì neshledala ani státní policie, potvrdila krajská policejní mluvèí Dana Èírtková.

Mìstská policie v Olomouci ve ètvrtek zaznamenala v ulicích mìsta pouze nìkolik lidí, kteøí mìli napøíklad na zastávkách MHD nasazené respirátory pod bradou, nebo tam postávali bez ochrany dıchacích cest. „Byly to jednotky pøípadù,“ øekl mluvèí policie Petr Èunderle. Strážníci podle nìj tyto prohøešky vyøešili domluvou.

Povinnost nosit na frekventovanıch místech respirátor tøídy FFP èi KN95, pøípadnì zdvojené roušky, platí pro všechny lidi starší 15 let. Kromì obchodù, prostøedkù hromadné dopravy a letištì je musí nosit také ve zdravotnickıch zaøízeních èi v autech, pokud v nich nejedou èlenové jedné domácnosti.

Football news:

FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not