Czech Republic

Není třeba kampaň, když nemůžeme očkovat každého, říká koordinátor

Doposud jste do médií poskytl jen velmi málo rozhovorù. Proè s médií nekomunikujete?
Musím se plnì soustøedit na práci, za kterou jsem zodpovìdnı a která je pro mì v tuto chvíli nejdùležitìjší. Pracuji prakticky 24/7 a bohužel nemám prostor koordinovat komunikaci s médii. To v tuto chvíli není ani mojí náplní práce, ani prioritou. Od toho je tu tiskové oddìlení ministerstva. Nemám problém odpovídat na otázky napøíklad touto formou (rozhovor probíhal korespondenènì pøes tiskovı odbor ministerstva zdravotnictví, pozn. red.) a komunikovat s médii, ale potøebuji, aby to bylo koordinované právì pøes tiskové, abych se mohl pøedevším soustøedit na svoji práci.

Zdenìk Blahuta

Zdenìk Blahuta je oèkovací koordinátor. Døíve pùsobil jako inspektor Státního ústavu pro kontrolu léèiv, pozdìji jako øeditel. 

Lékovı ústav opustil na vlastní žádost v prosinci 2017, média tehdy jeho rezignaci spojovala se zavádìním systému elektronickıch receptù.

Proè se neobjevujete s ministrem Blatnım na tiskovıch konferencích? Chybìl jste i pøi pøedstavování oèkovací strategie nebo informování o registrace na oèkování.
Jak jsem již øekl, komunikace s médii opravdu není mojí náplní práce, na to jsem primárnì „najat“ nebyl. Tiskové konference jsou jistì pøínosné a pro zástupce médií atraktivní formát, kdy si mohou z oèí do oèí popovídat s pøedstaviteli ministerstva. 

Nemùžete se zlobit, když na nich nevystupuji, protože v tu dobu trávím èas na pracovních setkáních, o nichž pak informuji tøeba právì pana ministra, aby zase on mohl informovat vás.

Vláda nedávno kıvla na Metodickı pokyn pro oèkovací kampaò pro Èeskou republiku, tím se má oèkovací kampaò v Èesku øídit. Sám jste již døíve uvedl, že je tu riziko, že budeme mít døíve vakcíny, než samotnou kampaò na vakcinaci. V Èesku se oèkuje, kampaò by mìla bıt na konci ledna. Není to pozdì? Jak to s kampaní nyní vypadá?
Pokud vím, a znovu musím zopakovat, že komunikace není hlavní náplní mojí práce, tak vzniklo jakési memorandum o spolupráci mezi Úøadem vlády a ministerstvem, kdy Úøad vlády øeší kreativní èást kampanì a ministerstvo nakoupí mediální prostor. 

Ve chvíli, kdy tu budou vakcíny pro vìtšinu populace a kdy se skuteènì zaène oèkovat ve velkém, by tak kampaò mìla bìžet. Zatím máme vakcín bohužel stále jen omezené množství pro prioritní skupiny. A já jsem mimochodem rád, že mezi nimi zájem je, dokonce poptávka pøevyšuje nabídku.

Co je tedy náplní vaší práce?
Nyní funguji jako Národní koordinátor oèkování. Jsem v tomto smìru k ruce panu ministrovi. Øídím a kontroluji celı proces oèkování, a to za pomoci národního dispeèinku oèkování a krajskıch koordinátorù.

Minulı tıden v pátek se v Èesku spustil systém pro registraci k oèkování. Jste s tím, jak se celı systém spustil, spokojen? Od zaèátku jej provázely problémy, strhla se i kritika, že je moc složitı zejména pro seniory nad 80 let, kteøí se do nìj mohli registrovat.
Systém funguje. Nezkolaboval ani nespadl. To se sice uvádìlo, ale to není pravda. Zpoèátku byl jen pøetížen, což není nic neobvyklého vzhledem k tomu zájmu, jakı se o oèkování strhl a za kterı jsme vlastnì rádi. 

Je nutné zohlednit dodávky vakcín

Podle pùvodních informací se od 1. února mìla registrace k oèkování otevøít i širší veøejnosti. To minulı tıden premiér Andrej Babiš oznaèil za zbyteèné. Jinımi slovy, obèanùm je tu neustále sdìlováno, že oèkování je cesta k normálnímu život. Následnì dostanou informaci o tom, že se prvního února dostanou na øadu s registrací a pøípadnì s rezervací. Nyní je opìt vše jinak. Není to vùèi obèanùm nefér?
Již od zaèátku øíkáme, že prùbìh oèkování závisí na poètu dodanıch vakcín. Pokud se tedy pokrátí dodávka, tak jako k tomu došlo nyní, je samozøejmì nutné to zohlednit.

Kdy tedy mají obèané poèítat s tím, že se dostanou na øadu?
Urèitì budeme i nadále postupovat podle oèkovací strategie. Od 15. ledna se mohou hlásit obyvatelé starší 80 let. Následnì se bude postupovat podle prioritních skupin uvedenıch ve strategii.

Tento dokument také poèítá s tím, že by praktiètí lékaøi mìli v Èesku naoèkovat zhruba 50 tisíc pacientù dennì. Sám jste uvedl, že toto èíslo poèítá se zapojením naprosté vìtšiny praktickıch lékaøù. Vy už nyní víte, že se zapojí?
Jsme v pravidelném kontaktu s prezidentem lékaøské komory panem Kubkem i pøedsedou praktikù Petrem Šonkou a oni opravdu mají velkı zájem se do oèkování zapojit. Pìt tisíc praktickıch lékaøù je skuteènì schopno naoèkovat 50 tisíc lidí dennì. Tato èísla jsme si jako ministerstvo nevymysleli. Naopak vycházíme právì z toho, co nám øíkají zástupci lékaøù, toto je informace pøímo od nich. 

Dokonce nám praktici slíbili vypomoci i ve velkokapacitních oèkovacích centrech, která napøíè zemí vzniknou, než bude k dispozici vakcína vhodná na distribuci pøímo do jejich ordinací. Takovou pomoc mimochodem pøislíbili i ambulantní specialisté a stomatologové. Z toho mám opravdu radost.

V rozhovoru pro Hospodáøské noviny jste uvedl, že oèkování se dá stihnout za 270 dní, tedy ani ne za rok. Je to podle vás stále reálné?Bude velmi záležet na dodávkách vakcín, ale plán je postupovat podle oèkovací strategie.

A co vaše slova o tom, že do léta se zvládne naoèkovat sedm milionù lidí?
Jak jsem zmínil, máme pøipravenou oèkovací strategii a podle té budeme postupovat. Dodávky ani registraci dalších oèkovacích látek ale bohužel ovlivnit neumíme.

Již dvakrát jste zmínil, že se postupuje podle oèkovací strategie. Ta napøíklad poèítá s tím, že do konce ledna bude aplikováno pøes 357 tisíc dávek vakcíny, naoèkováno má bıt 178 tisíc lidí. Stihneme to, když leden konèí za necelé dva tıdny?
Snaha je postupovat podle plánu, ale dodávky, ale tøeba i registrace dalších vakcín opravdu ovlivnit neumíme. Nevidím však nic špatného na tom klást si konkrétní cíle, by se vám mohou zdát zbyteènì ambiciózní.

Støíkaèky a jehly z EU dorazí

Odpovídáte za zvládnutí oèkování proti covidu-19 v Èesku. Jak je možné, že stát dodává vakcínu bez nutného zdravotnického materiálu, tedy jehel a støíkaèek? Strategie pùvodnì mluvila o nutnosti 12 milionù jehel a støíkaèek potøebnıch k oèkování.
Ministerstvo zdravotnictví se zapojilo do mechanismu spoleèného nákupu na úrovni EU. Spoleènı nákup jehel a støíkaèek zaèala Evropská komise organizovat již v létì. Nelíbí se mi však, že média toto najednou podávají jako nìco mimoøádného, nìco, u èeho jsme podle nich opìt zaspali, nebo co jsme snad dokonce mìli dodat a nedodali, jak jsem se také doèetl. To není pravda. 

Zapojili jsme se do tendru na úrovni EU, jak øíkám, zároveò jsme už pøed èasem vyzvali nemocnice, aby se pøedzásobily, takže o tom daná zdravotnická zaøízení vìdìla s dostateènım pøedstihem. A hlavnì je nutné podotknout, že jehly a støíkaèky nejsou nic, co by zaøízení nemìla, èím by nebyla vybavena, nejde o nijak neobvyklı materiál. 

Jehly i støíkaèky používají dennì ve velkém množství. A navíc nakoupila miliony støíkaèek a jehel i Správa státních hmotnıch rezerv. To jsou pohotovostní zásoby pro pøípad, že by byl na trhu akutní nedostatek, kterı by bránil oèkování.

Kdy mají tyto zdravotnické pomùcky z tendru do Èeska dorazit?
V pøíštích dnech.

Jak už jste sám øekl, i praktici mají zájem se do oèkování zapojit. Až se do oèkování zapojí i oni, bude v Èesku dostatek jehel a støíkaèek? Nebo i oni se mají pøedzásobit?
Jak jsem již uvedl, jehly a støíkaèky zdravotnická zaøízení i lékaøi mají, používají je dennì. Ministerstvo zdravotnictví to samozøejmì ale nenechává pouze na nich, i my jako stát se pøedzásobujeme právì proto, aby oèkování nebylo nijak ohroženo.

Vìøím, že jste také zaregistroval kauzu tıkající se vakcinace ve Státním zdravotním ústavu. Nebojíte se, že se v budoucích tıdnech takové scénáøe budou opakovat? (Šéf SZÚ kvùli oèkování skonèil. V následujících dnech také vyšlo najevo, že se pøednostnì nechala naoèkovat  i politická námìstkynì Alena Šteflová, tu Blatnı odvolal. Pøednostnì se naoèkoval také šéf VZP Zdenìk Kabátek, pozn. red.
Používat vakcíny v nesouladu s oèkovací strategií, tedy dát vakcínu nìkomu, kdo nyní není v prioritní skupinì, je samozøejmì špatnì. Toto se nemá dít. Zvl᚝ v situaci, kdy je zásob nedostatek a musíme tak prioritizovat. 

Rádi bychom umožnili naoèkovat se všem a hned, to by bylo ideální a všichni by si to pøáli. Ale to nyní není možné. Právì toto by si všichni ti, co pøedbíhají, mìli uvìdomit. Vìøím a spoléhám se, že i pøedstavitelé tìch jednotlivıch nemocnic a zdravotnickıch zaøízení ohlídají, že vakcíny pùjdou nyní skuteènì tìm nejohroženìjším. Pøeci i toto je jakousi souèástí lékaøské etiky.

Vy už jste naoèkovanı?
Nejsem naoèkovanı. Ale oèkovat se samozøejmì, jakmile na mì dojde øada, nechám.

Football news:

Zinedine Zidane: Real Madrid will fight for the title until the end. There are still a lot of matches
Even in the best stadiums in the world, sometimes you can't see anything. So in the stands there were radios, pigeons and binoculars
Atletico were better in the 1st half, Real Madrid in the 2nd. A good result for us. Benzema on the draw
Zidane is equal to Del Bosque in the number of games at the head of Real Madrid - 246. Only Munoz has more-605
Only Liverpool and a 20-team Ligue 1 side have not scored at home since playing in the 2021 top 5 of the Europa League
Carragher on Liverpool: They are now psychologically dwarfed. Such a game is unacceptable
Iturralde Gonzalez about Felipe's hand in the match with Real Madrid: It is lowered, in a natural position