Czech Republic

Není snadné proti nám hrát, tvrdí karlovarský blokař Wilson

Co první zápas sezony øekl o formì Karlovarska?
Posledních šest mìsícù je to složité období, pro sportovce se poøád nìco mìní. Napøíè celım svìtem se stále odkládají nebo ruší akce, možnosti trénovat nebyly valné. Jsem šastnı za to, že jsme se dokázali vrátit do dobré formy po tak dlouhé pøestávce. Myslím, že jsme to v utkání proti Pøíbrami ukázali.

V èem je síla vašeho tımu?
Myslím, že proti vìtšinì ligovıch mužstev pracujeme lépe jako tım. Jsme velice vyzrálı tım, proti kterému se nikomu nehraje snadno.

Mùže bıt èeská extraliga ještì kvalitnìjší než v pøedchozích sezonách?
Spíš to vypadá, že bude liga slabší kvùli následkùm covidu. Pravdìpodobnì se to odrazí na finanèním stavu všech tımù. Ale cítím, že letošní sezona bude dobrou pøíležitostí pro mladší hráèe, jak vyniknout a prosadit se.

Po minulé sezonì jste se mìl s vaší snoubenkou brát, jenže koronavirová krize zmaøila vaše plány. Jak hoøké bylo odložení svatby?
Bylo to frustrující. Kvùli mojí kariéøe jsme s Dorelle vìtšinu našeho spoleèného vztahu strávili každı zvl᚝ v rùznıch koutech svìta. Proto jsme také odkládali zásadní životní rozhodnutí, jako jsou svatba a založení rodiny. A když koneènì nadešel ten okamžik, covid nás o to pøipravil. Opravdu znièující pocity. Doufejme, že se nám to podaøí pøíští léto, ale tìžko øíct, stále není jisté, kdy v Kanadì povolí poøádání velkıch akcí.

Taková událost ale možná ještì posílila váš vztah.
Požádal jsem Dorelle o ruku, protože jsem cítil, že náš vztah je neznièitelnı. A to platí i teï, i když to s námi emocionálnì otøáslo.

S partnerkou jste teï spoleènì v Karlovıch Varech. Jak se jí tu líbí?
Už loni mìla Dorelle možnost strávit v Karlovıch Varech šest mìsícù, když dokonèovala doktorské studium. A potom øíkala, že by bylo skvìlé vrátit se do tak nádherného mìsta.

Dorelle na dálku vyuèuje na McGillovì univerzitì v Montrealu. Jak probíhá takovı zpùsob práce pøes pùl svìta?
Všechny kanadské univerzity teï fungují online. Byla docela náhoda, že se v jejím oboru objevila práce. Dorelle uèí kurz øízení motorickıch procesù v mozku. Vzhledem k èasovému posunu vyuèuje veèer. Pøipojení je tu vıborné, takže nemá žádnı problém.

A stala se z ní fanynka Karlovarska?
Rozhodnì! Je pro ni skvìlé, že poznala moje spoluhráèe a jejich partnerky. Moc ráda chodí na zápasy a fandí. Bohužel nemluví èesky, ale kdo se tady chce procvièit v angliètinì, najde ji pøi zápase na tribunì.

Chystá se boj otce se synem

Ve tøech letech ho pøivedl na volejbal a dal mu patøiènı základ pro pozdìjší vrcholovou kariéru. Teï stojí trenér Lubomír Vašina poprvé proti svému synovi Lukášovi na druhé stranì sítì. „Jako tátu mì potìší, když se mu bude daøit, ale ve finále chci, aby vyhrálo naše družstvo,“ svìøuje se kouè ústeckého tımu pøed zápasem v Karlovıch Varech.

Smeèaø Lukáš Vašina patøí mezi pilíøe Karlovarska, je zástupcem kapitána mužstva a v jednadvaceti letech už sbírá reprezentaèní zkušenosti. „Voláme si každı den, ale spíš se bavíme o jinıch vìcech, urèitì ne o taktice na zápas, ta je tabu,“ ujišuje Lubomír Vašina.

„Já se na to tìším víc než na jakıkoliv jinı zápas,“ culí se Lukáš Vašina. „Až do mıch osmnácti let mì mìl volejbalovì pod palcem hlavnì on. Je to zvláštní, že najednou hraju proti èlovìku, kterı o mnì ví úplnì všechno. Ale stejnì doufám, že ho nìèím pøekvapím.“

V úvodním kole extraligy naskoèil Vašina na høištì až v prùbìhu zápasu, ale staèil pomoct mužstvu k hladké vıhøe nad Pøíbramí sedmi body a útoèil s úspìšností 60 procent. Ústeckı tım vstoupil do nové sezony také pravou nohou. Svìøenci Lubomíra Vašiny si v pìti setech poradili s Duklou Liberec.

A jak bude Lukáš Vašina prožívat sobotní zápas Karlovarsko versus Ústí nad Labem? „Tátu urèitì ignorovat nebudu, to bych si nedovolil. Nìjakı oèní kontakt, úsmìv to tam asi bude, možná probìhne i nìjakı placák, bude záležet na tom, jak se komu bude daøit,“ uzavírá smeèaø Karlovarska.

(tkl)

Football news:

Two warring club are tired of the greyness, came together and changed the Danish football. This is the path of Midtjylland - now he is in the Champions League
Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today