Czech Republic

Není důvod shánět neregistrované vakcíny, tvrdí Blatný. Připomněl slíbenou dodávku tří milionů dávek

031538 mar 21

Ministr sdìlil, že lidé starší 65 let by se mohli k oèkování proti covidu registrovat od dubna. Praktiètí lékaøi by mohli v pøípadì dostatku vakcín oèkovat i bez registrace, øekl ministr.

Blatnı uvedl, že Rusko by mohlo požádat Evropskou agenturu pro léèivé pøípravky (EMA) o schválení své vakcíny tento tıden. Jestliže ruská vakcína souhlas získá, ministr bude její použití podporovat tak jako u dosud schválenıch vakcín. „Není dùvod shánìt vakcíny, které nejsou registrovány,“ uvedl ministr.

Ministr uvedl, že do úterı bylo do Èeska dodáno 877 861 dávek dávek vakcíny, z nichž bylo použito 702 023 dávek, tedy 81 procent. Celkem je podle Blatného zajištìno pøes 25 milionù dávek pro 14 milionù lidí. Z toho 10,3 milionu dávek má bıt dodáno do konce èervna pro 5,3 milionu lidí, další do konce srpna.

Vakcíny, které Èesko získá, je tøeba podle Blatného využít co nejdøíve, nemají se podle pokynu ministerstva zdravotnictví schovávat pro druhou dávku. „I za cenu pøípadného zpoždìní druhé dávky, které nehrozí, je potøeba všechny dávky, které mají nyní kraje na skladech, použít k podání první dávky v co nejkratším termínu,“ øekl poslancùm.

Ministr chce, aby se brzy oèkovalo 35.000 dávek dennì. Je to asi o 10.000 více, než kolik se jich aplikovalo v úterı, což bylo podle Blatného dosud nejvíce.

V bøeznu pøijde do Èeska podle ministra více dávek než do tohoto mìsíce od zaèátku oèkování koncem prosince. V dubnu by jich mìla Èeská republika získat srovnatelnì jako od zaèátku testování do konce bøezna, uvedl Blatnı.

Zaèátkem bøezna se otevøela registrace k oèkování pro lidi starší 70 let. Podle Blatného dosud této možnosti využilo 250 000 lidí, konkrétní termín má 30 000 z nich. V pøípadì uèitelù a nepedagogickıch pracovníkù je zatím registrováno podle Blatného 150 000 lidí, termín získalo 36 000 z nich. Registrace se pro nì otevøela koncem února.

Debatu o oèkování Snìmovna po ministrovì vystoupení pøerušila, pokraèovat v ní bude po projednání zákona o jednorázovém rodièovském pøíspìvku.

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope