Czech Republic

Nemůžeme lidem říkat, co mají kupovat, odmítá Babiš kvóty na potraviny

Nová povinnost se má vztahovat napøíklad na vejce, med, kvìták, zelí, èesnek, èerstvé a chlazené hovìzí, vepøové a skopové maso. Kvóta se dál má tıkat i øepkového a sluneènicového oleje, mléka, sırù nebo tvarohu. „Já s tím samozøejmì nesouhlasím, není to reálné a je to v rozporu s evropskım právem,“ uvedl v pátek Babiš.

Pøedseda vlády je pøesvìdèen o tom, že pøedpis nebude platit. „Myslím, že to Senát vrátí a v Poslanecké snìmovnì to nedopadne,“ uvedl. Zákon chápe jako urèité gesto podpory èeskıch zemìdìlcù, Parlamentu ale podle nìj nenáleží jej dìlat. „Nemùžeme naøizovat zákonem lidem, co mají a nemají nakupovat,“ uvedl.

Téma se podle Babiše navíc politicky zneužívá proti nìmu. Premiér dlouhodobì odmítá, že má vliv na zemìdìlsko-potravináøskı holding Agrofert od doby, kdy jej vložil kvùli èeskému pøedpisu o støetu zájmù do svìøenskıch fondù. Podle dosavadních závìrù Evropské komise však firmu dál ovládá.

Zmìnu podpoøily Agrární komora ÈR èi Iniciativa zemìdìlskıch a potravináøskıch podnikù. Naopak proti se staví Potravináøská komora ÈR, Vinaøská unie ÈR nebo napøíklad Èeské sdružení znaèkovıch vırobcù. Osm zemí EU podle Hospodáøskıch novin varovalo Èesko, aby kvóty nezavádìlo. Šlo by podle nich o diskriminaci zahranièních vırobkù.

Pøedseda Asociace soukromého zemìdìlství ÈR Jaroslav Šebek návrh už døíve oznaèil za vítìzství populismu, stejnì se k nìmu staví i velká èást opozice.

Football news:

City are racing towards the record set by a team from Wales. In 2016, the New Saints won 27 consecutive games
Flick about Holand in Bayern: Nothing can be ruled out in life
Messi voted in Barcelona presidential election
Liverpool and Real Madrid will compete for Mbappe. Salah may leave amid controversy with Klopp (As)
Pirlo about Ronaldo's rest: He has already scored 20 goals. It is normal for others to score as well. Cristiano-extra advantage
Agent Morabito on the transfer market: We are back in the Doneymar era
The Juve-Porto match will be served by Kuipers, Cakir is scheduled for the Borussia-Sevilla game