Czech Republic

Nemovitosti jsou předražené až o 25 procent, ČNB nechala limit pro hypotéku

V èervnu centrální banka zrušila u posuzování žádostí o hypotéku limit pro pomìr mezi mìsíèní splátkou veškerých úvìrù proti celkovému èistému mìsíènímu pøíjmu (DSTI). Pøedtím v dubnu zrušila limit pomìru výše dluhu a èistého pøíjmu žadatele o úvìr (ukazatel DTI).

ÈNB zároveò nepovažuje nyní za nezbytné další dva limity pro poskytování hypoték obnovit a ani zpøísòovat jiné parametry pro poskytování hypoték.

„To, že ÈNB ponechala limity na hypoteèní úvìry beze zmìny, znamená, že dává pøednost oživení trhu pøed obavami z nemovitostní bubliny. To je dobrá zpráva pro spotøebitele, banky i ekonomiku,“ øekl ÈTK hlavní poradce Èeské bankovní asociace Vladimír Staòura.

ÈNB zároveò konstatovala, že pokraèující silný rùst cen nemovitostí v Èesku zhoršil pøíjmovou dostupnost bydlení a zpùsobil nárùst nadhodnocení cen bydlení. Banka nadhodnocení odhaduje v prùmìru na 17 procent, ve vybraných lokalitách s vysokým podílem investièních bytù jde až o 25 procent.

„Významným zdrojem systémových rizik v domácí ekonomice je obnovené roztáèení spirály mezi dluhovým financováním nákupu rezidenèních nemovitostí a jejich rychle rostoucími cenami,“ uvádí zpráva Rizika pro finanèní stabilitu a jejich indikátory. V pátek ji projednala bankovní rada.

Pokles ekonomické aktivity a pozvolna se zhoršující situace na trhu práce se pøitom podle banky prozatím nepromítly do vývoje na hypoteèním trhu. 

Ovlivní rozhodnutí hypoteèní trh?

Ètvrteèní rozhodnutí ÈNB nebude mít na hypoteèní trh žádný vliv, míní hypoteèní specialista spoleènosti Bidli Daniel Horòák. Je podle nìj dobré, že ÈR má stabilní finanèní sektor. Je možné, že díky výtce centrální banky k nìkterým finanèním institucím, které uvolnily limit ukazatele DTI se tyto finanèní instituce postupnì vrátí k pùvodnímu limitu, který ÈNB doporuèuje. 

Naopak instituce, které o pøípadném uvolnìní uvažovaly, tento krok pravdìpodobnì odsunou, odhadl.

Trh hypoték v pøíštím roce ovlivní podle øeditele hypoteèních úvìru Raiffeisenbank Milana Voldøicha zejména to, v jaké finanèní kondici budou domácnosti, jaká bude nezamìstnanost a jak se toto vše projeví na míøe nesplácení nejen hypoteèních, ale i ostatních úvìrù.

V pozitivním scénáøi èeká Voldøich mírný pokles hypoteèního trhu, protože letošní èísla jsou extrémnì vysoká a bude obtížné na nì navázat, tím spíše ve stavu, kdy ekonomika prošla urèitým šokem. ÈNB ve svém stanovisku naznaèila, že situaci okolo zadlužení domácností bude peèlivì sledovat, ale zatím se rozhodla do hypoteèního trhu nezasahovat a nebrzdit jej, což je známkou toho, že se banky v globálu chovají obezøetnì a odpovìdnì, poznamenal.

Dopady epidemie se postupnì projeví

Podle oslovených expertù ÈNB dnešním rozhodnutím ponechat limity pro hypotéky naznaèila, že se dalšího rùstu cen nemovitostí nebojí. 

Objem skuteènì nových úvìrù na bydlení i hypoteèních úvìrù byl v prvních devíti mìsících letošního roku pøitom podle dnešní zprávy ÈNB rekordní. Banka nicménì oèekává, že dopady epidemie koronaviru se postupnì projeví a dynamika úvìrù na bydlení oslabí, podobnì jako rùst cen nemovitostí.

Podle guvernéra ÈNB Jiøího Rusnoka se èeské banky v dobì pandemie nestaly zdrojem dodateèných ekonomických problémù, ale naopak se staly souèástí jejich øešení. „Potvrzují se naše oèekávání ohlednì vysoké odolnosti tuzemského finanèního sektoru vùèi dopadùm koronavirové krize. Náš bankovní sektor je díky polštáøùm a rezervám, vytvoøeným v dobrých èasech, nadále schopen poskytovat úvìry firmám i domácnostem,“ uvedl.

Rusnok ve ètvrtek také uvedl, že snaha podpoøit více ekonomiku pomocí rozpoètové politiky vlády, napøíklad v podobì snížení daní, by mohla vést k døívìjšímu zvýšení úrokových sazeb.

Za deset mìsícù roku poskytly banky hypotéky za 198 miliard korun. Ve srovnání s rekordním rokem 2017 je letošní objem o 11,4 miliardy korun vyšší. Meziroènì se objem zvýšil o více než 52 miliard korun. Nebývalý zájem o hypotéky podle bank nepolevuje ani v listopadu. K rekordu bankám staèí do konce roku poskytnout hypotéky za 28 miliard korun.

Football news:

Messi is in Barca's bid for the Cup game with Rayo Vallecano. Dest will not play due to muscle problems
Gerrard on Lampard's resignation: Chelsea have a history in this matter, so no surprises
Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)