Czech Republic

Nemocnice na Karlovarsku vyčerpaly své kapacity. Špitály poskytnou jen neodkladnou a nezbytnou péči

Podle krizového štábu akutní poskytovatelé lùžkové péèe v kraji vyèerpali své personální a technické možnosti. „Zástupci Karlovarské krajské nemocnice (Nemocnice Karlovy Vary a Nemocnice Cheb) Nemocnice Sokolov a Nemocnice Ostrov upozornili, že nemocnice budou poskytovat výhradnì péèi neodkladnou a nezbytnou dle dostupných sil a prostøedkù,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje, v nìmž byly kvùli rychlému šíøení koronaviru v uzávìøe dva okresy ze tøí.

Bezpeènostní rada a krizový štáb dnes projednávaly také stav hromadného postižení osob. Ten ale vyhlášen nebyl. Mluvèí krajského úøadu Jana Pavlíková upozornila, že hromadné postižení osob je vnitøní pøepis, který nemùže vyhlásit krizový štáb.

Stav hromadného postižení je událostí, pøi níž se zdravotnické zaøízení dostává do režimu provozu, kdy úroveò poskytované péèe kvùli nedostatku zdrojù už neodpovídá bìžnému standardu poskytování zdravotní péèe v ÈR.

V úterý stav hromadného postižení osob vyhlásily krajské nemocnice v Pardubickém kraji. Dnes ho vyhlásily také Nemocnice v Benešovì, Mladé Boleslavi a Kolínì ve Støedoèeském kraji.

V Karlovarském kraji je nyní volných osm procent lùžek s kyslíkem, pro covidové pacienty zbývá 26 lùžek, pro ostatní pacienty také 26, vyplývá z údajù ministerstva zdravotnictví. Jednotky intenzivní péèe jsou k dnešku volné z pìti procent. Pro pacienty s covidem-19 není aktuálnì k dispozici žádné volné intenzivní lùžko, pro ostatní zbývají ètyøi.

Ke støedì leží v karlovarské nemocnici 106 pacientù s covidem-19, v chebské 56. Nejvìtší nápor zaznamenává v poslední dobì nemocnice v Sokolovì, situace je tam kritická, poèet pacientù s covidem se tam blíží ke stovce.

Dosud zdravotníci pøeváželi pacienty do jiných krajù v celé zemi. Poslední pøevozy míøily až do Ostravy. Podle vedení sokolovské nemocnice je v souèasné dobì obtížné hledat volná lùžka po celé zemi. V èeských nemocnicích je s nemocí covid-19 pøes 8100 lidí. Karlovarský kraj pøitom dlouhodobì žádá o využití nabídnuté pomoci nemocnic v sousedním Nìmecku. Dosud tam žádný pacient pøevezen nebyl.

Po støedeèním zasedání Ústøedního krizového štábu (ÚKŠ) ministr vnitra a šéf štábu Jan Hamáèek (ÈSSD) øekl, že Èeská republika má dojednaných 19 míst pro èeské pacienty s covidem-19 v Nìmecku. Podle dnešních odpoledních informací serveru Seznam Zprávy ale zatím Èeská republika nepodala oficiální žádost o pøevozy do pøíslušného systému.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well