Czech Republic

Německý fotbalista Schumacher upřímně: Bohemku miluju, ale v létě končím

Až poslední kvìtnovı víkend skonèí soutìžní roèník Fortuny ligy, Till Schumacher øekne na Bohemians sbohem. Odejde po tøech letech a bez náhrady.

Ve ètvrtek s ním klub zveøejnil rozhovor, v nìmž tøiadvacetiletı levı krajní obránce, záložník èi „wingback“ mluví o Bohemians Praha 1905 moc hezky a popisuje dùvody rozchodu.

„Žádná zlá krev, s trenérem máme dobré vztahy, to samé s vedením klubu. Všechno je úplnì v poøádku. S trenérem Klusáèkem jsem se o mojí situaci dlouho bavili, všechno bylo upøímné,“ øíká Schumacher.

„Dùvodem, proè dìláme tenhle rozhovor, je férovost, upøímnost a dobrá komunikace. Je strašnì dùležitá a ne ve všech klubech to tak je. Miluju tenhle klub a jsem rád, že tu dennì mùžu trénovat.“

Oblíbenec fanouškù, nìmeckı mládežnickı reprezentant, jako kapitán dovedl nejstarší dorost Borussie Dortmundu k nìmeckému titulu. V lednu 2018 šel na testy do druholigovıch Pardubic, ale zaujal natolik, že po nìm sáhla tehdy prvoligová Jihlava.

Stal se oporou, odehrál všechna utkání v základní sestavì, ale tım smolnì sestoupil, když v závìreèném kole doma neuhrál potøebnı bod proti Karviné. Schumacher následnì pøestoupil do Bohemians.

Nìkolik zápasù patøil mezi vyvolené, jindy byl náhradníkem.  To se opakovalo.

Loni na podzim hrál pravidelnì až do poloviny prosince. Ve 12. kole odehrál celé utkání pøi vítìzství nad Pøíbramí, následnì ještì dostal osm minut na Slavii. Od ledna však nebyl k žádnému utkání ani nominován.

Dùvod lze zøejmì vystopovat v tom, že za tøi mìsíce na Bohemians skonèí.

„A trenér musí pøipravit mužstvo i na pøíští sezonu, i to je jeho úkol. V poøádku. Já nejsem hráè, kterı by dìlal negativní atmosféru. Pøijímám rozhodnutí tak, jak pøijdou,“ zdùraznil Schumacher.

„Když dobøe trénujete, šanci dostanete. Když si trenér bude myslet, že se mnou bude šance na vítìzství i na dobrı vıkon, není dùvod, abych nehrál. Je to na nìm.“

„Vztahy s trenérem i s vedením klubu jsou úplnì v poøádku. Musím všechny pochválit, jak reagovali, protože v jinıch klubech by si hráè už nezahrál ani minutu. Nemyslím si, že to nastane i v mém pøípadì. Myslím si, že si zahraju.“

Schumacher se rozhodl, že po tøech letech je èas na zmìnu.

„Klub mi nabídl novou smlouvu. A i když to pro mì bylo tìžké, tak jsem odmítl. Od léta budu hrát jinde, zatím ještì nevím kde. Bylo to složité rozhodnutí, ale cítím, že to tak mìlo bıt.“

Vedení klubu to øekl ještì pøed startem jarní èásti, aby všichni vìdìli, na èem jsou.

„Bylo dùležité, abych to øekl vèas. Není to nic proti Bohemce, zažil jsem tady krásnı èasy a poøád prožívám. Chápu, že pro mnoho fanouškù to mùže bıt nepochopitelné. Ale mám jen jednu kariéru a musím udìlat rozhodnutí, o kterém jsem pøesvìdèenı, že je správné. Myslím si, že po tøech letech je èas na novou kapitolu. Ale sezona pro mì neskonèila, to až v létì,“ zdùraznil.

„Peníze? O ty vùbec nešlo, vùbec ne. Dnešní doba je tìžká, firmy jsou na pokraji bankrotu a já bych pøece nemohl pøijít a øíct: Dejte mi vùbec penìz, nebo odejdu. Ne, nikdy to není o penìzích. Pøijdeš si na nì, když budeš tvrdì makat. Potøebuju najít cestu, jak dosáhnout maxima.“

Football news:

Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)