Czech Republic

Německo zařadilo Česko mezi vysoce rizikové země. Dotkne se to i pendlerů

Èeská diplomacie se na zmìnu hodnocení Èeska pøipravovala již delší dobu, nebo epidemická situace v ÈR je oproti Nìmecku vıraznì horší. Èeskı premiér Andrej Babiš navrhl kancléøce Angele Merkelové, že by pendleøi mohli podstupovat koronavirovı test dvakrát tıdnì, pøièemž jeden rozbor by hradilo Èesko a druhı Nìmecko.

S tímto kompromisem podle informací ÈTK souhlasí Sasko. Naopak Bavorsko, které po celou dobu pandemie zavádí v rámci Nìmecka pøísnìjší opatøení než ostatní, zamıšlí vyžadovat testy patrnì každıch 48 hodin. Bavorsko tak zøejmì plnì uplatní všechny podmínky, které nìmecké naøízení pro cesty z vysoce rizikovıch oblastí umožòuje. Vıjimku pøipouštìjící zmírnit podmínky pro pendlery zatím využít nechce.

Nìmecko doposud nepovažovalo Èesko za epidemicky vysoce rizikovou zemi, i když formálnì by tomuto kritériu odpovídala. Za epidemicky vysoce rizikovou oblast nìmecké úøady oznaèují regiony s více než 200 novımi pøípady na 100 000 obyvatel za sedmidenní období. Èesko toto kritérium vıraznì pøekraèuje.

Na seznam zemí, kde se koronavirus obzvláštì rychle šíøí, zaøadilo Nìmecko vedle Èeska dalších 24 zemí èi oblastí. Ze èlenù Evropské unie jsou to Estonsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko a Španìlsko a z mimounijních napøíklad Izrael s Palestinou, Spojené státy, Mexiko èi balkánské zemì jako Kosovo, Èerná Hora nebo Srbsko.

Nìmecko ještì zavedlo druhé kritérium pro zaøazení na seznam vysoce rizikovıch oblastí, kterım je vysokı vıskyt mutací koronaviru, jež jsou považovány za nebezpeèné nebo za vysoce infekèní. Takové zemì Nìmecko nazıvá oblasti s virovımi mutacemi. V této kategorii jsou nyní Brazílie, Británie, Irsko a Jihoafrická republika. 

Nìmecká vláda pøed tıdnem rozhodla požadovat negativní koronavirovı test od cestovatelù z epidemicky rizikovıch zahranièních oblastí. Cestující se musí prokázat negativním testem starším ne více než 48 hodin a jít do desetidenní karantény. Pendleøi mìli zatím vıjimku.

Rakousko a Maïarsko zaøazeno do oranžové kategorie zemí

Èeské ministerstvo zdravotnictví  od pondìlí 25. prosince zaøadí Rakousko a Maïarsko do oranžové kategorie zemí s nízkım rizikem nákazy. Èeští obèané budou moci z tìchto zemí cestovat bez omezení.

V seznamu nyní figurují Lucembursko, Belgie, Bulharsko, Finsko, Island, Norsko, Øecko a Kanárské ostrovy. Po návratu z tìchto zemí musí cizinci, kteøí na území ÈR pracují nebo studují, pøedložit vısledek PCR testu. 

Cestující do Rakouska èi Maïarska však stále musí dodržovat místní protikoronavirová omezení. Rakousko požaduje od návštìvníkù elektronickou registraci a desetidenní karanténu po pøíchodu do zemì. Maïarsko nepovoluje cizincùm vstup do zemì, maïarští obèané musí do desetidenní karantény.

Saská vláda øeší, kolik bude chtít od pendlerù testù na covid tıdnì:

8. ledna 2021

Football news:

Toloi about 0:1 with Real Madrid: Atalanta played a great match. We're still in business, now we have to win
Gasperini made a reverse substitution for Ilicic in the match against Real Madrid. The midfielder went into the box
Man City won for the 12th time in a row away from home. This is a record for clubs in the top division of England
Jesus has scored 16 goals in 27 Champions League appearances. Only Neymar reached this mark faster among Brazilians
Ronald Koeman: Messi has confirmed his great value to Barcelona
Capello about red Freuler that Such decisions are destroying the game. This is inexplicable
The punishment is excessive. The Real Madrid player was not in full control of the ball. Ex-judge Andujar Oliver about removing Freuler