Czech Republic

Německo zařadilo Česko mezi epidemicky vysoce rizikové země. Pendlerům to zkomplikuje dojíždění

Zpøísnìní hodnocení Èeska zkomplikuje dojíždìní pøedevším pendlerùm. Zatímco Sasko pøistoupí ke kompromisu v podobì dvou povinnıch testù na koronavirus pro pøeshranièní pracovníky tıdnì, Bavorsko bude zøejmì vyžadovat rozbory každıch 48 hodin.

O zaøazení na seznam vysoce rizikovıch oblastí rozhoduje v Nìmecku grémium ministerstev zdravotnictví, zahranièí a vnitra, rozhodnutí pak vyhlašuje RKI. Na seznam zemí, kde se koronavirus obzvláštì rychle šíøí, zaøadilo Nìmecko vedle Èeska dalších 24 zemí èi oblastí. Ze èlenù Evropské unie jsou to Estonsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko a Španìlsko a z mimounijních napøíklad Izrael s Palestinou, Spojené státy, Mexiko èi balkánské zemì jako Kosovo, Èerná Hora nebo Srbsko.

Hlavním kritériem pro zaøazení na seznam vysoce rizikovıch zemí je více než 200 novıch pøípadù koronaviru na 100.000 obyvatel za sedmidenní období. Tyto zemì oznaèuje Nìmecko jako zahranièní oblasti s vysokou incidencí (poètem pøípadù za sedmidenní období).

Nìmecko ještì zavedlo druhé kritérium, kterım je vysokı vıskyt mutací koronaviru, jež jsou považovány za nebezpeèné nebo za vysoce infekèní. Takové zemì, které rovnìž øadí k vysoce rizikovım, Nìmecko nazıvá oblasti s virovımi mutacemi. V této kategorii jsou nyní Brazílie, Británie, Irsko a Jihoafrická republika.

Èeská diplomacie se na zmìnu hodnocení Èeska pøipravovala již delší dobu, nebo epidemická situace v ÈR je oproti Nìmecku vıraznì horší. Èeskı premiér Andrej Babiš navrhl kancléøce Angele Merkelové, že by pendleøi mohli podstupovat koronavirovı test dvakrát tıdnì, pøièemž jeden rozbor by hradilo Èesko a druhı Nìmecko.

S tímto kompromisem podle informací  souhlasí Sasko. Naopak Bavorsko, které po celou dobu pandemie zavádí v rámci Nìmecka pøísnìjší opatøení než ostatní, zamıšlí vyžadovat testy patrnì každıch 48 hodin. Bavorsko tak zøejmì plnì uplatní všechny podmínky, které nìmecké naøízení pro cesty z vysoce rizikovıch oblastí umožòuje. Vıjimku pøipouštìjící zmírnit podmínky pro pendlery zatím využít nechce.

Hlavním omezením pro bìžné cesty do Nìmecka je to, že pøi pøíjezdu z vysoce rizikové oblasti je nezbytné mít u sebe negativní test, kterı již není možné nechat si vyhotovit až po pøíjezdu. I pøi negativním testu pøitom musí lidé nastoupit do desetidenní karantény, kterou ale lze ukonèit dalším negativním testem nejdøíve po pìti dnech izolace.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7