Czech Republic

Německo začne postupně rozvolňovat opatření, otevřou obchody nebo divadla

Hlavním kritériem pro uvolòování pomìrù bude hodnota nižší než 50 novıch pøípadù na sto tisíc obyvatel za sedmidenní období. Aktuální prùmìr v zemi èiní 64. Na støedeèním jednání, které se protáhlo dlouho do noci, se na tom dohodla nìmecká kancléøka Angela Merkelová s premiéry spolkovıch zemí.

„Cestou z pandemie je oèkování,“ øekla Merkelová s tím, že velkım tématem jednání bylo i to, jak zefektivnit souèasnou oèkovací strategii. Nìmecko chce novì podle kancléøky maximálnì využívat lhùty mezi první a druhou vakcínou, aby bylo možné co nejrychleji naoèkovat co nejvìtší èást populace.

Merkelová rovnìž poèítá s tím, že nìmecká oèkovací komise Stiko doporuèí preparát AstraZeneca i pro osoby starší 65 let. Nyní se tato látka používá v Nìmecku jen pro mladší roèníky.

Otevøou obchody, divadla a zoologické zahrady

Dalším velkım tématem schùzky bylo rozvolòování. Již od pondìlí se bude moci v soukromí setkávat až pìt lidí ze dvou domácností, nyní mùže na návštìvu jen jeden èlovìk z cizí domácnosti.

Od pondìlí se také mohou otevøít obchody v regionech, kde je sedmidenní incidence nižší než 50. Merkelová pùvodnì navrhovala rozvolòování až pøi incidenci nižší než 35 kvùli nebezpeèí nakažlivìjších mutací koronaviru.
Od 22. bøezna se v pøípadì klesající tendence mohou otevøít i zahrádky restaurací, divadla èi kina.

V regionech, kde je incidence vyšší než 50, ale nižší než 100, se poèítá s otevøením zoologickıch a botanickıch zahrad, muzeí a galerií. Obchody neprodávající zboží denní potøeby mohou rovnìž otevøít, ale zákazníci se musí pøedem objednávat kvùli usnadnìní pøípadného trasování nákazy. Stejná podmínka platí i pro galerie, muzea a zoologické a botanické zahrady.

Football news:

Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?
Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw