Czech Republic

Německo splní emisní cíle, věří Merkelová. Pořád málo, kontrují ekologové

Opatøení Nìmecko vyjdou do roku 2023 na padesát miliard eur, tedy asi 1,3 bilionu korun.

„Rozumím i tìm, kteøí øíkají: ‚Prostì vám už nevìøíme, že to teï zvládnete‘,“ øekla Merkelová (CDU) na tiskové konferenci v narážce na to, že se její vládì nepodaøí dodržet klimatické cíle pro rok 2020, do kdy mìly nìmecké emise skleníkovıch plynù ve srovnání s rokem 1990 klesnout o 40 procent.

Nìmecká kancléøka je ale pøesvìdèena, že novı balíèek má vìtší šance na úspìch, protože obsahuje mechanismus pravidelné kontroly pokroku pøi dosahování emisních cílù. „Ten mechanismus je nìco jako garance postupného dosažení tìch cílù,“ míní. V podobném duchu se v pátek vyjádøili i další zástupci koalice, podle nichž jsou opatøení nejen ekologická, ale také sociální a proinovativní.

Ekologiètí aktivisté to tak ale nevidí. Nìmecká organizace Deutsche Umwelthilfe hovoøí o selhání na celé èáøe, hnutí Fridays for Future zase o skandálu. Vadí mu mimo jiné to, že se dopøedu neposunul termín odklonu od uhelné energetiky plánovanı na rok 2038 i to, že cena za tunu oxidu uhlièitého (CO2) v oblastech dopravy a bydlení, s níž balíèek pro zaèátek poèítá, je pøíliš nízká.

Jiné by podle hnutí i nìkterıch expertù mìly bıt také cíle snižování emisí skleníkovıch plynù samotné. Napøíklad profesor na univerzitì v nizozemském Wageningenu Niklas Höhne má za to, že by Nìmecko mìlo usilovat o redukci na úrovni 65 až 70 procent do roku 2030, aby se podaøilo naplnit klimatickou dohodu z Paøíže.

Kritika balíèku se ozıvá i ze strany opozice. Levice je hodnotí jako „nesociální a neefektivní“, liberálové (FDP) zase jako opatøení bez vize pro skuteènì úèinnou ochranu klimatu. Protestní Alternativa pro Nìmecko pak úplnì zpochybòuje to, jestli za zmìny klimatu je vùbec primárnì zodpovìdnı èlovìk.

Drtivá vìtšina nìmeckıch politikù, vèetnì Merkelové takovı postoj odmítá. Šéfka nìmecké vlády øekla, že oteplování planety je nìco, pro co existují „masivní dùkazy“, a proto je tøeba jednat.

VIDEO: Na Staromìstském námìstí kromì studentù za záchranu klimatu protestují i dospìlí s dìtmi

Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Football news:

Madness in Frankfurt: Eintracht 34 times hit the goal, but almost lost (saved 9 minutes before the whistle)
Real Madrid extended the contract with Casemiro until 2023 (Marca)
Teddy Sheringham: Pogba needs to leave for Manchester United to buy someone with the right mentality
In France, 400 fans came to watch illegal football. After the goal, they ran onto the field
Solskjaer on ighalo's loan: I Hope he can finish what he started, maybe by winning a trophy with Manchester United
Mueller on Alfonso Davis: The Munich runner constantly steals the ball from the opponent
Favre about 0:1 with Bayern: Borussia deserved a draw