Czech Republic

Německá zdravotnice trávila kolegy keksy se sedativy, dostala tři roky

Sestøièka nabízela nic netušícím kolegùm uspávací peèivo v kuchyòce nemocnice v hesenském Bad Nauheimu. Soud je pøesvìdèen, že byla jedinou pachatelkou, aèkoli odsouzená èin do poslední chvíle popírala.

Žena podle soudu pøinesla peèivo otrávené sedativy do práce v záøí 2017 a v bøeznu 2019. Tøi její kolegové pak mìli pøíznaky závratì až bezvìdomí. Motiv jejího poèínání soud objasnit nedokázal, ale nìkolik bezprostøedních indicií ji z èinu usvìdèuje.

Dùležitım pøedmìtem doliènım se stal její mixér. Lpìly na nìm stopy dvou lékù, které byly odhaleny i v organismech kolegù.

Kromì toho vyšetøovatelé našli v domácím odpadu obžalované prázdnı obal od uklidòujících prostøedkù.

Státní zastupitelství Nìmku vinilo také z jiného pøípadu, kdy její dva kolegové požili otrávenou kávu. Soud ji ale v tomto pøípadì neusvìdèil. Neprokázal jí ani pokus o vraždu. Jejím úmyslem údajnì nebylo zabíjet.

Football news:

Solskjaer on Southampton's 96th-minute goal: Manchester United won a lot of games like this. This is football
Inter came in second place in Serie A. Juventus has 8 points more, with 6 more rounds to play
Maguire on the draw with Southampton: We controlled the game and did enough to win
Maradona could become the face of the world Cup-94 for 100 million dollars. Diego refused – the contract required him to take American citizenship
Benzema scored his 19th La Liga goal. Messi Has 22
Belotti is the first Torino player in 43 years to score at least 15 goals in two consecutive seasons
Martial became the tenth Manchester United player to score 50 goals in the Premier League