Czech Republic

Německá kontrarozvědka sleduje celou AfD. Skandální, stěžují si členové

AfD jednání kontrarozvìdky ostøe kritizovala. „Postup BfV je skandální,“ prohlásil spolupøedseda AfD Tino Chrupalla. 

Ten se ohradil také proti tomu, že aèkoli tajná služba nesmí sdìlit veøejnosti, koho sleduje, v pøípadì AfD se informace dostala do médií. To podle nìj stranu v demokratické politické soutìži poškodí. Nìmecko letos èekají parlamentní volby a také nìkolik hlasování do zemskıch snìmù.

Šéfka poslanecké frakce AfD ve Spolkovém snìmu Alice Weidelová právì s odkazem na nadcházející volby prohlásila, že kontrarozvìdka jedná èistì politicky, což bude mít právní dohru. 

„Jsem si jistá, že zaøazení AfD (na seznam podezøelıch z pravicového extremismu) u ústavního soudu neuspìje,“ øekla.

Na celostátní úrovni se kontrarozvìdka loni v bøeznu rozhodla sledovat národovecké Køídlo (Der Flügel) uvnitø AfD, protože se podle ní potvrdilo podezøení, že je to uskupení s krajnì pravicovım zamìøením. 

Køídlo se sice mezitím formálnì rozpustilo, tento proud je ale nadále v AfD silnì zastoupen. O celou stranu se pak kvùli možnım radikálním postojùm zaèaly postupnì zajímat tajné služby v jednotlivıch spolkovıch zemích, mimo jiné v Braniborsku, Durynsku nebo v Sasku.

AfD je podezøelá na celonìmecké úrovni

Podle informací magazínu Der Spiegel je ale AfD již považována za podezøelou z pravicového extremismu na celonìmecké úrovni. To znamená, že BfV mùže stranu sledovat za použití všech zpravodajskıch postupù vèetnì tìch tajnıch. 

Kontrarozvìdka se ale kvùli neskoèenému øízení pøed správním soudem zavázala, že prozatím nebude tajnì sledovat poslance Spolkového snìmu, zemskıch snìmù a Evropského parlamentu z øad AfD, a to vèetnì kandidátù do letošních nìmeckıch parlamentních voleb.

Ze stejného dùvodu podle Der Spiegelu kontrarozvìdka zatím nesmí oznámit, že opozièní stranu zaøadila na seznam podezøelıch z radikální èinnosti.

„S ohledem na neskonèené øízení a s respektem k soudu se BfD v této vìci nevyjadøuje veøejnì,“ citoval magazín mluvèí kontrarozvìdky. AfD totiž podnikla øadu právních krokù, kterımi se chce u soudu domoci toho, aby ji kontrarozvìdka nemohla sledovat.

Øada kontroverzních vırokù

Èlenové AfD se v minulosti dopustili øady kontroverzních vırokù, které vyvolaly pobouøení politikù i veøejnosti. Loni v dubnu se strana napøíklad zbavila svého mluvèího Christiana Lütha, když se ve zveøejnìném soukromém rozhovoru oznaèil za „fašistu“ a èlovìka s „árijskım pùvodem“.

Šéf poslancù AfD Alexander Gauland v minulosti mluvil o tom, že doba nacismu je jen „ptaèím trusem“ na úspìšnıch nìmeckıch dìjinách, spolupøedseda durynské frakce AfD Björn Höcke zase kritizoval památník holokaustu v centru Berlína jako památník hanby. 

„My Nìmci jsme jedinım národem, kterı si zasadil památník hanby do svého srdce,“ uvedl s odkazem na pietní místo v centru metropole nedaleko Braniborské brány. Höcke v této souvislosti vyzval k obratu v tom, jak Nìmecko k pøipomínání své minulosti pøistupuje.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield